Yabekbi Pi Awit Dakon Gen
But pɨso gen
Yabekbi Papia on Gen Bin Tagɨsi Luk da mandagɨt uŋun saŋbeŋek yosok. Luk dagɨn on papia kɨsi mandagɨt. On papiagwan yaŋ koneŋ: Telagɨ Wup da yabekbi do kosit yopmaŋ yomɨŋakwan Yesu dakon Gen Bin Tagɨsi “Jerusalem ae Judia ae Samaria yawit, ae yaŋakwa mɨktɨmɨ mɨktɨmɨ kɨgɨt” (1.8 do koki).
Papia Yabekbi da Yesu dakon paŋmuwukbi Juda amɨn kabɨkon da wasaŋek don madep taŋek mɨktɨmɨ mɨktɨmɨ kɨgɨt do yosok. Ae Luk da yo kɨnda nolɨsak uŋun yaŋ: Kristo dakon pi gat, ae mɨŋat amɨnyo Yesu yolgwit dakon egɨp egɨp do kalɨp Piŋkop da Israel amɨn do yaŋ teban tok agɨt uŋun bamɨ toŋ awit.
Yo madep kɨnda Yabekbi Papia da yosok uŋun yaŋ: Uŋun Telagɨ Wup dakon pi do yosok, uŋun Piŋkop dakon Wupni. Mibɨltok Telagɨ Wup Pentikos bɨsapmon paŋdet kabɨkon pɨgɨt. Aŋek don nandak nandakni paŋtagap aŋek tapmɨm yomgut uŋun do yosok. Tapmɨm yomɨŋakwan wasok tapmɨmɨ toŋ aŋakwa amɨn da geni do nandaba bamɨ agɨt, ae Yesu do nandaŋ gadawit.
On papiakon paŋdet kabɨ da mɨŋat amɨnyokon Yesu dakon Gen Bin Tagɨsi yawit bɨsapmon gen dubagɨsi yawit. Aŋakwa mɨŋat amɨnyo morapmɨ da Gen Bin Tagɨsi uŋun yolakwa paŋmuwukbi si teban tagɨt.
Papia on da yabekbi morapmɨ da pi awit uŋun do yosok. Mani Pita gat Pol gat da pi agɨmal uŋun do morapmɨ yosok. Pita uŋun Yesu dakon paŋdetni kɨnda. Mani Pol kalɨp Yesu dɨma yolgɨt. Pol mibɨltok Kristo dakon paŋmuwukbi pabɨŋ yop do pi tebaisi agɨt. Mani don Yesu da Pol yaŋ ɨban but tobɨl aŋek pi amɨni bamɨsi kɨnda dagagɨt. Aŋek Amɨn Ŋwakŋwarɨ Kabɨkon Piŋkop gen yoyɨgɨt.
On papiagwan Luk da Pol da yo morap agɨt do yaŋek “nin da agɨmaŋ” yaŋ yosok. Nandak nandak amɨn morapmɨ da yaŋ nandaŋ: Luk iyɨ Pol gat bɨsap dɨ agɨpgumal do “nin da agɨmaŋ” yaŋ uŋun do yosok.
Yabekbi kabɨ da Jerusalem kokup papmon Yesu dakon gen yoyɨŋ teŋteŋawit
1
(Kɨlapmɨ 1.1–8.3)
Yesu da Telagɨ Wup yɨpban pɨsak do yaŋ teban tok agɨt
1-2  Lk 1.3 Mk 16.19; Lk 24.49-51Tiopilas, nak kalɨp papia kɨnda mandagɨm. Uŋun papiakon Yesu wasaŋek pi agɨt ae Piŋkop dakon gen yoyɨŋ dekgɨron da kwen wɨgɨgɨt uŋun dakon mibɨlɨ mandagɨm. Yesu yabekbi kabɨni manjɨgɨt uŋun altaŋ yomɨŋek Telagɨ Wup da tapmɨm ɨmɨŋakwan pi ani do yoyɨŋ mudaŋakwan Piŋkop da abɨdaŋ aŋaŋ Kwen Kokup wɨgɨgɨt. Lk 24.36-49; Ya 10.41Mibɨltok tepmɨ madep paŋek kɨmakgɨt da buŋon egɨp egɨp aeni abɨdaŋek uŋun amɨn kabɨnikon altaŋ yomgut. Altaŋ yomɨŋek asi kalugɨ egɨsak yaŋ nandani do yo morapmɨ agɨt. Gɨldat 40 uŋun gat egek Piŋkop da Amɨn Kɨla Asak uŋun dakon mibɨlɨ yoyɨgɨt. Lk 24.49; Jn 14.16-17; Ya 2.33Bɨsap kɨnda uŋun gat egek yaŋsi ani do yoyɨgɨt, “Ji Jerusalem kokup pap dɨma yɨpmaŋ detni. Datno da yo dam do yaŋ teban tagɨt uŋun abɨdok do jomjom ani. Nak kalɨp yo uŋun do kɨlɨ dayɨgɨm. Mt 3.11Jon da amɨn pakbi soŋ yomgut, mani gɨldat kabisok kɨnda egek Piŋkop da Telagɨ Wup soŋ damdɨsak.”
Lk 24.21Uŋun bɨsapmon yabekbi kabɨni gat muwugek Yesu yaŋ iyɨwit, “Amɨn Tagɨ, gak abɨsok Israel amɨn nin paŋpulugaŋbɨ aenin mɨktɨmnin kɨla aŋek egɨpneŋ bo dɨma?”
Mk 13.32Yaŋba yaŋ yoyɨgɨt, “Dat da yo morap ak do bɨsap manjɨgɨt uŋun ji dakon yo dɨma. Dat da yo morap uŋun iyɨ kɨla asak. Mt 28.19; Lk 24.48Mani Telagɨ Wup jikon pɨŋban tapmɨm pakdaŋ. Tapmɨm paŋek nak dakon gen Jerusalem kokup papmon yaŋ teŋteŋoni. Ae uŋudon da Judia kokup morap kɨsi, ae Samaria mɨktɨm kɨsi, ae mɨktɨmɨ mɨktɨmɨ kɨsi yaŋ teŋteŋoni.”
Yesu Kwen Kokup wɨgɨgɨt
(Mk 16.19-20 ae Lk 24.50-53)
Yesu da gen uŋun yaŋ mudaŋakwan, kaŋakwa kwen wɨgɨgɨt. Wɨgakwan gɨkwem da wamaŋakwan aeni dɨma kawit. 10 Kwen tebai sɨŋtaŋakwa uŋudon gɨn amɨn bamorɨ ɨmalni kwakwagɨ uŋun da altaŋbal yabekbi kabɨ gat akgwit. 11  Mt 26.64; Lk 21.27Altaŋek yaŋ yoyɨgɨmal, “Galili amɨn ji nidosi kwen sɨŋtaŋek akgaŋ? Yesu uŋun abɨsok Piŋkop da abɨdaŋban ji depmaŋ dek Kwen Kokup wɨgɨk. Abɨsok kaŋakwa wɨgɨk yaŋ gɨn apjak bɨsapmon yaŋ da tɨlagon apdɨsak.”
Judas dakon kulabɨkni manjɨwit
12  Lk 24.50-53Yaŋ yoyɨŋbal ɨleŋ Olip yɨpmaŋek tobɨl Jerusalem kokup papmon kɨwit. Ɨleŋ Olip uŋun Jerusalem da kapmatjok tosok. 13  Mt 10.2-4Kɨŋ altaŋek yut kwen nani si egɨpgwiron wɨgɨwit. Amɨn egɨpgwit uŋun mani yaŋ: Pita, Jon, Jems, Andru, Pilip, Tomas, Batolomiu, Matyu, Jems Alpius dakon monji, Saimon Selot da kabɨkon nani, ae Judas Jems dakon monji. 14 Uŋun amɨn kabɨ gat ae mɨŋat dɨwarɨ gat ae Yesu dakon meŋi gat ae padɨk padɨkni gat kɨsi but kaloŋon da muwugek bɨsit pi saŋbek saŋbek awit.
15 Uŋun bɨsapmon amɨn 120 yaŋ da Yesu nandaŋ gadaŋ ɨmgwit. Pita uŋun kabɨkon da pɨdaŋ agek yaŋ yagɨt, 16  Kap 41.9 “Not kabɨ, kalɨpsigwan Telagɨ Wup da Dewit aŋtagap aban Piŋkop da papiakon Judas do gen kɨnda mandagɨt uŋun gen bamɨ toŋ agɨt. Judas uŋun Yesu aŋnoman aŋyoban obip amɨn da abɨdawit. 17 Judas kalɨp nin da kabɨkon ekwan pi kaloŋɨ agɨmaŋ.”
18  Mt 27.3-8Judas uŋun yo yokwi agɨt dakon tomni tɨmɨgek mɨktɨm tɨm kɨnda yumaŋ nagɨt. Uŋun mɨktɨmon Judas da maŋ sulugakwan kok wamɨyo kɨsisi mɨktɨmon maŋ mudawit. 19 Amɨn morap Jerusalem egɨpgwit uŋun dakon gen nandaŋek uŋun mɨktɨm tɨm mani Yawi Mɨktɨm yaŋ yawit. Iyɨ da genon da Akeldama yaŋ yawit.
20  Kap 69.25; 109.8Pita da saŋbeŋek gen yaŋ yagɨt, “Kap Papia madepmon gen kɨnda yaŋ mandabi:
‘Yut kokupyonikon amɨn dɨ dɨma egɨpdo, ɨsal tosak dosi nandɨsat.’
Ae uŋun papiakon gen kɨnda yaŋ mandabi:
‘Kɨla amɨn pi agɨt uŋun amɨn kɨnda da kulabɨsak dosi nandɨsat.’
21-22  Mk 1.9; 16.19; Jn 15.27Gen yaŋ tosok do amɨn kɨnda kulabɨgɨ aŋnoman aneŋ. Jon Telagɨ Pakbi Sogok Amɨnon da wasaŋek Yesu nipmaŋ wɨgɨgɨt, ae amɨn morap nin gat saŋbek saŋbek egapno Amɨn Tagɨ Yesu kɨŋ ap agɨt, uŋun amɨn kɨnda naŋ kulabɨk aneŋ. Uŋun amɨn dasi nin gat pi aŋek Yesu kɨmoron da pɨdagɨt uŋun do yaŋ teŋteŋok aneŋ.”
23 Pita da yaŋ yaŋban amɨn bamorɨ do yaŋ yomgwit, kɨnda mani Josep uŋun Basabas yaŋ iyɨwit, ae mani kɨnda Jastus. Ae amɨn kɨnda uŋun mani Matias. 24-25 Amɨn bamot uŋun manjɨŋek bɨsit yaŋ awit, “Amɨn Tagɨ, gak amɨn morap dakon but kɨsi pɨndak mudosol. Uŋun bamoron da namɨn dasi Judas dakon tamo abɨdaŋek yabekbi pi asak uŋun amɨn nolɨki. Bupmɨsi, Judas uŋun tamoni yɨpmaŋek kɨmak tamo iyɨ do yaŋ mudaŋbikon kɨgɨt.” 26 Bɨsit yaŋ aŋek namɨn da noman tosak yaŋ do wasok kɨnda awit. Tɨp wasok aba Matias da noman tagɨt. Noman taŋek yabekbi 11 kabɨkon saŋbegɨt.

1:1-2: Lk 1.3

1:1-2: Mk 16.19; Lk 24.49-51

1:3: Lk 24.36-49; Ya 10.41

1:4: Lk 24.49; Jn 14.16-17; Ya 2.33

1:5: Mt 3.11

1:6: Lk 24.21

1:7: Mk 13.32

1:8: Mt 28.19; Lk 24.48

1:11: Mt 26.64; Lk 21.27

1:12: Lk 24.50-53

1:13: Mt 10.2-4

1:16: Kap 41.9

1:18: Mt 27.3-8

1:20: Kap 69.25; 109.8

1:21-22: Mk 1.9; 16.19; Jn 15.27