3
Jisas re ya yaper tame rene heyarem.
(Matyu 12:9-14; Luk 6:6-11)
Jisas re God reri akek sene wuren lam, ya yaper tame re etek temenem. Rane tame rem Jisas rene tuma nente kelow sopte wem. Op tem, rem rene leklek temenem, rem op habobem. Gwopte et Egesi Yabel. Re kap ya yaper tame rene heyar nente o bo? Re op nente, nem rene tuma wete. Jisas re ya yaper tame rene op wem. Ne gwok ya. Jisas re tatame remne op wemetem. Moses Reri Wule re nemne map webo? Egesi Yabel nem berke nente? Egesi Yabel nem tatame remne yenbo wos nente, o nem remne yaper wos nente? Egesi Yabel nem tame rene kwobo lan heyarte, o rene pen sate? Op wem, rem tuma sein be wem. Jisas re remne lan kwuren re remne pap yokem. Rem purerekene bo, rem mangure tem, eker re remne pap kirkir metem. Re ya yaper tame rene op wem. Ne let tai. Tame re let tayem, reri let heyar tem. Farisi tame rem God reri ake mesegenen yim, rem Herot reri sukuw remkene namrem. Rem op wem. Nem Jisas rene pen sate.
Jisas re reri kitimena tatame remne peteram, maime kwomri tatame rem rene omuteke be habom.
(Sapta 3:7—6:6)
Tatame nugwape rem wame bar meknik wuriwouke wurem.
(Luk 6:17-19)
Jisas re reri anepoi tame remkene wamek yim. Nugwape Galili yokwori tatame rem rekene yim. Judia yokwori tatame, Jerusalem kwomri tatame, Idumea yokwori tatame, Jordan Peik yabel waibo yokwok temenem tatame, Tairkene Saidonkene kwom sag pes meknik temenem tatame rem aboyei yam. Jisas reri nenbem wos rem metem, eker rem rene lasyim. Jisas re reri anepoi tame remne op wem. Nugwape tatame rem anne kap yan teitkukwur yewote. Eker kem anne pere wuri poten meknik tete. 10 Jisas re nugwape tatame remne heyar nenbem, eker nugwape sikanuma tatame rem rene kerelate natginbem. 11 Gambo gureremenem tatame rem rene lamke, rem gulke pan rene yaye op tem. Ne God Reri Yen. 12 Op temke, Jisas re gambo remne werageren op wem. An God Reri Yen. Kem tatame remne etop mane wesowte.
Jisas re letpeis tewo pes kerem tame remne yaku nente lebam.
(Matyu 10:1-4; Luk 6:12-16)
13 Sene Jisas re kwowke yawun re rane tame remne wen yam. 14 Jisas re letpeis tewo pes kerem tame remne lebam. Re remne op wem. Kem arenkene tete. An kemne weraste, kem kwomke kwomke yin ari tuma wesowte. 15 An kemne kitimena newote, kem omugambo remne ari kitimenak kebese wekrokte. 16 Letpeis tewo pes kerem tame remri sig gwor. Wuri re Saimon, Jisas re rene agerbo sig Pita tem. 17 Agerbo pes rep Jemskene reri mase Jon rekene. Rep Sebedi reri yen. Jisas re agerbo sig repne tem. Sig et Boanerges. Sig tobo gwopkap. Wakte kwute tame. 18 Agerbo rem Andru, Filip, Bartolomyu, Matyu, Tomas, Jems. Jems re Alfius reri yen. Agerbo rep Tadiuskene Saimon Selotkene. 19 Agerbo re Judas Iskariot. Yuri re Jisas rene yena tem.
Tatame rem wem, Jisas re Belsebul rekene yaku nenbem.
(Matyu 12:24-32; Luk 11:14-23; 12:10)
20 Jisas re akek yim, nugwape tatame rem etek sene duwem. Jisas re reri anepoi tamekene, rem yaku bukre nenem, rem awos be am. 21 Tatame rem Jisas rene op wem. Re me beleye. Op wem, eker Jisas reri nawo, reri mase rem reri nenem yaku tuma metem, rem rene panen yite yam.
22 Moses Reri Wule peikbem tame rem Jerusalem kwomke mesegenen yam, rem op wem. Satan re gambo remri keryen yen. Reri agerbo sig Belsebul. Re Jisas rene gureren rene kitimena newobo, eker re gambo remne wekrokbo. 23 Op wem, Jisas re tatame remne wen yam, re sikur sakur tuma remne op wem. Re remne wemetem. Satan re mapurke kworer werokbo? 24 Keryen yen wuri reri anepoi tame rem pekan etemwou etemwou naite, rem sou be tete. Rem yikwute yakwutete tetane. 25 Ha wuri reri yen rem etemwou etemwou naite, rem sou be tete. Rem yikwute yakwutete tetane. 26 Satankene arkwu gambokene rem opkap tete. Satan re reri anepoi tamekene naitek, rem sou be tete. Rem yikwute yakwutete, rem heyar sou be tete.
27 Jisas re sikur sakur tuma sene op wem. Tame yaper re kitimenakene tame reri akek wuren wos potte wete, kiyi re yin er kitimenakene tame rene kepke poten bograste. Bograstek, re kebese wuren wos ek potte.
28 An kemne sekeneker webo. Tatame rem wule yaper nentek, rem tuma yaper wete, God re er yaper nen woskene tuma yaperkene poten septite, re remne tuma sene be wete. 29 Tatame rem God Reri Wow rene tuma yaper wete, God re remri wule yaper be poten septite. Gwopte, yuri mere, re remri yaper wos be poten septite. 30 Rane tatame rem op wem. Gambo re Jisas rene gureretene, eker re gambo remne wekrokbo. Op wemke, Jisas re remne er tuma eker wem.
Yike Jisas reri nawokene masekene?
(Matyu 12:46-50; Luk 8:19-21)
31 Jisas reri nawokene masekene rem yan kwom geike tetpete wuramenem. Rem Jisas rene tuma wepoten op wem. Nem nekene tuma namrete. 32 Op wemke, nugwape tatame rem Jisas rekene meknik simenem, rem rene op wem. Metye. Neri nawokene masekene rem nene kwom geike kowen tebo. 33 Jisas re sein op wem. Ari nawo, ari mase, an kemne peterate. 34 Rekene meknik simenem tatame Jisas re remne lan kwuren op wem. Ekla. Gwor tatame rem ari nawokene gesmasekene. 35 Tatame rem God Reri Tuma meten sete, er tatame etem rem ari nawokap ari gesmasekap. Re remne op wem.