4
Tame re wit supa seitbo sikur sakur tuma.
(Matyu 13:1-9; Luk 8:4-8)
Yuri Jisas re Galili wame barke yin temenem, re tatame remne tuma etek sene wesowbem. Tatame nugwapewai rem yan tetkukwur yewom, eker re perek waren simenem. Pere re wamek temenem, nugwape tatame rem wame barke tetyewomenem. Re nugwape sikur sakur tuma remne wesowbem, remne op wem.
Metye. Tame re wit supa nowke yin seiten sewurem. Rane supa rem kelowke yerem, ap rem yan akeipem. Rane supa rem pa luwke yerem, sel om bo, pawou temenem. Op temke, agetage wit supa rekwan bupo me wayem. Supa remri nen eisow temenem, yabel pasem, rem sok ten sayewom. Rane supa rem negiri esekwaye somok yeren rekwan sim, negiri esekwaye rem punen borgeyem, rem supa be yam. Rane supa rem sel yenbok yeren rem rekwan bukre tem, supa nugwape yam. Rane rem supa tame wuriri ok letpeis (30) yam. Rane rem supa tame murri ok (60) yam. Rane rem supa nugwapewai (100) yam. Re sene op wem. Wan tetane tatame kem wan wurik mette.
Jisas re sikur sakur tuma wesowbem wule.
(Matyu 13:10-17; Luk 8:9-10)
10 Nugwape tatame rem sene yim. Jisas re, letpeis tewo pes kere anepoi tame remkene agerbo tamekene rem temenem, rem Jisas rene sikur sakur tuma tobo wemetem. 11 Jisas re remne op wem. God re kwom panen site tuma, et berastene tuma. An wesowbo, keremwou kem tuma tobo heyar sanebo. Agerbo tatame an remne sikur sakur tumawouke webo.
12 Rem wos labo, rem wos tobo be labo.
Tuma rem wanwouke metbo, rem tuma tobo be sanebo.
Rem heyar sanete wem, rem God rene omuteke habote wem.
God re remri yaper nen wos poten septite wem.
Wit supa seitem sikur sakur tuma tobo.
(Matyu 13:18-23; Luk 8:11-15)
13 Jisas re remne op wemetem. Ari weye sikur sakur tuma kem metye o kem be metye? Kem be metbo, yuri wete sikur sakur tuma kem mapurke mette? 14 God Reri Tuma wesowbo tame re wit supa seiten sewurem tamekap. 15 Tatame rem tuma bupo me metbo, rem kelowke yerbo wit supakap. Rem metbo, sene Satan re yabo, re er tuma poten septibo. 16 Rane tatame rem tuma metbo, rem pa luwke yerbo supakap. Rem tuma agetage poten okbop tebo. 17 Sene rem tuma heyar be sebo. Yaper wos remne tebo, o tame rem remne tame kwuyen yaper nenbo, rem God Reri Tuma mesegenbo. 18 Rane tatame rem tuma metbo, rem negirikene esekwayekene somok yerbo wit supakap. Rem God Reri Tuma metbo, 19 rem nowselri woskene kelkene metkereke woskene habobo, er wos remne penen borgeibo. Rem God Reri Tuma sene be habobo, reri yaku be nenbo. 20 Rane tatame rem tuma metbo, rem sel yenbok yerbo supakap. Rem tuma meten pap yewobo, rem God reri yaku op nenbo. Supa rem 30 supa yabokap, rem God reri yaku yenbo kera nenbo. Supa rem 60 supa yabokap, rem God reri yaku nugwape kera nenbo. Supa rem 100 supa yabokap, rem God reri yaku nugwapewai nenbo.
Tatame rem lam ouke be gumkerebo.
(Luk 8:16-18)
21 Jisas re remne op wemetem. Tatame rem lam yaren sen wurbo, rem mak tukbo? Rem ouke gumkerebo? Rem tukna tiy kulke tukbo? Yehow. Rem op be nenbo. Rem tiyke tukbo. 22 Gwopte berastene wos yuri nugwape tatame rem heyar late tetane. Gwopte nugwape wos subtene, yuri rem mette tetane. 23 Kem wan tetane, kem wan wurik mette.
24 Be tuma kem mette, kem heyar meten habote. Be tuma o be wos kem tatame remne se petekap, God re kemne sene etopkap se pete tetane. Re kemne kenakem se pete. 25 Wuribai yenbo tetane tame rem ari tuma metbo, rem tuma tobo kirkir metbo. Er tame an remne tuma nugwape som wesowte. Wuribai yaper tetane tame rem ari tuma kera metbo, tuma tobo rem be metbo, er tame remri kera metbokap, an sene potte tetane.
Awos supa rekwatene sikur sakur tuma.
26 Jisas re tuma som op wesowem. God reri panen si kwom re gwopkap. Tame re awos supa seitbo. 27 Neirke er tame re tuknabo, yabel re sewuren yaku nenbo. Op nenbo, awos supa rem rekwan wayebo. Tame re be labo, awos supa mapurke rekwan wayebo. 28 Awos supa selke rekwan sibo. Kiyi yig pam temenbo, yuri take senen sibo, kworekwore tebo, ge senen supa yabo. 29 Awos okwobo wule, now mutame re kita sen yin awos peren sen yan ek abo.
Mastet supa sikur sakur tuma.
(Matyu 13:31-32; Luk 13:18-19)
30 Jisas re remne wemetem. God reri panen si kwom kem mapkap late? An kemne sikur sakur tuma wuri wesowte. 31 God reri pane si kwom et mastet awoskap. Reri supa et agerbo supa sikabekap bo. Et supa eisowsubuwai. Tame re er supa poten reri nowke rasbo. 32 Sene supa rem rekwan sibo, yuri rem bukre tebo. Agerbo me rem eisow, er me re bukrewai. Er me re tewo bukre, ap rem yan reri tewok tawek sibo, reri take kulke nes etek kwutebem.
Jisas re sikur sakur tumawou wesowbem.
(Matyu 13:34-35)
33 Jisas re tatame remne agerbo agerbo sikur sakur tuma wesowbem. Rem reri tuma habobem, re remne agerbo sene wesowbem. Rem kebese be habobem, re remne agerbo sene be wesowbem. 34 Jisas re remne sikur sakur tumawou wesowbem. Yuri Jisas re anepoi tamekene rem wiysage temenem, re remne sikur sakur tuma tobo ek heyar wesowbem.
Jisas re mou marye bukre weragerem.
(Matyu 8:23-27; Luk 8:22-25)
35 Yabel warbem, Jisas re reri anepoi tame remne op wem. Nem peik kelaruwke kwuren wute. 36 Op wemke, rem nugwape tatame remne mesegenen yim. Jisas re simenem perek anepoi tame rem etek waren rene panen yim. Agerbo pere rem kirkir etek yim. 37 Yibem, marye bukre yam, ok burow perek teyen yewobem, pere ok pulaute nenbem. 38 Jisas re pere berai yokwok mate tare suwk putuwen tuknamenem. Anepoi tame rem rene teren sin rene op wem. Nem sate nenbo. Ne nemne pap be metye. 39 Jisas re wayen tetem, re maryekene ok burowkene sewayen op wem. Kep tebei. Op wem, maryekene okburowkene tebeyem. 40 Jisas re reri anepoi tame remne op wem. Kem berke akbo? Kem anne omuteke be habobo. Ari kitimena kem be habobo. 41 Rem kenakem akem, rem etemwou etemwou namren op wem. Gwor yike tame? Maryekene ok burowkene rep reri tuma meten tebeiwo.