20
Yesu magayaora atu seka yero iropuna.
Mt 28:1-8; Mk 16:1-8; Lu 24:1-12
Sande gora oko iyagairo baingtao Maria napo nuna Madala amimene biritira baungno eyero gigina. Daba biritira uma be gazao awiya dereme yero baungno enaba demese atu mitina. Ayero giro sungno baungno Simon Petoro aune Yesura buro-mani iwaing auna-una kasa yero eyero sena, “Awong Tuwara aingso puro babeya. Awiya natu pugei?” Ayero senu giro Petoro otao nuna zore baung biritira yewato ara. Nagibe atu sungno bautu newato otao amimene sungno Petoro daigairo gitau baungno biritira kasa yena. Kasa ye daba umana gairo utero mo aingso nuna ewewato agege mitinu gigina. Arata nung oko towao. Ayero nenu Simon Petoro ago kasa yero daba umana toiro mo gigina. Mo zo ziyora ewewato awiya dema mitinu gigina. Mo awiya mo enane dema oko mitina. Nung nata enaba atu zorogairo baingtao mene mitina. Arare Petoro gosinenu otao nuna gitau baungno daba umana atu kasa yena amimene ago toiro giginu me yena ara. Arata awongto Yesu magayaora atu seka yero iropariniya auna ge gayao mitina auna susuwa awiya oko giro baingtiwato. 10 Ayero yero nupema yesese yero baung nape yewato arauwa.
Yesu nung Maria napo nuna Madala auna-una kasayena.
Mt 28:9-10; Mk 16:9-11
11 Maria nung biriti umana bera atu dopero zi sinasani mitete daba umana bera atu utero diti yena. 12 Diti yero angelo etobe taung wori neyang yaore Yesu pugaiwa iropuro bauna masi auna atu zo gitaura zo tera ayero dopero mitiwato gigina ara. 13 Giginu awongto eyero sewato, “Ning noeno zi sinesi?” Ayero sewato nung eyero sena, “Tuwa nana-una aingso puro natu babeya kau neni.” 14 Ayero sero kapetegairo Yesu dopero mitinu gigina. Giro Yesura benaung oko giginu kasa yena ara. 15 Ayero yenu Yesu mene atata yero eyero sena, “Ning noeno zi sinesi? Ning awe kau nesi?” Ayero senu Maria nung i buro auna maung mene dopero mitinuta asero eyero sena, “Nine Yesura aingso puro baungno agewa zora atu pugesita? Se giro baungno pumane.” 16 Ayero senu Yesu mene abena eyero sena, “Maria.” Ayero senu nung sopine yero Yuda gera “Rabonai” asena. (Ge naname-una, Gipao Emo.) 17 Ayero senu Yesu mene eyero sena, “Na Mamana-una oko witao ware na oko inase. Ning baungno buro-mani nana eno eyero se. ‘Mama nana awiya Maung ninae. Tuwa Bayau nana awiya Tuwa Bayau ninae. Na nuna-una witarinena.’ Ayero se nigae.” 18 Ayero senu Maria napo nuna Madala amimene yesese yero baungno Yesura buro-mani eno eyero sena, “Na Tuwa gigena.” Ayero sero aune Yesu mene ge nung eno sena awiya awong eno sena ara.
Yesura buro-mani mene garo mokora atu augairo mitiwa aune nung nunae-una kasa yena.
Mt 28:16-20; Mk 16:14-18; Lu 24:36-49
19 Sande ture mume itinenu buro-mani mene Yuda emo awang yero augairo garo be dewa gaunu mitiwa Yesu mene awena-una towang atu kasa yero dopero eyero sena, “Awang yao doro iwaing mitipu.” 20 Ayero sero berumana masi wawong etora aune zazawingna aune gipena. Ayero yenu buro-mani mene Tuwa nunae giro yawa yawa yewa. 21 Ayero yewa nung nupema awong eno eyero sena, “Awang yao doro iwaing mitipu. Mama mene na iyengtina, deka ayero nane niye iyengtiti nena.” 22 Ayero sero oweno nuna pise awena-una gairo eyero sena, “Oweno pungpu. 23 Niye emora pasena disaya aung yariniya. Arata niye oko disao yaya mitariniya.” Ayero sena arauwa.
Tomasra ge.
24 Otao nunae Tomas yazo nuna zo Didimo, nung awiya agewa zora atu nenu Yesu mene mani enana-una gege kasa yena. 25 Arare otao mani ena mene bowi ge nung eno eyero sewa, “Nae Tuwa gigenane.” Ayero sewa nung eyero sena, “Na natope diti moko nana me mene wawongna beruma masi giro, o wawong soro nana mene beruma masi gaero giro, o zazawing nuna gaeteya auna iso wawong nana mene iniro giro ayarinena, awiya ge ninae me asarinena.” Ayero sena ara.
26 Wari be 8 aung yenu aune buro-mani nuna ena aune Tomas nuka nung dema garo mokora atu toiro garo be apakana dewa gaunu mitiwa Yesu mene awena-una towang atu nupema kasa yero dopero eyero sena, “Awang yao doro iwaing mitipu.” 27 Ayero sero Tomas eno eyero sena, “Ning wawong soro nina mene wawong nana iniro gi. Wawong nina mene zazawing nana iniro gi. Ayero yero dubo eto nupema oko ye. Na seka nena awiya gasa me yae.” 28 Ayero senu Tomas mene eyero sena, “Ning Tuwa nana. Ning Tuwa Bayau nana.” 29 Ayero senu Yesu mene eyero sena, “Ning na gosinasani aeno na tumo didinesa. Awong na oko gao nasani na tumo diyarineya awong amimene dema yawa yawa yarineya.” Ayero sena arauwa.
30 Tani ena daigairo Yesu mene buro-mani nuna-una ditira atu nauna awiya buku euna oko gaero aung yao. 31 Arata ge gainena auna susuwa noeno okowata, eyao eno gainena arauwa: Niye ge ewiya zazagairo nigiti nasani Yesu nung Sorao Emo Kristo, Tuwa Bayaura Mani, auna ge awiya gaya me yaise, o nung tumo didinasani yazo nuna-una nao me iwaing tamaese sero ge ewiya gainena.