17
Jisas eri wusom me kaspem.
(Mak 9:2-13; Luk 9:28-36)
Yabel ep yekwo let ep yekwo let ges wuri kei (6-pela) yimke, Jisas ere Pita, Jems, eteri mase Jon emne panen kow eisauke yawom. Etemwou eme etek yawon temenem. Etek temenem, eme lam, Jisas eri wus kaspen eri bitimi ere oknalkapke lam. Eri warmenem tame oub geipawaike lam. Geipawaike lam, sene eme lam, kiyi temenem tame pes Mosesken Elaijaken epe God eri komke yan yeirin temenem, epe Jisas erken tuma namdebetem. Etep lam, Pita ere Jisas erne etep wom. Aneyen, nema gwotek tetan, e yenbowai. Ne wote, nema yabel ake mur kerete. Wuri nereri, wuri Moses eteri, wuri Elaija eteri, nema gwotek kerete. Wobetemke, nel gwan ere geipawai ere yeirin emne subpitim, eme tuma wuri etek metem. Etek wobetem tuma ere etep wom. E areri Yen yenbo adebas. An erne metekwasbe. Eri tuma kem noub mette. Etep wom, eri anepoi tame eme eri tuma metemke, eme kenake aken waren tuknam. Waren tuknam, Jisas ere emne mekinke yan emne letke keren etep wom. Kem mane akte. Kem epe wayen tet. Tetem, eme lam, Jisas eterwou etek som temenem.
Eme kow mesginin yeirbetem, Jisas ere emne noub wom. Kemri laye woskap kem mane kip wusoute. An tatame etemne kobo late yeirim tame. An sate, sene wayen yite yabelke kemri laye wos kem ek wusoute. Gwopte kem mane wusoute. 10 Etep womke, anepoi tame eme erne etep wometem. Moses eri wule tuma wusoube tame eme etep wom. God eri tuma wusoubetem tame, Elaija eter, ere taresin yatek, Krais ere yurik yate nenbe. Beke eme etepkap wom? 11 Ere tuma sein etep wom. Eme sekenke wom. Elaija ere kiyi taresin yam. Yam, ere Krais eter yate kelu regem. 12 Regem, tatame eme beke met, ete tame erne God ere erne won yam. Eme erne etemri porerek yaper abom, erne yaperwai nenem. An Tatame Etemne Lan Yeirim Tame. Elaija erne yaper nenemkap, eme ane yaper kir nente. 13 Etep womke, eme meten etep abom. Ere tatame emne baptais ok wirubetem tame eterne wobe. Jon ere Elaija eterkap. Eme etep abom.
Gabo ere yen wuri gulelemenem, Jisas ere gabo erne pekeroukum.
(Mak 9:14-29; Luk 9:37-43)
14 Eme kowke yeirin, eme yin tatame nogwape emne yin lam. Lam, tame wuri ere Jisas erne yan gulke pan etep wom. 15 Aneyen, ne ari yen erne kobo late. Erne gabo guleleten, etepkap yabel nogwape ere kerke san warbetem, o ere okke san warbetem. 16 An erne kiyi neri anepoi tame etemne panen yawo, eme erne kuyese beke nen. 17 Jisas ere etep wom. Oi, kem ane kenawaike beke abo. Kemri porere yenbo berai. Yabel nogwape an keremken temenem, kem kenawaike beke abo. Kem ete yen erne panen arenke yate. 18 Panen yamke, ere gabo erne pekeroukumke, gabo ere ete yen erne mesginin yim, agetage yen ere yenbo tem.
19 Yuri anepoi tame eme lam, tatame nogwape eme sene yimke, eme Jisas erne wometem. Beke nema gabo erne pekerouklawoyim? 20 Ere emne sene etep wom. Kem etep beke abo. God ere mureken, ere kuyese nente. Etep beke abo, eke kem gabo pekerouklawoyim. An kemne sekenke wobe. Kem God erne kerake abotek, kem ete kow erne etep wote. Ne ete emi mesginin akeite emik yi. Kem kerake abon etep wotek, kow ere ek yite. Kem kerake abote, kem God erne womette, kem kuyese nente. Kow erne won yitekap, kem etepkap rigrabe nente. 21 (Kem gabo pekeroukte, kem gwopke tete. Kem awos lek lan beke a, God erne womette. Etepwou tetek, kem gabo kuyese pekeroukte. Jisas ere etep wom.)
Jisas ere tewo wurinabu etep wom. An sate, an sene wayen yite.
(Mak 9:30-32; Luk 9:43-45)
22 Eme Galilike yan sewurbetem, Jisas ere eri anepoi tame emne etep wom. An Tatame Etemne Lan Yeirim Tame. Yuri eme ane keresukte nenbe. 23 Eme ane pen sate. Neir pes tete, mur wote, an sene wayen yite. Anepoi tame eme etep metem, eme pap yaper tem.
Jisas ere God eri ake eisau kel rasem.
24 Yuri eme Kaperneam komke yim. God eri ake eisauke kel petbetem tame eme yan Pita erne wometen etep wom. Keremri Aneyen ere God eri ake eisau kel rasbe o? 25 Pita ere etep wom. Ye. Ere kir rasbe. Etep womke, Jisas ere erne kiyi wom, erne etep wometem. Saimon, ne mapeke aboye? Gwo nowsel apeilake eme eikene womettek, takis kel ek raste? Eme etemri yenta, anenawo etemne womette, o eme akeite tame etemne womette? 26 Ere awosein etep wom. Eme akeite tame etemne womette. Jisas ere erne etep wom. Seken. Yenta, anenawo etem eme takis beke ras. An God Eteri Yen, eke an takis beke kip ras, God ere ane tuma beke kip namde. 27 An beke kip ras, tame etem eme ane tuma namdete. Eke an kir rasbe. Ne peik kupak yin pus sogwunte. Kiyi wurte omyen ne eri elemoi gworan kel etek late. Ete kel ne peten sen yin emne newote. E nesetri takis kel. Jisas ere etep wom.