27
Polén sip mek papea Rom mek sámp-kérépap kar
Yinan am fákárerao ‘Sip meknámp kantri Itali mek tukup mwanapono’rá séri pwate. Am fárákapao Pol ntia ankwap kalabus arop fárákap 100 soldia poukwap konámp ofisamp yaek kák te. Am ofisamp e te Julius. Am ami fákáre te Sisar námokurápono. Yino Pol mao Adramitium mekamp sip mek kounkourianánko, am sip provins Esiamp solwara fikamp taun mek akwap naerianánko maok, apár Masedonia mekamp taun Tesalonika mekamp arop Aristarkus mao kor yinont akwap. Ankwap kumuruk yinkea Saidon mek nánko maok, Juliuso Polén aropompria man sérrá, “Fwapono, amo akwapea waráp nouroup arop fárákapan nkea maonap amo monap fɨrráp ankank tiae.” Ap 24:23 Yino warko Saidon pwarará sip sámpea tukupánko maok, ouwi tokwae koropria sip éntér panánkár nánko maok, sip akwapea apár amor ke Saiprus mek. Tá yino Saiprus mekia maok, am ouwi porokwenámp mwaeknámp provins Silisia ntiaka Pamfilia wonae fikamp ke fek solwara tápamprá tukupea provins Lisia mekamp taun Maira mekimpon.
Am taun Maira mek soldiamp ofisa nke nánko maok, taun Aleksandria mekamp sip am mek yakea Itali mek akwap naeria. Aenánko maok, yinan am sip mek éréképá akwap. Aenko maok, yino sip mek kounkouria tukup nánko maok, ouwi tokwae koropria sip panánkár nánko, sip apporokwe akwap nánko maok, yino sip mek ankwap yinɨnk kumuri yakáp. Sip mek tére konap arop fákáre tére kárákáre napo maok, yino tukupea taun Nidus wonae fik nánko maok, ouwi kárákárea wae nánko, tukup mwanámp pourou mono. Aenámpantá maok, apár amor ke Krit mekamp solwara firiaok ouwi yak monámp mwaeknámp Salmone akokwap wonae fik warákarrá tukup. Aeria maok, warko am amor ke solwara firiaok tukupea taun Lasea mek wonae fikamp ‘Sip Poká Yak konámp Ént You Kwapwe Kare’ mek yakáp.
Kápae kare kumur akwap tenánko maok, Juda firao fɨr fári kwaponrá taokor konap yae wae pwar, tá ouwi tokwae koropria, ént nákarrá souroukoup. Aenámpantá maok, Polo am fárákapan sérrá, Wkp 25:9 10 “Yumo wawenk. Ono wae mér nampon, nomo oukoumwan tukup nánko te, nomp kápae kare ankank te ént mek pɨk naerámpon. Ankankráp sip mwar ént mek pɨk mono, nomo kor mént ént mek pɨk mwareanámpon.” 11 Aerámpan maok, am ofisa te Polomp kar wa mono. Mao te sip santank konámp arop, tá sip naropwar, maomp nɨnɨkaok námpon. 12 Aeria maok, am arop fárákapao sérarrá, ‘Mámá sip yak konámp ént you máte kwapwe kareria ouwi korop naenámp nánkárápeyak mo i konámpon’rá sér. Aeria maok, kápae kare sip mekamp arop fárákap ‘Wae tukup mwanámpono’rá sérar. Am fárákapao sérrá, “Fwap pwi nánko te, tukupea Finiks mekia ouwi tokwaenámp ke fek te am mek yakáp mwanámpon.” Am Finiks te ént you kwapwe apár amor ke Krit mek yámar pɨknámp nke nap mwaek yak námpon.
Ouwi tokwaeria ént solwara nákarrá koropámp kar
13 Ouwi yae-mánkwan mwaeknámp korop námpao maok, am te kárákáre kar mono, fwap porokwe fek yak. Aenámpantá maok, fwap am séri nap mek tukup mwanámpan mpweria maok, wae am ént porokwe yak nánko, sip fwap tank naenámpria tukuprá Krit mek wonae fik kar. 14 Aenapan maok, koupour kar yae-párák mwaeknámp ouwi tokwae korop. Am ouwi te apár amor ke Krit meknámp koropria, kárákáre fek sip panánkára wae. 15 Aenánko, am sip mek tére konap arop fárákap tére kárákáreria sip sámp-arákarea tukup mwanámpan mpwe napan maok, tak mwanap pourou mono. Aenámpantá wampwe kwaeri pwar napo, ouwirao námoku sip sámpea akwap. 16-17 Yino tukupea, apár amor ke Kauda nánkárápeyak nánko maok, ouwi kánankenámp ke mek. Am mekria maok, yino koupourouia sip mek wakmwaek tokorop tenap bot kánanke koupour for-saokea maok, sip mek narek papria maok, kárákáre fek yarokwapá pwar. Aeriaka sip faokorantá apápria maok, baklain sip ankore mek sɨrarrá saokea, am baklain fek sip kárákáre yakanoria fákapá yarokwapea pwar. Sip akwapea Afrika wonae fikamp kárák mek fumpantá apápria maok, sel worokwapea pap napo maok, ouwirao sánánkar sip sámpea akwap. 18 Aetea maok, warko ankwap kumur fek ouwirao yinan sámpea kárákárea wae námpantá maok, am feknámp sip kakéreanoria ankank tirá ént mek épér. 19 Warko yinɨnk kumur fek, sip mek tére konap arop náráp pourouantá yonkwae sékérria maok, sip mekamp selráp, yaopwae, paok ankank ankwapmwaek náráp yae fek táman solwara mek épér. 20 Kápae kare yae fek te yino te yámar nke mo, térme nke mo, ouwi tokwaerao yinan panánkár sakwap nánko maok, yino te warko fwap yakáp mwanámp nɨnɨk mono, yino waeman ponankor ént mek surumpwi kan nɨnɨki námpono.
21 Kápae kare kumur te fɨr fár moapo maok, wakmwaek Polo am fárákap ou mek fokopeyakrá arakrá sér, “Yumo ono sénampaokria Krit pwar moria te, nomo mámakria ankank ponankor épér mak mono. Ap 27:9-10 22 Aeno ono yumwan arakrá sénampon: Nomo ou mekamp arop ankwap sumpwi mo, fwapono. Yonkwae porokwe fek yakáp kipo. Sipao saráp ént mek pɨk naerámpon. 23 Ono te Kwaromp aropara, man lotu i konampono. Yipɨrman kumuruk te Kwaromp ensel onomp wonae fik fokopeyakria, mao arakrá sér, 24 ‘Pol e! Amo te apápi kwapono. Amo te ankár Sisaromp yi mek youmpea fokopeyak nanapon. Kwaro amo man kar toropwapnap kar te wae wa námpara, arop ponankor amont sip mek yakáp nap te sumpwi mo, fwap yakáp mwanapon.’ Enselo aerá séri námpara, Ap 23:11 25 arop fárákap yumo te apápi kwapono! Ono mér namp te, Kwaro ankár am ankank mao onan sérinámpaok naerámpon. 26 Aeno nomo te nomwan ouwirao sámpá akwapea apár amor ke fek nánko, sip akwapá am fek téréképea kárákáre yak naerámpon.” Ap 28:1
27 Aeria maok, ankár fére-sámpramp kumur fek ouwirao yinan sámpea solwara tokwae Mediterenian mek akwap. Kumuruk éntér-sámpramp ke wonae fik nánko, sip mek tére konap aropao nɨnɨk napo, sip wae woupwi fik tae morok akwap námp niamp pourouráp. 28 Aenámpantá maok, ént purump konap paok ént mek sɨrarea nke napo maok, 40 mita fek yak. Aenánko warko tukup tae morokria sɨrarea nke napo maok, 30 mita fek yak. 29 Aenánko maok, am fárákap takria sip akwapea péri kor fek téréképria tákár akwapantánoria apáp tɨrɨnk. Aeria maok, anka yiawor tia sip weaok mwaek épéria maok, táte am fárákapao koupour wakoranoria maok, kar toropwap. 30 Sip mek tére konap arop fákáre sip pwarará pɨrɨkɨmpá tukup mwar yonkwaerá mwae kup oupourounk. Aeria maok, me kor mwaeknámp anka sɨnámp ritea, bot kánanke aokoropea ént mek sɨr mwaria. 31 Aenapan maok, Polo ofisa ntiaka soldia fákáreran sérrá, “Mámá arop fákáre sip mek yak mo, tukupria te, yumo sumpwi mwarea napon.” 32 Aeránko maok, soldia fákáre bot fekamp paok karámp-fárákap napo, bot solwara mek pɨk.
33 Wae yámar aok naenámp wonae fik nánko maok, am fek Polo arop ponankoran sérrá, “Yumo te fɨr fária yare fek yakáp moi napono. Yumo te ankár fére-sámpramp yae fek apáp tɨrɨnkria kwaporok yakápi napono. 34 Aenapantá ono yumwan kárákáre fek sér rae: Yumo te fɨr fépéria pourou kárákáre sámpenke. Yumo te ankwap ént mek pɨk mono, yumo ponankor fwap yakáp mwanapon.” Ap 27:22 35 Aerá séria maok, mao pan sámpeaka am arop fárákap nkeap fek Kwarén ‘Aesio’rá séria maok, wae maomékɨr fár. 36 Aenánko maok, am arop ponankor man nkerá paokoprá warákárria maok, am fárákapao kor wae fépér. 37 Yino sip mek yakápinámp arop ponankor te 276ono. 38 Am fárákapao fépérapo wae pwi nánko maok, wit ankwapmwaek te sip kápaeantánoria ént solwara mek épériapono.
Sip faokor akwapámp kar
39 Yámar aok nánko maok, am sip mek tére konap fárákapao am apár nke napan maok, am apár te maokeanorá mér mono. Woupwi mekamp you nkeapo maok, kwapwe kare. Aenánko maok, am fárákapamp nɨnɨkao sip am mwaek youmpea woupwi mek kárák fek tank naenámpan mpwe. 40 Aeria maok, anka fekamp paok ponankor karrá fékéria, anka solwara mek pwar. Tá paok ankwap sip stia me mek yarokwapnap aokor-aokori pwar. Tá me kor mwaekamp sel narek ér-sampokea pwar. Makia napo maok, sip wae ouwirao sámpea woupwi fik sakwap. 41 Aenámpan maok, sip yoump raeria me kor mwaek te kárák mek fumpeyak. Aenánko maok, éntao weaok mwaeknámp korop ko panánkárae yak nánko sip fopwari akwap. 42 Tá soldia fákáreramp nɨnɨk te takria kalabus fákáre érrá tukupea pɨrɨkɨmpá tukupantáno, man kar fékér mwaria. 43 Aenapan maok, maomp ofisa Polén yaewourámp kwamp maok sérrá, “Taki kwapono, mono. Ponankor arop ér i konap te solwara mek fékér-kirámprá érrá tukupeaka fikanápono. 44 Tá ankwap fárákap te sip mekamp yao kárakére má ti, tá ankwap sip fopwarianámp kárakére má tia érrá tukupanápono.” Aeránko maok, am fárákap sérámpaokria, yino ponankor tukupea fikria maok, arop ankwap ént mek pɨk mo, fwapono. Ap 27:22-25

27:3: Ap 24:23

27:9: Wkp 25:9

27:21: Ap 27:9-10

27:24: Ap 23:11

27:26: Ap 28:1

27:34: Ap 27:22

27:44: Ap 27:22-25