21
Yesura buro-mani ena ou nazira atu newa nung nunae-una kasa yena.
Yesura buro-mani ena Taibirias* Soremao Ge zo Luka 5:1 auna atu mitiya awiya gi. ou nazira atu newa nung nunae-una kasa yena. Buro-mani awong dubu euna-una kasa yena. Simon Petoro, Tomas yazo nuna zo Didimo, Nataniel Galilaya tawing Kena napo mitauna auna, aune Zebedira mani etobe, aune zo etobe dema. Emo amimene au dekaongna gairo mitiwa aune Simon Petoro mene ena eno eyero sena, “Na wo pumari bautunena.” Ayero senu awong eyero sewa, “Nae ning aune dema babarinenane.” Ayero sero wangna witiro bamuwa. Bautunete ping aune wo oko pumao yewa. Anasani ou nazi auna atu newa iya gatinenu Yesu mene bage atu dopena ara. Dopenu awong benaung nuna oko giro baingtiwa. Ayero yewa Yesu mene awong atata yero eyero sena, “Mani awiso, niye wo zo mitita?” Ayero atata yenu awong eyero sewa, “Aung.” Ayero sewa nung eyero sena, “Wang deung enaba wawong mera ina atu moga pugaipu wosai aune wo takasai watimae.” Ayero senu moga pugaiwa wosinu wo daigairo nibamu takasena ara. Ayero yenu watiung wangna gari yewa teng oko yenu kaputewa. Ayenu Yesura buro-mani iwaing amimene Petoro eno eyero sena, “Owiya Tuwa ara.” Ayero senu Simon Petoro nung mo gege awiro nena, arare nung “Tuwa mene niya ora,” ge awiya nigiro taung wori nuna tame awiya wosogairo witora gutena ara. Awong bago deungbera ake ina atu newa, arare mani ena mene wang dawinasani moga wore watiuno bamuwa ara. Ayero yero witi ika yero nona eyao gigiwa. Iyao mokora atu wore mare sasinasani mitina. 10 Mitinu awong witiro bamuwa Yesu mene eyero sena, “Wo pumeya auna ena puro bungpu.” 11 Ayero senu Simon Petoro mene wangna witiro moga watiung ika gaina ara. Moga mokora wo babuze 153 ayero mitiwa, arata moga oko zanao. 12 Arare Yesu mene awong eno eyero sena, “Bungpu, nona minae.” Ayero senu buro-mani nuna mene “Ning aweni?” ayero atata yari sero yewata gigiwa mou yenu giro duwa. Noeno okowata, nung Tuwa ara, awiya yemaoko gigiwa kasa yena. 13 Yesu mene wo ma bono yero awong eno pugaina ara.
14 Yesu nung magayaora atu seka yero iropuro buro-mani nuna-una kasa yenu be etama yena.
Yesu mene Petoro be etama atata yena.
15 Nona miniwa aune Yesu mene Simon Petoro atata yero eyero sena, “Simon, Yohanena mani, otao mani nina awong na aratapunowa, awiya nine awong daigati nasani na ara baina tapunosa, awiya me ing?” Ayero senu Petoro mene abena eyero sena, “Tuwa, nao otao yero nonano, awiya ning gosinesa.” Ayero senu Yesu mene eyero sena, “Ning lama dubu nana awiya uninasani neu.” 16 Ayero sero nupema atata yero eyero sena, “Simon, Yohanena mani, ning meba na aratapunosita?” Ayero senu Petoro mene eyero sena, “Tuwa, nao otao yero nonano, awiya ning gosinesa.” Ayero senu Yesu mene eyero sena, “Ning lama dubu nana-una diya yero neu.” 17 Ayero sero nupema atata yero eyero sena, “Simon, Yohanena mani, nao otao yero nonano, awiya me ing?” Tairo naora atata yenu be etama yenu Petoro nung punu nuna-una mou yenu giro dubo mininasani eyero sena, “Tuwa, ning emora dubo gosinosa, arare nao otao yero nonano awiya ning gosinesa arauwa.” Ayero senu Yesu mene eyero sena, “Ning lama dubu nana uninasani neu. 18 Ge memoko sana nigi. Ning sema nina-una nasani nitope geing ipura diyao nina awiya diro nagibo natu natu babari sero bautunauwasa. Arata nete zai yero wawong nina ika pari yasa emo zo mene ipu nina-una geing diro masi oko babari sarinesa auna ning puro babariniya.” 19 Yesu mene ayero sinasani Petorora magayao auna susuwa awiya keregaina. Magayao nuna mene Tuwa Bayaura yazo de ika yari nena awiya sena arauwa. Ge ayero sero aune nung eno eyero sena, “Bung, na ago yase.” 20 Asenu Petoro mene kapetegairo Yesura buro-mani iwaing nuna-una bautara bautu nenu gigina. Mani awiya gitau Magayao mene awong Daigaina auna bonene mininewa aune Yesura-una nugu baungno ge daweng pugairo atata yero eyero sena, “Tuwa, awe mene ning keregariniye?” 21 Mani ayero sena amimene ago bautu nenu giro Petoro mene Yesu atata yero eyero sena, “Tuwa, mani ewiya gire?” 22 Ayero atata yenu Yesu mene eyero sena, “Nung katu nai, na kepetegairo bari sarinena, nona awiya nina okowa. Ning na ago ye.” Ayero sena ara. 23 Arare ge nigao ena mene ago na eno bisi ge eyero sewa, “Mani awiya nung oko magayariniya.” Ayero sinauwa ara. Arata Yesu mene na eno eyero oko sena, “Nung oko magayariniya.” Ge eyero gege sena, “Nung katu nai na kapetegairo bari sarinena, nona awiya nina okowa.”
24 Nane nona awiya apakana giro baingtiwang amimene keregairo ge ewiya gaetena. Arare niye na eno eyero gosinowa, ge nana me nibamu.
25 Yesu mene tani ena yero nasani nauna. Arata emo mene tani Yesu nasani nauna awiya dekaong-dekaong bukura gayateya, awiya buku mene tawing sero topetiro aung yero yatita nowa.

*21:1: Soremao Ge zo Luka 5:1 auna atu mitiya awiya gi.