2
Emo bauno zazai auna ge.
Aeno nine mene zo nao mera ge mitiya auna teng sero gipero ayero ye. Awong eno eyero sero nasani neu. Emo zazai mene ou tauyao awiya yanakana oko minaese. Awong tani iwaing gege puro naya emo bauno mene gaya iwaing yaise. Kotumao iwaingne naese. Tumo diyao tau yaore naese. Dubora monone nasani gewera naese.
Deka ayero bauno zazai eno eyero sero nasani neu. Tuwara ge bauno me yero naese. Awong ge pasao aung. Awong ou tauyao eno dubo-dubo oko yaese. Nao iwaing awiya gipinaese. Ayero nasani bauno taung seka awiya sero gipero ayaya ibono mani awiso nunae eno mono iwaing pupunasani naese. Bauno taung seka mene kotumao iwaingne naese. Awong pasena aung pewayero nasani ibu-garo nunae-una nona diya yero nasani mono iwaing pupunasani ibonona ge dimaese. Awiya emo ena mene Tuwa Bayaura ge izao eno, bauno taung seka mene ayero yero naese.
Mani seka aune soumani auna ge.
Mani seka eno ge deka ayero sinasa awong kotumao iwaing gege puro naese. Ning nika nitope buro iwaing apakana auna gitau yero nasani nasa ena mene buro nina awiya giro ning ago naese. Ning emo bauno ge tugata yari sero giro ge me gege sero gipero ayero ye. Ge iwao ge zo oko susumase. Tani iwaing gege kotupunasani gipao buro yero nasa emo bauno mene gosinaya iwaing naise. Ge iwaing gege sineu. Ayero nasa iwo mene name eno ge iwao ge ena sari yero ge kauyero giro yangdoro meng garineya.
Soumani eno eyero sero nasani neu. Gitau yao nunae-una ge dipunasani naese. Sou buro iwaing yero baingtitinaya gitau yao nunae mene buro nunae giro awong aratapunae. Awong gitau yao eno ge abena oko saese. 10 Awong gitau yaora nona ena awiya oko ugaing pumaese. Awong gitau yaora nona giro kora-makora yaya gitau yao mene awong gaya teng yae. Tuwa Bayau Korayao Emo naname auna ge bainakama yaise sero soumani mene buro apakana ayero yero nasani naese.
Name pewa yero nasani be baina diya nanene.
11 Tuwa Bayau mene tawing sero sero auna emo bauno sorero pumari sero mono iwaing nuna keregainu Yesu kasa yena ara. 12 Mono iwaing nuna mene gipao emo naname ine yero nasani name eyero nanenese nagibo gipinoiya. Digara nao meko awiya puro pu ago gairo tawingna nona eno dubo-dubo yao awiya yangdoro tawing euna atu kotumao iwaing puro nasani Tuwa Bayaura buro iwaing-kawaing yero nasani nanenese nagibo gipinoiya. 13 Name simao waegaore nuna kasa daung yaora be awiya diya yero nasani yawa yaware yero nonane. Tuwa Bayau bainakama aune Korayao Emo naname Kristo Yesu auna simao waegaore nunato aeno sinena ara. Be awiya kotupunasani ayero yero nasani nanene. 14 Nung amimene name pasenana mokora atu sorari sero abena naname magayena ara. Nung name sayai dubu nuna gege yero nasani buro iwaing yari sero aratapu nasani nanenese sero name eno magayena.
15 Ge amaze sero gipero ye. Ning tauyero emo bauno ge tugata yero nasani burora putoung Tuwa mene ning eno pugaina auna teng awong gona yero wini ge sinasani neu. Ayero yero nasa emo zo mene ning oko yausemae.