IGI NAMBA TU YOHANE MENE GAENA
Yohane mene igi ewiya Tuwara dubu zo eno gaena. Awong dubora mono wina-pung nasani naese sena. Nupema dubu amimene ge iwao ge sao emo awiya umo yaese sena.
1
O Tuwa Bayaura gerao dubu, na gitau yao zo mene niye eno igi ewiya gainena. Na niye eno dubora mono me pupunona. Awiya nane gege okowata, ge me susuware nigiro pu dube gairo yero nowa awong amimene dema yero nowa. Noeno okowata, ge me dubo naname-ina mitoiya mitiya mitariniya. Name ge mere dubora monone puro nanane, Tuwa Bayau Mamato Yesu Kristo, Maungna Mani, nuna-una atu bayao monone ao-diyaore awiya kasa ye naname ina gairo mitaise.
Dubora mono wina-pung yaora ge.
Mama mene ge nuna name eno pugaina awiya dubu ninae-ina ena mene dipunasani ge me susuware puro yero nowa awiya tamuwang. Susuwa nunae ayero taungno dubo nana mene yawa yawa iwaing bainakama yena. Aeno na ge zo sana nigipu. Sao tauyao ge sekawa zo okowata, matu susuwara atu nigiro butunonane dekaongka awiya sane. Dubora mono wina-pung nasani nanene. Tuwa Bayaura sao tauyao ge dipunasani nao amimene dubora mono me yero niya. Tuwa Bayaura sao tauyao ge susuwara atu nigiro butunasani yero nowa auna susuwa eyao era. Name dubora mono wina-pung yero nasani nanene.
Ge ewiya gainena awiya noeno okowata, etegao emo daigairo kasayero yero nowa. Awong Yesu Kristo tawing taungne dema kasayena, auna ge awiya puro nigao awang sinowa. Emo ayao awiya etegao emo ara. Awong amimene Kristo eno iwo nasani yero nowa. Buro yewangne ninae-ina atu me yena, awiya ninae-ina atu aung yao eno, niye nika niyetope diya nasani yero neupu. Ayero nasani nete ago me nuna bainakama tamarineya. Ge Kristo mene tugata yero nasani nauna ge awiya zo mene oko iniro takasao doro ge zora babariniya, nung amimene Tuwa Bayau aune dema oko tayariniya. Zo nung Kristora ge me susuware puro nariniya amimene Mama aune Mani aune dema tairo nariniya. 10 Arata zo nung ge me susuware awiya oko puro nao yero noiya amimene ninae-ina bumari sai garo sorero oko arugao yangdopu. 11 Zo nung emo ayao awiya arugariniya amimene buro nuna meko awiya soremariniya.
Besugaora ge.
12 Ge daigairo mitiya arata na igi euna gayanese oko niya. Na ninae-ina buro be mene sero nigiro yero yari sinena. Ayero nasani yawa yawa iwaing bainakama yanene. 13 Tuwara gerao dubu na aune dema miteya amimene niye arugatineya.