IGI NAMBA TRI YOHANE MENE GAENA
Yohane mene igi ewiya otao nuna zo yazo nuna Gayas aeno gaena. Ge gainasani Gayas mene gera buro-mani ena awiya kora yaise sena. Nupema emo Daiotrefe auna pasena keregari sero gaena.
1
O Gayas, na gitau yao zo mene igi ewiya ning eno gainena. Ning otao nana me. Na meba ning aratapunona. Dubo nina iwaing mitoiya, deka ayero taung nina iwaing mitaise, o buro nina apakana kasayero zamena simena yaise isa sinena. Ning ge me susuware puro nasani dipunosa, awiya otao mani ena mene nana-una etu buro ge ungwe yeteya nigiro dubo nana iwaing niya. Niye mani awiso nana ge me susuware auna nagibo papatinowa auna ge awiya nigiro dubo nana mene yawa yawa bainakama niya.
Gayas mene Yesura buro-mani ena kora yena.
Otao nana, ning gitau ge nigao emo enana benaung oko gao, arata saineba nina-ina kasayero nowa kora yero nosa, arare na buro nina giro nona iwaing yero noiya. Emo amimene etu kasa yero Tuwara dubu auna benaungna atu mono pumao nina auna ge sero ning bowi yewa. Emo amimene nupema nina-ina kasa yaya awong Tuwa Bayaura buro-mani ayero sero kora-makora yero iyengtasa babaya teng yariniya. Noeno okowata, awong Yesura yazo de ika gari sero Tuwara buro-mani yero nasani tawing nunae yangdoro digara wau moni oko pumao yero nowa, aeno kora yarinesa. Name ge me soremari sero emo ayao awiya kora yero nasani soreuno yero yanenese sao mitiya.
Daiotrefe nung emo iwo yena.
Na ge zo Tuwara dubu eno gaewang, arata Daiotrefe nung gitau yao nunae yari sinoiya amimene ge nanae awang sinoiya. 10 Arare na atu kasayero nao nuna-una susuwa keregarinena. Nung ge iwi nasani ge memeko sinasani nae gona yero noiya. A gege okowata, otao mani bautunowa nune oko korayao yero noi ena mene korayari nowa awang sinoiya. Awang sinasani esewa kora yari sinowa awong awiya dubura benaungna atu awang sinoiya.
Demitrio gigiwa teng yena.
11 Otao nana, ning emo tani memeko yero nowa auna oko ame-ame yero nase. Emo tani iwaing yero nowa awiya giro ame-ame yero ye. Zo nung tani iwaing nasani noiya auna yao mene nung Tuwa Bayaura-una atu kasa yena auna susuwa keregati noiya. Arata zo nung tani memeko nasani noiya auna yao mene nung Tuwa Bayau oko gosinasani yero noiya auna susuwa keregati noiya. 12 Emo bauno apakana amimene Demitriora yazo de ika gatinowa. Oweno nung ge me saora maung amimene dema yazo nuna de ika gatinoiya. Nae deka ayero nung bowi yero nonane ara. Arare ge nanae me niya awiya gosinesa.
Besugaora ge.
13 Ge daigairo mitiya, arata igi euna atu gayari oko kotupunena. 14 Na mena nina-ina bumari sinena. Buro be mene wina-se yero nigari sinena. 15 Tuwa aune dema neu. Otao mani nina mene ning arugatineya. Nae otao mani nanae arugatinenane awiya awong dekaong-dekaong aeno se nigae.