1 2 Jon
Jon re peswu basrasem siglow.
Kiyi late tuma.
Gwor siglow et Jon re peswu basrasem siglow. Re basrasen ta wuri teri yenkene remne nowepitim. Rane tame rem habobo, er ta wuri teri yenkene et sikur sakur tuma. Tuma tobo et kwom wuriri God rene omuteke habobem tatamekene remne lakere tamekene remne Jon re gwor siglow newopitim.
Re remne op basrasem. Kem agerbo tatame remne pap meten heyar nenbet. Be wos be wos Apiy God re kemne wete, kem etop nente. Kem yikoko tuma kap mette. Jon re remne etop basrasem.
Nem God Reri Tuma sekene heyar sete. Tame rem agerbo tuma wesowte, nem remne heyar late.
1
God reri kenem ta teri yenken an kemne gwor siglow basrasbo. An omuteke habobo tatame remri temnas yi tame, God Eterri Tuma sekenek an kemne pap meten heyar nenbo. Arenwou bo. Nugwape tuma sekene mettene tatame rem kemne etop kirkir nenbo. Er tuma sekene et neremkene tetane, et neremkene somsom temente. Eker, nem kemne pap meten heyar nenbo. Apiy Godkene Reri Yen, Jisas Kraiskene, rep nemne wule sekene nenbo, rep nemne pap yewobo. An selbo, rep nemne pap meten kwobo labet. Rep nemne pap pultete, nem pap yenbo temente.
Nem pap metbo wule heyar tobobet.
Apiy re nemne webokap, neri yen rane rem etop nenbo, rem er wule sekene nenbo. An op metem, an okbop ten boteyatebem. Ta yenbo, an nene omuteke op webo. Nem awosein awosein ne pap an pap meten heyar nenbet. Ari nene webo tuma et tuma ager bo. Et tuma kem kiyi metem. Tatame remne pap metbo wuleri tobo re gwor. Nem God reri wule nente. Kiyi kem metem, reri pap metbo wule op webo. Kem agerbo tatame remne pap mette.
Krais reri tuma nem heyar sete.
Metye. Nugwape yikoko tuma peikbo tame rem kwomke kwomke sewuren op webo. Jisas Krais re more tame be tem. Op webo tame rem me yikokobo tame. Rem Krais eterri peiktame. Kem heyar la. Kem yaku bukre keren God rene omuteke habobo tame tem. Eker, kem tame yaper remri tuma kap meten kemri yaku kelpe emik kap yite. God re kemne newote wem tokwe kem er tokwe aboyei potkeipte. Tatame rem Krais reri peikbem tuma heyar be sete, rem er tuma mesegenen agerbo tuma sene potte. Er tatame rem God rekene be tetane. Tatame rem Krais reri tuma heyar som semente, Hakene Yenkene rep etemkene som temente. 10 Tame re kemne lasyan Krais reri tuma be peikte wete, kem rene pap kap yewon kemri akek kap panen yite. Kem rene pir kap wete. 11 Rene pir webo tame rem reri nenbo wule yaper kirkir kwobo labo.
Tuma tep.
12 Nugwape tuma an kemne basraste selye. Er tuma an siglowkene kersepkenek be basraste. An kemne lasyan nem heyar sin tuma namrete. Op nente, nem nugwape okbop ten boteyatete. 13 Neri mase, God re tene kenem, teri yen rem kemne pir webo.