APOSOLO BURO YERO NASANI NAUWA
Aposolo mene buro yero nasani nauwa auna ungwe ewiya Luka mene gaena. Nung Yesura ungwe yazo LUKA awiya gitau gaero besugairo aune ungwe ewiya susuuno gaena. Nung emo zo yazo nuna Teofilo aeno gaena. Arata Teofilo gege okowata, tawing sero sero emo bauno mene gaese sero gaena. Ungwe euna susuwa eyao era: Oweno mene aposolo sorepunaunu awong Yesura Bowi Iwaing puro tugata-magata nasani bautunasani nauwa. Buro Petoro mene nauna auna ungwe awiya gabu 1-12 auna atu mitiya. Ora buro Paulo mene nauna auna ungwe awiya gabu 13-28 auna atu mitiya. Luka nung be ena Paulo aune dema nasani nauna, arare auna ungwe gainasani “nae” ayero sena. Tani awiya eyao era: 16:10-17, 20:5-21:18, 27:1-28:16.
1
Yesu mene Oweno iyengtai wosaise sena.
O Teofilo, na gitau ge gaewang, awiya buro apakana Yesu mene yero nasani nauna, o ge tugata yero nasani nauna auna ge ungwe awiya gitau buku zora gaewang ara. Yesu buro nuna zayero nawe dunu Tuwa Bayau mene senu uritira witina auna ungwe gaero besugaingwa ara. Yesu oko witaore Oweno mene nung soreunu nung aposolo dubu gitau yero naunu nasani nauwa awong eno buro ge pugaina ara. Nung yaya tapunete magayero nupema seka yero iropuro aposolo dubura-una wari be 40 ayero kasa yero pungyero ayero nasani Tuwa Bayau nata Tuwa yero nariniya auna ge tugata-magata yero nung iropuna auna susuwa dema keregairo baingtinu gigiwa ara. Nung awong aune dema nasani awong eno ge eyero tugata yena, “Niye Yerusalem napo mena oko yangduwae. Mama mene Oweno pugari sena, awiya diya nasani mitiungpu. Na auna gitau sewang gigiwa. Diya mitaese sinena, noeno okowata, Yohane mene emo bauno ou gege susunasani nauna, arata be maingkoka gege aung yai aune Tuwa Bayau mene Oweno niye eno pugariniya.” Ayero sena arauwa.
Yesu uritira witina.
Mk 16:19-20; Lu 24:50-53
Aposolo awong Yesu aune dema augairo mitasani nung atata yero eyero sewa, “Tuwa, ning be eune Isreli emo bauno apakana au dekaongna gasa name naka nametope tawing naname-una maung yero narinenineta?” Ayero sewa Yesu mene abena eyero sena, “Mama nung putoung nuna mene be imokore apungne pugainu mitoiya, awiya niye nigao ine oko mitiya. Arata Oweno mene wosiro ninae-una towai aune putoung pumarineya. Putoung puro bowi sao emo nana yero narineya. Ayero yero Yerusalem nape atu zayero Yudaya tawingnata Samaria tawingna o tawing sero sero auna niye bowi nana puro babarineya.” Ayero sena ara. Ge ayero sero aune nunae-una ditira atu witina. Wiwitinenu bereze mene nung worero puro witinu kau yewa ara. 10 Awong diti ye ika gairo kau newa emo etobe taung wori nunato neyangyaore mene nunae-una atu mena kasa yero dopewato. 11 Atu dopero atata yero sewato, “Galilaya tawingna emo, niye noeno diti ye ika uritira gairo mitei? Yesu niye doro uritira witi gigeya deka ayero yero nupema wosariniya.” Ayero sewato ara.
Yudasra buro awiya Matayas mene pungna.
12 Aposolo awong diri yazo Oliwa auna atu kapetegairo Yerusalem nape buro toiwa. Nagibo diri yazo Oliwa doro Yerusalem babao awiya apungkaka gege ara. 13 Awong Yerusalem nape toiro esewa garo mitauwa deka auna baungno witiwa ara. Atu witiwa auna yazo nunae era: Petoro, Yohane, Yakobo, Anderea, Filip, Tomas, Batolomiu, Matiu, Yakobo nung Alifayora mani, Simon Gewera* Soremao Ge zo Luka 6:15 auna atu mitiya awiya gi. ayero sinasani nauwa, Yuda nung Yakobora yazo auna mani. 14 Emo dubu aune Yesura ai Maria nupema bauno ena aune Yesura metamani, awong amimene dubo dekaongka yero isa buro wari be sero yero nasani mitiwa ara. 15 Be aune wari be etobe oko aung yaore Yesura emo bauno 120 amimene augairo mitiwa Petoro mene nunae-una towang atu iropuro eyero sena, 16 “O otao mani nana, Yudas nung nai gitau yeti iwo mene Yesu pumeya auna ge nuna Oweno mene Dawidira be pungnu eo yenu ge sena, ge awiya me yaise sao mitiya, arare me yetiya. 17 Yudas nung buro otao nanae zo. Nung dema burora atu naise Yesu mene sero puna ara.” Petoro mene ayero sena ara.
18 (Yudas nung pasena yenu zuma gaewa auna moni awiya puro baungno emo zora tawing zuma gaero pungna. Nung tawing auna baungno zuwenu oti bususenu tini yo popore buwaka gainu magayena ara. 19 Ayero yenu bowi awiya Yerusalem emo bauno mene nigiro tawing auna yazo ge nunae-una Akelidama ayero sewa ara. Ge naname-una Tawing Yu Wosina.)
20 Petoro mene eyero sena, “Yere buku nanae yazo Sam auna atu eyero gayao mitiya,
Napo nuna zatu kasayaise.
Garo nuna-una emo zo oko naise.
Ayero zo eyao era,
Buro nuna awiya zo mene pumaise.
21 Ge gayao ayero mitiya, arare emo zo mene nae soremai Yesu magayaora atu seka yero iropumiya auna bowi nuna sinasani nanene. Emo eyao amimene nae soremaise: 22 Yohane mene emo bauno ge ou susunenu Tuwa Yesu mene buro nuna zayero naname-una towang atu nasani naunu name nung ago yero nasani nawe duwane uritira witiya, emo zo susuwara atu Yesu ago yero buna amimene kasa yero name soremaise.” 23 Petoro mene ayero senu emo etobe tamuwa ara. Zo yazo nuna Yosefe. Ena mene nung Basaba ayero sinauwa, arata ena mene zo Zastas ayero sinauwa. Emo zo yazo nuna Matayas awiya dema tamuwa. 24 Tauno giro isa eyero sewa, “O Tuwa, ning emora dubo gosinosa, arare emo etobe ewiya nunato-una awe gigesa teng niye, awiya gipe giro 25 aposolo buro Yudas mene yangdotiya awiya pumae. Yudas nung buro awiya yangdoro soma gerao nuna auna babiya.” 26 Isa ayero sero vot yewa Matayas mene daigaina. Ayero yewa Matayas nung aposolo 11 aune dema taina ara.

*1:13: Soremao Ge zo Luka 6:15 auna atu mitiya awiya gi.