4
Ning Tuwara ge me keregatinasani neu.
Kristo Yesu nete ago kasa ye daung gairo Tuwa baina yero nasani emo bauno magayaore seka naore ge naname sai aung yariniya. Aeno na nuna benaungna aune Tuwa Bayaura benaungna atu sana nigi. Ning Tuwara ge tugata yero baingti. Ayero nasani emo ge nina aratamari neita oko aratamarinei, awiya saineba, gewera yero tugata ye. Emo dubo darawa yaese sero ge mene moko nunae uwe; pasena yaya giro duwa-dawa se; Tuwara nagibo me pataese dubo nunae uwe. Ayero nasani gipao buro nina bereya yao aung yero nasani neu. Nete be zo bumai aune emo ge iwaing nigaora bereya yai giro yangduwarineya. Awong ge iwaing yangdoro ge zo ewe nigaese yo dang-dang yai giro gipao emo ena yangtagairo pumaya ge aratapunowa awiya teng giparineya. Ayero nasani Tuwara ge me awiya bauta potero ungwe tutura ge me aung awiya iniro taka sarineya. Arata nine mene zo be giti kotumao nina ini tau-tataware yai nase; yaya-biyaya nina-una tame witariniya, arata tau ye; Bowi Iwaing tugata yaora buro awiya susuuno yao gege nasani neu; buro ge ning eno sao awiya yero besugai.
Paulo buro nuna besugaora be nugu yena.
Pirisa emo zawing pugao buro nunae yero nasani awang ou wainne zo awiya zawing ine yero Tuwa Bayau eno pugari sero maingko-maingko yasagati nema buro besugairo aune agewa apakana yasagatinowa aung yero noiya, ayero nao nana mene aung yari sero niya. Uritira babaora be nana nugu niya. Na wina-zakita supunawe besugatinasani Tuwa mene tano nana pugaina auna kasa nena. Bowi Iwaing tugata yaora buro na eno sao awiya yewang teng yero baingtina ara. Arare emo pewayaora ziyo simaora nona na eno sero worira dowao mitiya, awiya nete be bainana atu Tuwa nana nung zaz buro me gege yariniya amimene na eno pugariniya. Awiya na eno gege okowata, kasa yao be nuna aratapu nasani nowa awong aeno dema pugariniya ara.
Besugaora ge.
Ning mena ozaung-zaung nana-una bung. 10 Dimas nung tawingna nona aratapu nasani na yangdoro Tesalonika nape baungna. Kresens nung Galata baungna, nupema Tito nung Dalimesia tawingna baungna. 11-12 Tikikas awiya iyengtena Efeso nape babiya. Luka nata na aune dema noiya. Mak taungno sero dema bungputo. Nung burora na soremariniya. 13 Bumari nete giro taung wori nana zo Troas nape atu Kapasra gare atu yangduwang awiya dema puro bung. Ayero buku nana pepa mene yao awiya pupunasani buku wo aingso mene yao awiya oko nuwegase. Awiya dema apakana puro bung. 14 Alesanda nung bras mene nona yao emo amimene na eno tani meko daigairo yena, arare nete Tuwa mene ago auna abena nung eno pugariniya. 15 Nung ge nanae daigairo puro wosina, aeno ning nika nitope nung umo yero baingti. 16 Koto nana gitau kasa yena be aune otao zo mene gera na oko soreuna. Aung ara. Awong apakana na yangduwa ara. Pasena nunae awiya Tuwa Bayau mene oko kotumaise! 17 Arata Tuwa mene na ge nuna tugata yero besugana emo Yuda oko apakana awong nigiro aung yaese na soreunu tau yero ge tugata yewang nigiwa. Nung ayero nasani na wo layonna bera atu sorero pungna ara. 18 Tuwa nung na meko apakana auna atu sorero puro uriti mokora pugariniya. 19 Na Priskato Akuila aune Onesiforora mani awiso awong arugatinena, awiya se nigae. 20 Erasto nung Korinti nape atu yangduwang mitoiya ara. Trofimo nung yaya pungnu giro na nung Mailitas nape atu yangduwang mitoiya. 21 Ning wito witaora be oko bumaore mena ozaung bung. Yubulas mene ning arugatiniya. Puden, Lainas, Klodia aune otao mani apakana awong amimene dema ning arugatineya.
22 Tuwa mene ititi nina aune dema naise. Tuwara soremao mene ninae-una atu mitaise.