26
Taresi tame rem Jisas rene pen sate tuma natobom.
(Mak 14:1-2; Luk 22:1-2; Jon 11:45-53)
Jisas re er tuma ab wekeipen re reri anepoi tame remne op wem. Kem met. Yabel pesketwou tete, awos bukre ate yabel tete tetane. Er awos abo yabel nem op webo, God Re Israel Remne Isip Peiktame Remri Letke Sene Potem Yabel. An More Tame Tem Tame, er yabel rem anne keikeren me kwuren peikkeren an sate. Op wem.
God Reri Kwoborri yaku nen tame remri keryen yenkene Juda remri keryen tamekene rem wuriwouke sin tuma namrem. God Reri Kwoborri yaku nen tame remri keryen yen reri sig Kaiafas. Rem reri akek wurem. Remri namrem tuma gwor. Rem Jisas rene elen berasen yin keikeren rene pen sate. Rem op wem. Awos ate yabel nem rene kap keikerete. Nugwape tatame rem awos ate yam. Nem rene keikerete, rem kap late, rem kap muwete, rem kap eike ten naite.
Ta wuri te Jisas reri tarek kwar sirem.
(Mak 14:3-9; Jon 12:1-8)
Jisas re Betani kwomke temenem, re kiyi numa pe tame, Saimon, reri akek temenem. Etek temenem, ta wuri te pak nenem gin sen yam. Gin et kwar yenbo, tokwo bukrek tupabem kwar yewomenem. Jisas re awos tiyke sin abem, te yan kwar Jisas reri tarek sirem. Reri anepoi tame rem etop lam, rem pap yoken op wem. Berke er kwar te bupo me sirye? Er kwar et tokwo bukre. Er kwar te kelke natokwo tupate weye, kel te wosbaskene bo tatame remne newote weye.
10 Jisas re remri tuma meten re remne op wem. Kem berke et ta tene opkap tuma bukre webo? Te anne yenbo wos nenye. 11 Wosbaskene bo tame rem keremkene som temente, kem remne tewok tewok kebese yenbo nente. Aren, an kemkene sou be temente tetane, eker te anne yenbo wos nenye. 12 Tame sabo wule, kem tame kupa kwar peruwbo. An be satene, gwor ta te er kwar ari weske sirye. Yuri an sate, rem ari kupa pertaite. Te etop eker mukuwtekye. 13 God Reri Tuma Yenbo tatame rem nugwape nowselke yin wesowtek, gwor ta teri nenyekap rem kirkir wesowte.
Judas re Jisas reri peiktame remkene tuma natobon op wem. An kemne Jisas rene peterate.
(Mak 14:10-11; Luk 22:3-6)
14 Er yabel Jisas reri anepoi tame remri wuri, reri sig Judas Iskariot, re yin God reri Kwoborke yaku nen tame remri keyen yen remkene tuma natebom. 15 Re remne op wem. Kem Jisas rene keikerete wem, an kemne Jisas rene keikerete kelow peterate, kem anne be wos newote? Op wemke, rem rene kel tame wuriri ok letpeis newom. 16 Re yin Jisas rene keikerete kelow sopem.
Jisas re reri anepoi tamekene God re Israel Tatame Remne Isip Remri Letke Sene Potem Yabelri awos am.
(Mak 14:12-21; Luk 22:7-14,21-23; Jon 13:21-30)
17 Juda tatame rem Yiskene Bo Geil Abo Yabelke Jisas reri anepoi tame rem yan rene op wem. God Re Israel Tatame Remne Isip Remri Letke Sene Potem Yabelri awos nem mak nerete? 18 Re remne wem. Kem yin kwom sagke wuren ari kiyi wem tame rene lasyite. Kem rene op wete. Tuma Peikbo Tame re op weye. Ari yabel et matnaye. An ari anepoi tame remkene nem God Re Israel Tatame Remne Isip Remri Letke Sene Potem Yabelri awos ate, nem neri akek ate. 19 Anepoi tame rem reri wem tumakap rem etop yin nenem, rem God Re Israel Tatame Remne Isip Tame Remri Letke Sene Potem Yabelri awos nerem.
20 Perpe Jisas re yan anepoi tame remkene sin abem. 21 Jisas re remne op wem. Kemri tame wuri re anne yena tete. 22 Op wem, anepoi tame rem pap yaper ten op habo op habom. Rem wulare wulare rene op wemetem. Haneyen, kap aren? 23 Jisas re sein op wem. Nes tame wuri rekene nes ware let wurik pete warte, er tame re anne yena tete tetane. 24 God reri basrasem siglow et anne op wem. More Tame Tem Tame rene rem pen sate tetane. Op wem. Tame wuri re anne yena tete, re mus bukre mette. Nawo te rene be wurte wem, et yenbo. 25 Judas re Jisas rene, remne peterate, re rene op wem. Tuma Peikbo Tame, kap ne anne webo? Jisas re sein op wem. Neri weye tuma et sekene.
Jisas re geilkene wain okkene anepoi tame remne newon am.
(Mak 14:22-26; Luk 22:14-20; 1 Ko 11:23-25)
26 Rem abemke, Jisas re geil poten God rene wese an belokteyewon re anepoi tame remne newopiti pete yan op wem. Gwor geil et ari om. 27 Sene re ok ware wuri poten God rene wese an remne newon op wem. Kem aboyei, kem gwor ok ate. 28 Gwor ok et ari nep. Rem anne pen sate, ari nep yerte, et tatame remne peteran mukuwtekte, God reri natobom tuma et sekene tete. God re nugwape tatame remri wule yaper poten septite. Op nente, re er tatame remne wete. Kem ari tatame. 29 An kemne webo. Gwor wain ok an nowselke temente, an sene be ate. Yuri an Apiy God reri panen si kwomke temente, an agerbo ok yenbo keremkene etek ate. 30 Op wemke, rem sekwo wuri lomun rem wurakwuten Oliv Kwowke yin yaukwutem.
Jisas re Pita rene op wem. Keraket tete, ne anne magel taite.
(Mak 14:27-31; Luk 22:31-34; Jon 13:36-38)
31 Jisas re remne wem. Kiyiri tame rem God Reri Siglowke basrastene tuma op wem. God re sipsip por lakerebo tame rene pete, sipsip por rem amekiren yikwute yakwutete. Op basrasem, gwopte neir kem etop nente. Kem aboyei, kem anne magel tayen amen yikwutete. 32 An sate, an sene wayen site, an Galili yokwok kiyi temnan yite. Yuri kem anne tiptuwu lasyate. 33 Pita re op metem, re rene op wem. Aren, an nene magel be tayen amen yite. Nugwape tame rem etop nente, aren an op be nente. 34 Jisas re rene op wem. Pita, an nene sekene webo. Gwopte neir kwokwo be wemente, tewo mur ne ari sig neste. 35 Pita re sein op wem. An neri sig be neste. An nerenkene sate, et yenbo. An be akte. Op wemke, anepoi tame aboyei rem etopwou kirkir wem.
Jisas re Getsemani nowke yin God rekene tuma namrem.
(Mak 14:32-42; Luk 22:39-46)
36 Jisas re reri anepoi tamekene rem Getsemanike yin re remne op wem. Kem gwotek simen. An up yokwok yin God rekene tuma namrete. 37 Op wemke, re Sebedi reri yen peskene Pitakene remne panen rem etop yim, re pap yaperwai meten remne op wem. 38 Ari pap yaperwai teye. Wuribai ari an nenewayelaweiwo. Kem gwotek temente. Kem kap tuknate. 39 Op wemke, re opre kera yin selke keipe keipe waren tuknan Apiy God rene op wem. Apiy, an nene wemetbo. Et neri wos. An selbo, anne yaper nente wos et anne be yate, an mus bukre be mette, et yenbo. Ari selbokap ne kap nente. Neri selbokap ne etopwou nente.
40 Re wayen yan lam, anepoi tame rem tuknamenem. Re remne teren Pita rene op wem. Mapurke kem tuknatene? An kerakap yin teye, kem anne be sin lakereye. 41 Kem kap tuknate. Kem God rene wemette, Satan re kemne be keikerete, kem heyar temente. An mettene, kem tuknate muweye. Kemri wuribai kem God rekene tuma namrete selbo. Sene kem wesom teselye, kem tuknaye.
42 Re reri kiyi temenem emi sene etek yin Apiy God rekene tuma sene namrem. Re op wem. Anne yaper nente wos anne be yate, et yenbo. Nereri wos. Neri selbokap ne etop nente. 43 Op wemke, re sene yan lam, rem sene legus yan rem tuknamenem. 44 Re remne sene mesegenen yin har rekene sene tuma namrem. Tewo murwe kiyi wem tumakap re etopwou har rene sene wem. 45 Sene wem, re tame mur remne sene yin remne op wemetem. Kem som tuknatene? Metye. An More Tame Tem Tame, anne keikeren panen yite tame yaper rem yan meknik teye. 46 Kem opu wayen si. Nem remne yin late. Anne yena ten peterate tame re meknik yan teye.
Rem Jisas rene keikeren panen yim.
(Mak 14:43-50; Luk 22:47-53; Jon 18:3-12)
47 Jisas re som webemke, reri anepoi tame remri wuri, Judas eter, re nugwape tamekene yam. Rem wor paku kirkir setermenem. God Reri Kwoborri yaku nen tame remri keryen yenkene Juda remri keryen tamekene rem er tame remne werasem, rem Jisas rene keikerete yam. 48 Kiyi Judas re er tame remne op wem. An tame wuri rene ragiy boite. Er tame rene kem keikerete. 49 Judas re Jisas rene pir wen ragiy boyem. 50 Jisas re rene op wem. Tametiy, neri nente yawo wos ne agetage nente. Op wemke, tame rem yan rene keikerem.
51 Tame wuri re Jisas rekene temenem, re reri arep poten God reri Kwoborke yaku nen tame remri keryen yen reri yaku nen tame rene reri wan arepke bokekwunem. 52 Jisas re lan op wem. Arep ne arep yewobo buske sene yewo. Wor paku naibo tame remne agerbo tame rem remne wor pakuk pen sate. 53 An Apiy rene wemettek, ari tuma agegekene re reri kwomri tame nugwapewai remne weraste, rem anne ei werate. An op be wemette. 54 Rem anne keikeren panen yin pen sate nenbokap, kiyiri tame rem kiyi etop basrasem. An Apiy rene ei wura tame wemette, remri kiyi basrasem tuma et sekene be tete. Eker an rene be wemette, rem anne ei be werate.
55 Jisas re rene keikerem tame nugwape remne op wem. Kem anne potte yawo, kem bisi a tame potbokap yawo. Kem wor paku kirkir sen ek yawo. Mapurke kem etop yawo? An bisi a tame bo. Aboyei yabel an God reri Kworborke wuren sin kemne tuma wesowbem. Opkap kem anne etek kiyi be keikerem? 56 Kemri nenbokap kem bupo boker nenbo. Kiyiri tame remri basrasemkap, kem etopwou nenbo. Op wemke, reri anepoi tame rem rene mesegenen amen yim.
Saberawiykene Tame rem Jisas rene tuma nenem.
(Mak 14:53-65; Luk 22:54-55,63-71; Jon 18:13-14,19-24)
57 Jisas rene keikerem tame rem rene panen yim. God Reri Kwoborri yaku nen tame remri keryen yen, Kaiafas, reri akek panen yim. Moses Reri Wule peikbem tame etem, Juda remri keryen tame etem rem etek wuriwouke simenem. 58 Rene panen yibem, Pita re remne kaike tiptuwumenem, Kaiafas reri akek yam. Re makelek sin nause yen remkene etek simenem. Rem Jisas rene nente wos late kowen simenem.
59 God Reri Kwoborri yaku nen tame remri keryen yenkene Saberawiykene Tamekene rem tame wuri sopem. Yike tame re Jisas rene tuma yikokote, rem Jisas rene ek pen sate. Etopkap tame rem sopem. 60 Nugwape tame rem yan rene tuma yikokom, rem tuma wuriwou be wem. Rem agerbo agerbo tuma wem. Eker keryen yen rem rene pen sate tuma tobo be wuri metem. Sene tame pes rep yan op wem. 61 Er tame re kiyi op wem. An God Reri Kwobor berayewon sene yabel murke an sene kebese nente. Kiyi re op wem.
62 God reri Kwoborke yaku nen tame remri keryen yen re teten Jisas rene op wem. Berke repri weye tuma ne tuma sein be webo? 63 Jisas re tuma be wuri wem. Re tuma ribo tem. Keryen yen re rene sene yaye op wem. Ne nemne wete. Ne kap yikokote. Ne yikokote, Hevenke tetane God re etop mette. Ne kap God eter lebam tame? Kap ne God Eterri Yen o bo? Ne opu sein we. 64 Jisas re sein op wem. Ne tuma sekene weye. More Tame Tem Tame, re gwor nowsel mesegente, kem rene be late. Yuri an Hevenke yaute, an keryen yen ten kitimenakene God reri let mame yokwok sitek, kem anne late. Yuri an nelke sene yate, kem anne late. Op wem.
65 Rem op metemke, keryen yen re pap yokem, re reri tame oub keren pekan op wem. Re God rene tuma yaper webo. Reri weye tuma yaper kem metye. Nem agerbo tame remne reri yaper nenbokap sene be wemette, rem nemne be wesowte. 66 Kem map habobo? Nem rene berke nente? Rem rene sein op wem. Re yaper weye. Ne rene pen sate, et tuma bo. 67 Op wemke, rem reri bitmi sablokwo soboyewon rene letke powyek puwburowem. 68 Rane rem reri bitmi subkeren mesegenen rem rene powyek puwburowpiti pete yan op wem. Ne webo, ne Krais, God re nene lebam. Kap et tuma et sekene, ne nemne wete, yike nene peye? Rem rene tame kwuyen etop wem.
Pita re Jisas reri sig yikokon nesem.
(Mak 14:66-72; Luk 22:56-62; Jon 18:15-18,25-27)
69 Pita re makelek simenem, God reri Kwoborke yaku nen tame remri keryen yen reri yaku nen ta te yan lan Pita rene op wem. Kiyi ne Galili tame, Jisas, eterkene sewurbem. 70 Op wemke, nugwape tatame rem rene leklek temenem, re tuma nesen op wem. Aren bo. Neri webo tame an be mettene. 71 Op wem, Pita re wayen opre yin tetemenem, agerbo ta te rene lam, te etek simenem tame remne op wem. Er tame re Nasaret kwomri tame, Jisas, eterkene sewurbem. 72 Pita re op metem, re warege puromon op wem. Neri weye tame an rene be mettene. 73 Op wem, kerakap ten etek temenem tame rem rene op wem. Et sekene. Ne Jisas reri anepoi tame remri wuri. Jisas re Galiliri tame. Neri namrebo tuma et Galili tatame remri namrebo tumakap. 74 Op wemke, Pita re tuma nowbke op wem. Re warege puromon op wem. An kemne sekenewai webo. An kemne sekenek be wete, God re anne pete. Kemri webo tame an rene be mettene. Op webemke, kwokwo ek wem. 75 Wemke, Pita re Jisas reri wem tuma sene ek habom. Jisas re kiyi op wem. Kwokwo be wementek, tewo mur ne ari sig neste. Op sene habomke, re sebera yam, re wuran kenakem kiram.