25
Muyensi yen ta letpeis etemne sikur sakur tuma.
Jisas re wem. God re kwom panen site yabel re gwopkap. Ta letpeis rem remri lam poten sen ek yim. Tame wuri re ta panete nenem, rem rene lan panen yate yim. Ta letrane rem wuribaikene temenem, agerbo ta letrane rem wuribai purerekene bo. Wuribaikene bo ta rem lamwou sen yim. Rem lam ok kirkir be sen yim. Wuribaikene ta rem lamkene okkene sen ek yim. Ta panete tame re agetage be yamenemke, ta rem kowen le gwus yan tuknam.
Neir borke tame wuri re op tem. Ta panete tame re yabo. Kem rene yin panen yate. Op metemke, ta rem wayen sin remri lam yarem. Wuribaikene bo ta rem wuribaikene ta remne op wem. Kem keremri lam ok tep nemne newote. Nemri lam okkene bo, lam saye. Rem sein op wem. Yehow. Gwor ok nemne kebese be tebo. Kem yin kena tupate. 10 Rem ok tupate yimenemke, ta panete tame re ek yam. Rene kowmenem ta rem rene panen rem ta pane kisbo awos ate akek wurem, rem eru kitkerem.
11 Yuri ok tupate yim ta rem sene yan op wem. Haneyen, ne nemne eru late. 12 Re remne wemetem. Kem yike? An kemne be latene. 13 Op wemke, Jisas re reri anepoi tame remne lan op wem. Ari sene yate yabel kem be mettene, eker kem heyar kowte.
Yaku nen tame mur sikur sakur tuma.
(Luk 19:11-27)
14 God re kwom panen site yabel re gwopkap. Keryen yen wuri re reri kwom mesegenen genek yim. Yite nenbem, re reri yaku nen tame remne wen yan remne yaku newom. 15 Re remri nenbokap kiyi habon remne yaku ek newom. Tame wuri rene re 5,000 kel newon op wem. Gwor kel ne yaku yenbo nente. Tame wuri rene re 2,000 kel newon etopwou wem. Agerbo tame rene re 1,000 kel newon etopwou wem. Op nenen re ek yim. 16 5,000 kel potem tame re yin kel pot yaku nenem, re sene degerbekene kel poten bowgem, reri semenem kel et 10,000 kel. 17 2,000 kel potem tame eter mere re kel pot yaku nenen sene re degerbekene kel poten sene bowgen et 4,000. 18 1,000 kel potem tame re kel pot yaku be nenem. Re sel mei peren kel etek berasem.
19 Nugwape nabe potemke, yuri keryen yen re sene yamke, re yaku nen tame remri yaku late wem. 20 5,000 kel potem tame re yan op wem. Keryenyen, kiyi ne anne 5,000 kel newom. An kel pot yaku nenem, an degerbekene 5,000 kel poten bowgem. Op wemke, re keryen yen rene reri semenem 10,000 kel etop newom. 21 Keryen yen re rene op wem. Ne yaku yenbo nenem. Ne yaku nen tame yenbo. An nene newom kel ne yaku heyar nenem, yuri an nene nugwape wos lakerete tame wen tete. Ne ari akek tete, nem metekwaste. 22 2,000 kel potem tame re yan op wem. Keryen yen, kiyi ne anne 2,000 kel newom, an kel pot yaku nenem, an degerbekene 2,000 kel ek poten bowgem. Gwor 4,000 kel et neri. Ne opu pot. 23 Op wemke, keryen yen re op wem. Ne yaku yenbo nenem. Ne yaku nenem tame yenbo. Kel eisow ne yaku heyar nenem, opkap yuri an nene nugwape wos newon lakerete. Ne ari akek temente, nem okbop tete.
24 1,000 kel potem tame re yan op wem. Keryen yen, ne beratake tetane, eker an nene akbo. Now agerbo tamek awos nanekwobo, ne ermetke yin poten abo. Sel agerbo tamek awos supa rasbo, ne ermetke poten abo. 25 An nene akem, neri newom kel an sel meike peren rasem. Neri 1,000 kel gwor. Ne sene potte. 26 Keryen yen re sein op wem. Ne yaku nen tame yaper. Ne yaku pwoibo tame. Ari nenbokap ne lam. Ne kiyi weye. An agerbo tameri nowri awos poten abo. An agerbo tame reri rasbo awos poten abo. 27 Ari kel ne kel akek raste wem, kel re sene nugwape tete wem. Op nente wem, an sene yan ari kel degerbekene sene potte wem. 28 Rene newom kel kem sene poten 10,000 kel setene tame rene newote. 29 Woskene tame, purerekene tame remne an kupakene sene newote, rem nugwape sete. Tame rem be wos, be purere wuri be temente, remri temente eisow wos o eisow purere an sene potte. 30 Er yaku nen tame yaper rene kem lelepitite, re op yokwo wuren kerneirke yin tete. Re mus mette, re kirabet, kerwebete tetane. Keryen yen re op wem.
More Tame Tem Tame re tatame remne se pete.
31 Jisas re remne wem. An More Tame Tem Tame. Yuri an keryen yenkap sene yate, God eter, reri kwom tame etem, rem ari sig bukre wete. An God reri kwom tame remne panen yate, an keryen yen reri wolbayek site, tatame remri tuma mette. 32 Aboyei nowselri tatame rem yan wuriwouke wurte, an remne se pete, remne giri pes pekate. Sipsip por lakerebo tame rem sipsip por remne kena yite webo, meme remne kena yite webokap, an tatame remne etopwou nente tetane. 33 An sipsip por remne ari let mame yokwok wen tetete, meme remne ari let giriy yokwok wen tetete. 34 Op nente, let mame yokwo tetemente tame remne an op wete. An Keryen Yen. Kem tatame yenbo. Ari Apiy re kemne yenbo nenem, eker kem anne yate. God re kemne newote wos yenbo kem yan potte. Kiyisape God re nowsel nenmenem, re er wos reri yen kerkun er wos reri kwomke mesegenem. 35 Bupo boker. Kem anne yenbo nenem. Kiyi an sikwoi sabem, kem anne awos newon abem. An ok segebem, kem anne ok newon abem. An yatamekap temenem, kem anne kemri akek panen yibem. 36 An matekene bo, kem anne mate newobem. An yaper metbem, kem anne heyar nenbem. An ake yaperke temenem, kem anne lasyabem. 37 An remne op wete. Tatame yenbo rem tuma sein op wete. Haneyen, nem nene awoskene okkene be newon abem. 38 Nem nene neremri akek be panen yibem, nene mate be newobem. 39 Nem nene heyar be nenbem, nene be lasyibem. 40 Rem op wete. An Keryen Yen, an remne sein op wete. An kemne webo, ari weyekap ari gesmase remne kem etop nenbem. Anne omuteke habobo sigkene bo tame eisow kem remne etop nenbem. Kem remne heyar nenbem, kem anne kirkir heyar nenbem. An remne etop wete.
41 Sene an ari let giriy yokwok tetemente tatame remne op wete. Kem anne mesegenen yite. God re kemne magel taibo. Kem ker kwomke yite. Et kemri kwom. Er ker re be sabo. Kiyisape God re er kwom nenen op wem. Satan eter, reri anepoi tame etem, rem etek tete tetane. 42 Bupo boker. Kiyi an sikwoi sabem, kem anne awos be newobem. An ok segebem, kem anne ok be newobem. 43 An yatamekap temenem, kem anne kemri akek be panen yibem. An matekene bo, kem anne mate be newobem. An yaper metem, kem anne be labem. An ake yaperke temenem, kem anne be lasyabem. 44 Rem sein op wete. Haneyen, makapke nem nene lam, ne sikwoi sam, o ok segem? Nem nene be lamenem. Makapke nem lam, ne yatamekap. Nem be lamenem. Makapke nem lam, ne matekene bo? Makapke nem lam, ne yaper metem? Makapke nem lam, ne ake yaperke temenem? Nem nene be lamenem. 45 Op wetek, an Keryen Yen, an remne sein op wete. Kem ari eisow yen, gesmase remne kwobo be labem, kem arenne mere kwobo be labem. 46 Op wetek, er tatame rem yin kwom yaperke yin temente, rem mus som metbet tetane. Tatame yenbo rem kwom yenbok som heyar temente tetane. Jisas re etop wem.
Jisas re mus meten sam, re sene wayen sim.
(Sapta 26—28)