IGI PAULO MENE TITO ENO GAENA
Paulo mene igi ewiya buro-mani nuna Tito eno gaena. Tito nung Grik emo zo. Nung Paulo aune dema nawe dunu Paulo mene nung iyengtinu Krit gutura baungno Tuwara dubu atu nasani nauwa auna gitau yao yero nasani nauna. Atu naunu Paulo mene wini ge ena tugata yai Tuwara ge iniro taka saese sero igi ewiya gaena. Wini ge ewiya I Timotira ine ara.
1
Korayao ge aune gao ge.
Na Paulo mene ge ewiya gainena ara. Na Tuwa Bayaura buro-mani aune Yesu Kristora aposolo. Aposolora buro ge na eno sao awiya eyao era. Tuwa Bayaura gegeregao dubu auna tumo diyao naname mene kasa yero bainakama yaise, o nao mera ge me susuware awiya ganenese aposolo buro na eno senu nona ara. Tuwa Bayau nung ge iwao ge sao emo oko amimene gitau tawing oko kasa yaore nao me iwaing awiya name eno pugari sena, nao awiya pumari sero kotung-kotung nasani buro yero nona ara. Tuwa Bayau Korayao Emo naname mene be pugainu kasa yenu Bowi Iwaing nuna awiya keregaina. Bowi awiya tugata yanese sero wawong nana-una pugainu puro nasani tugata-magata yero nona ara.
O Tito, na ge ewiya ning eno gainena. Tumo diyao naname dekaongka mitiya, awiya nane ning eno tugata yewang, arare ning mani nana me yero nosa. Tuwa Bayau Mama aune Korayao Emo naname Kristo Yesu nunato-una atu bayao monone mene kasaye nina-una gairo mitaise.
Simai aune gitau yao emo auna ge.
Buro agewa mitina awiya yero besugasese sero na ning Krit gutura atu yangduwang ara. Arare na ning tugata yewang deka ayero yero nasani simai napo sero pugairo pugairo baung. Zo nung emo baunona benaungna atu pasena aung noiya, o bauno dekaongka aune gege noiya, o mani awiso nuna mene Yesu tumo didinasani nowa, o mani awiso nuna mene tebe-tabe nao aung etutero nowa, o ge dao aung, emo ayao ine amaze simai pugai. Gitau yao zo nung Tuwa Bayaura buro diya yero noiya amimene emo baunona benaungna atu pasena aung naise. Ayero nasani ge dao aung, taung puro witao aung, ge dedunasani nao aung, tini kapao aung, ou tauyao yanakana minao aung, gorobo yero mani dao aung, wau moni eno dubo-dubo yao aung, ayero naise. Ayero nasani esewa kora yaise. Tani iwaing gege yari aratapu naise. Etutero naise. Nao iwaing ago yero nasani naise. Nao nuna-una semini nasani naise. Tuwara ge sero gipero ayero nonane, ge awiya poza tau-tataware yao ara. Ge amaze iniro taka sero naise. Ayero yero nasani nao me auna ge sero gipero ayero nasani emo bauno ato-buwato sai teng yariniya. Ora nung emo ge me puro wowosinowa auna ge puro wosai teng yariniya ara.
Ge iwaora ge.
10 Emo daigairo mene ge me oko ago yero nowa. Awong emo gitau yaora ge dero ge me aung piti gege awiya sinasani emo bauno etegatinasani yero nowa ara. Yuda emo daigairo mene ge nigao mene yaine nasani ge iwao ge ayero sinasani niye sisigatinowa. 11 Emo amimene wau moni eno dubo-dubo yero nasani ge saine yao oko awiya sinasani emo bauno mani awisore usi-besi yero nowa. Emo ayao awiya be nunae de gazae. 12 Krit emora-una atu emo kotumaore zo mene eyero sena, “Krit emo awong ge iwao emo. Awong gorobo wo ine. Awong timara yero nasani nona yanakana mininowa ara.” 13 Ge awiya me ara, arare meba sena. Aeno awong Tuwa Bayaura ge me awiya iniro taka saese sero ning awong gona yero wini ge sero baingtiti nasani neu. 14 Awong Yuda emora ungwe tutura amaze oko nigaese. Emo ge me yangdotinowa auna seminao ge awiya oko nigaese. 15 Dubo pewayaore yero nowa amimene nona apakana awiya gosinowa iwaing yero noiya. Arata emo tumo diyao aung dubo beingtire yero nowa amimene nona apakana awiya gosinowa meko yero noi giro semininowa ara. Ayero yero nowa, noeno okowata, nigao nunae aune dubo nunae aune awiya meko gege yena. 16 Awong eyero sinowa, “Nae Tuwa Bayau aune dema nonane.” Awong be mene ayero sero nowa, arata yao nunae mene Tuwa Bayau bewae yero nowa. Tuwa Bayau mene awong gosinoi meko yero noiya. Awong ge dao emo. Awong buro iwaing zo yao ine teng oko ara.