Aposel
Jisas Reri Werasen Yi Tame Remri Nenbem Yaku
Kiyi late tuma.
Luk re God Reri Tuma siglow pes basrasem. Reri kiyi basrasem siglowri sig et Luk Reri Basrasem Tuma Yenbo. Sene re gwor siglow, Jisas Reri Werasen Yi Tame Remri Nenbem Yaku, re etop basrasem.
God Reri Wow re Jisas reri werasen yi tame (aposel tame) remne nente wemkap gwor siglow nemne peterabo. Rem Jisas reri Tuma Yenbo Jerusalem kwomri, Samaria kwomri, nugwape nowselri kwomri tatame remne wesowbem.
Kiyi rane Juda tatame rem Jisas rene habobo tatame tebem, sene Juda bo tatame rem Jisas rene habobo tatame tebem. Opkap Haneyen reri sios bukre tebem. Jisas rene habobo tatame rem Romri gavman remne yaper be nenem. Jisas rene be mettene tatame, rem Jisas rene habobo tatame remne yaper nenbem.
Gwor siglow nemne bukre wos peterabo. Er bukre wos et God Reri Wow re nenbem yaku. Pentikos yabelke, God Reri Wow re Jisas rene habobo tatame remne gureren kitimena newom. Haneyen Jisas reri sios er yabelke tem. Sene rene omuteke habobo tatame rem reri yaku kebese nenbem. Pentikos Yabel nem webo, et God Reri Wow Yerem Yabel.
Gwor siglow et Krais Jisas reri werasen yi tame etem wesowbem tuma nugwape nemne kirkir peterabo. Tatame rem et tuma metem, rem Jisas rene omuteke habobo tatame tem. Jisas rene samsam habobo tatame rem sespe tebem.
Tame letpeis tewo pes kerem tame, etemwou rem Jisas reri werasen yi tame (aposel). Rem Jisas eterkene kiyi sewurbem. Jisas re selek sene wayen simenem, rem rene kirkir lam. Rem nenbem yaku nem gwor siglowke labem. Pol reri kiyiri sig et Sol. Re Jisas rene Damaskusri kelowke lamke, Jisas re rene eterri werasen yi yaku etek newom. Kiyi Pol re Jisas rene habobem tatame remne yaperwai nenbem, sene re Haneyen reri yaku bukrewai nenbem. Pol reri nenbem yakukene Pita reri nenbem yakukene gwor siglow nemne nugwape peterabo.
Kem gwor siglow heyar lan purere potte. Kem Pol reri tewo eis sewurbem kelow, kin yokwok tetane nowselri piksake (mep) late.
Jisas reri werasen yi tame rem Jisas reri tuma Jerusalemke wesowbem.
1
(Sapta 1:1—8:3)
Jisas re op wem. An God Reri Wow rene werasen yate.
Tiofilus. An nene kiyi basrasem siglowke, an nene op basrasem. Jisas re nenbem woskap, reri tuma, re reri yaku tasen nenen yin legem, re God eterri kwomke sene yawum. An nene etop kiyi basrasem. Re be yaumenem, re reri kiyi leban werasen yi tame, remne lasyan tuma wesowbem. God Reri Wow re Jisas eterkene temenemke, re reri werasen yi tame remne remri yuri nente yaku tuma wesowbem. Op tem, God re rene poten re Hevenke yawum. Jisas re sam, re wow sene potem, yabel tame pesri ok (40) re nowselke temenem. Re reri werasen yi tame remne tewok tewok lasyim. Re remne God eter kwom panen site tuma nugwape wesowbem. Rem rene heyar lan rem op webem. Jisas re le kelpe som tetane et sekenewai. Re etemkene temenem, re remne op wem. Kem Jerusalem eipye mane mesegente. Kem etek kowte. Ari Apiy re kemne kitimena newote wem. An kemne kiyi wesowemkap, re etop nente nenbo. Kem etek kowte. Kiyi Jon re tatame remne okke panen waren tirmunen sene nenewayebem. Kerakap tete, God re Reri Wow kemne newote tetane. Jisas re op wem.
Krais Jisas reri werasen yi tame rem Jisas eterkene sene duwem, rem rene op wemetem. Haneyen, God re Reri Wow nemne newote yabel, nem Israel tatame, nem neremri kwom panen sene site o bo? Jisas re tuma sein op wem. Ari Apiy re webo, nugwape wos ek tebo. Yuri tete wosri yabel kem be mette. Et keremri wos bo. God Reri Wow re keremkene yan temente, kem kitimena ek potte. Sene kem ari tuma Jerusalem kwomri tatame remne wesowte, Judia yokwori tatame remne wesowte, Samaria yokwori tatame remne wesowte. Sene kem aboyei nowselri kwomke kwomke yin wesowte.
Jisas re God reri kwomke sene yawum.
(Mak 16:19-20; Luk 24:50-53)
Jisas re wekeipem, reri werasen yi tame rem op lam, Jisas re Hevenke yawum. Gwan rene yan wusopetem, reri werasen yi tame rem rene sene be lam. 10 Rem leklek tetemenemke, agetage tame pes rep yan remri ganke yan tetem. Rep wulkap tame oub wumenem. 11 Rep remne op wem. Kem Galiliri tame, kem berke tetyewon nelke leklek tetane? Jisas re God reri kwomke yaubokap, yuri re etopkap sene yerte tetane.
Rem tame wuri lebam, re Judas reri yaku potem.
12 Jisas reri werasen yi tame rem lam, Jisas re Hevenke yawum, sene rem Oliv kwow mesegenen yeren rem Jerusalem kwomke sene yim. Jerusalem kwom et Oliv kwow meknik tetane. 13 Jerusalemke yim, rem kiyi temenem tiy pes petamenem akek sene yawun etek temenem. Ek temenem tame rem gwor. Pita, Jon, Jems, Andru, Filip, Tomas, Bartolomyu, Matyu, Alfius eterri yen Jems, Saimon Selot. Kiyi Saimon Selot re kwomke kwomke sewurbem, tatame remne op webem. Agerbo nowselri tame rem nemne lakerebo, et yaper. Nerem, nem nemri nowsel lakerete, et yenbo. Kiyi re op webem. Agerbo tame wuri re Jems eterri yen, Judas. Rem etek temenem. 14 Rem kirkir wem, rem tewok tewok wurik yan duwen God rekene tuma namrebem. Rane ta etem, Jisas eterri nawo Mariakene Jisas eterri masekene rem kirkir etek yin etemkene God rekene tuma namrebem.
15 Rane yabel yimke, Jisas rene omuteke habobem tatame rem wuriwouke yan duwem. Rem tatame nugwape (120). Pita re teten remne tuma op wesowem. 16 Ari gesmase, God Reri Tuma et tuma sekene. Kiyi God Reri Wow re Devit rene yuri tete wos wesowem, Devit re ek basrasem. Re Judas eterne basrasem. Jisas rene pete yam tame remne Judas re kelow peteram. Opkap, Devit reri kiyi basrasem tuma et sekene tem. 17 Kiyi Judas re Jisas eterri anepoi tame temenem. Jisas re rene lebam, re neremkene yaku nenbem.
18 Sene Judas re Jisas rene pem tame remne kwobo lam, re tokwo poten eter tokwo re sel wuri tupam. Sene re etek waren resboren reri kiybu buwen re ek sam. 19 Yuri Jerusalemri tatame rem Judas reri sam tuma metkeipem, eker rem er sel sig Akeldama webo. Sel sigri tobo et Nepkene Sel.
20 Sene Pita re op wem. Er tuma et Buk Songke tetane. Buk Song op webo.
Reri ake bupo me tete.
Tame wuri etek be tete.
(Buk Song 69:25)
Er siglow kirkir op webo.
Agerbo tame re reri yaku potte.
(Buk Song 109:8)
21 Opkap nem agerbo tame rene lebate, re Judas eterri emi potte. Jisas eterkene neremkene sewurbem tame wuri, rene nem lebate. 22 Jon re tatame remne okke panen waren tirmunen nenewayebem yabelkene Jisas re reri yaku tobotam yabelkene etop lan neremkene sewurben yin Jisas re Hevenke yawum, opkap tame wuri nem rene lebate, re neremkene yaku nente. Jisas re sene wayen sim tuma er tame re kirkir wesowbet. 23 Op wemke, rem tame pes kiyi wem. Tame wuri reri sig mur et Josep Basabas Jastus. Agerbo tame eterri sig et Matias. 24-25 Sene aboyei rem God rekene tuma namren op wem. Apiy God, ne aboyei tame etemri wuribai latene. Judas re neri yaku mesegenem, re ker kwomke yim. Sene nem gwor tame pes repne lebaye. Neren lebabo tame ne rene nemne peterate. Peterate, ne rene weraste, re neri yaku nente. 26 Op wem, rem pak tame lebabo wule nenem, Matias rene lebam. Re letpeis tewo wuri kerem tame remkene tem.