21
Letrane kelare pes kere anepoi tame rem Jisas rene lam.
Galili Wamo, agerbo sig Taiberias, anepoi tame rem etek temenemke, Jisas re remri bitmik yan tetem. Re gwop nenem. Etek temenem anepoi tame rem gwor. Wuri re Saimon Pita. Agerbo re Tomas. Reri agerbo sig et Peske Warwiyem Yen. Agerbo re Nataniel. Re Galili yokwok tetane Kana kwomri tame. Agerbo rep Sebedi reri yen pes. Jisas reri agerbo anepoi tame pes rep kirkir temenem. Saimon Pita re remne op wem. An wuli raste yibo. Rem rene op wem. Nem kirkir nerenkene yite. Rem yin pere waren wuli rasem. Er neir rem wuli rasen eikene beram, omyen be wurem.
Ei beram, Jisas re peik suwke tetemenem. Anepoi tame rem rene be lam, rem reri tame yop kebese be lam. Rene kebese be lamenem, Jisas re remne ten op wem. Gwom yen, kem omyen potye? Rem sein op wem. Yehow. Omyen be wuri potye. Jisas re remne op wem. Kem wuli pere gan let mame yokwok sokwun kem omyen ek potte. Op wem, rem wuli sokwunen omyen nugwape wurem, rem wuli kebese mapurke nenewayete wem.
Jisas reri metekwasbem tame re Pita rene op wem. Er barke tetetene tame re Haneyen Jisas. Op wem. Kiyi Saimon Pita re yaku nenbem, re tame oub lugrasem. Sene re metem, Jisas re peik barke tetemenem, agetage re tame oub sene wun okke kirpen warem. Re agetage payen wuren Jisas rene lasyim. Perek temenem anepoi tame rem bar mekni temenem, rem piyan omyenkene wuli liten yin barke wurem.
Rem lam, omyen kerke lismenem, geil kirkir etek rasmenem. 10 Jisas re remne op wem. Kemri potye omyen kem rane sen ya. 11 Op wem, Saimon Pita re perek waren wuli saukwen barke liten yawum. Omyen sikabewou wuli me pulaumenem, omyen nugwape (153) temenem, wuli be negtem.
12 Jisas re remne op wem. Kem yan awos a. Anepoi tame rem Jisas rene lam, remri yike rene op be wemetem. Ne yike? Rem habom, re Haneyen. 13 Jisas re yan kerke meknik tem, re omyenkene geilkene poten remne newopiti pete yam.
14 Jisas re sele meike wayen sim, tewo murwe re sene yin peik suwke tetemenemke reri anepoi tame rem rene ek lam.
Jisas re Pita rene op wem. Ne ari sipsip por remne lakerete.
15 Rem awos a mesegenen Jisas re Saimon Pita rene op wemetem. Saimon, Jon reri yen, ari agerbo anepoi tame rem anne pap yewobo. Ne anne nugwape pap yewobo? Pita re sein op wem. Haneyen, an nene nugwape pap yewobo. Ne etop mettene. Jisas re rene op wem. Sipsip lakere tame rem sipsip yen remne awos newon abokap, ne ari sukuw remne ari tuma som wesowbet.
16 Jisas re rene tewo peswe sene op wemetem. Saimon, Jon reri yen, ne anne pap yewobo? Pita re sein op wem. Ekeya. Haneyen, an nene pap yewobo, ne etop mettene. Jisas re rene op wem. Sipsip lakerebo tame rem sipsip lakerebokap, ne ari sukuw remne etop lakerete.
17 Jisas re rene tewo murwe sene op wemetem. Saimon, Jon reri yen, ne anne pap yewobo? Jisas re Pita rene tewo mur wemetem, eker Pita re pap yaper ten rene op wem. Haneyen, nugwape wos ne aboyei mettene. An nene pap yewobo, ne etop mettene. Jisas re rene op wem. Sipsip lakerebo tame rem sipsip awos newon abokap, ne ari sukuw remne ari tuma wesowbet.
18 An nene sekeneker webo. Kiyi ne muyen siyen tame temenem, ne neri tame oub wun neri wuribaike sewurbem. Yuri ne ker tete, ne neri let taite, agerbo tame etem rem nene tame oub wuruwte, neri muwen akbo emi rem nene etek panen yite. 19 Jisas reri op wem tuma re Pita eter yuri satekap tuma wuleker re eker wem. Reri satekap God re sig bukre potte tetane. Jisas re Pita rene sene op wem. Ne anne semowte.
Jisas reri metekwasbem anepoi tame rene wem tuma.
20 Pita re Jisas rene semowen yibem, re petkwolam, anepoi tame wuri re rene semowmenem. Er anepoi tame Jisas re rene metekwasbem. Kiyi rem sin awos abemke, er anepoi tame re Jisas rene mekni sin op wemetem. Haneyen, nene yike yena tete? 21 Pita re rene lam, re Jisas rene wemetem. Haneyen, gwor tame re kirkir sate? 22 Jisas re sein op wem. An selte, an op wete. Gwor tame re be samente, an yuri sene yate. An etop selte, et areri wos. Et nereri wos bo. An nene wetekap, ne etopwou habon nente. Ne metkereke wos kap habote. Op wem. 23 Jisas rene omuteke habobem tatame rem er tuma bowgu bowgu tewon op wem. Er anepoi tame re be sate. Jisas re etop be wem. Re op wem. An selte, an op wete. Gwor anepoi tame re be samentek, an yuri sene ek yate. An etop selte, et ari wos. Et nereri wos bo.
24 Er anepoi tame re aren. An Jon, be wos be wos an lam, an gwor siglowke basrasbo. Ari tuma et sekene. Kem etop mettene.
25 Jisas re agerbo agerbo wos nugwape kirkir nenbem. Wos nugwape an be basrasye. Nugwape wos an wulare wulare basraste, an habobo, gwor nowsel rem aboyei siglow raste emi laweite. Eker, an aboyei tuma be basrasye.