19
Pilato mene Yesu magayaise emora waweng pugaina.
Mt 27:15-31; Mk 15:6-20; Lu 23:13-25
Pilato mene senu gorobo emo awong Yesu angsi* Soremao Ge zo Matiu 27:26 auna atu mitiya awiya gi. mene dewa. Ayero yero nung izari sero angsi dungne puro ewero aune ziyo nuna-una atu wosogaiwa. Ayero yero taung wori yuyao zo dema wosogaiwa punu baung nuna-una nugu yero nung sowena dedunasani eyero sewa, “Wari iwaing, Yuda emora emo tuwa.”
Pilato mene nupema kasa daung yero Yuda emo eno eyero sena, “Gipu. Na nung puro ninae-una butunena. Na pasena nuna tamari sero kau nete zo oko tamao yetena.” Ayero sena ara. Ayero senu Yesu nung angsi dungne ewao aune taung wori yuyao wosogaiwa puro nena aune dema wosiro dopenu Pilato mene gipero eyero sena, “Emo ewiya gipu.” Ayero senu pirisa babuzere gorobo emo nunae amimene giro wawa sero sewa, “I pasaora atu magayaise. I pasaora atu magayaise.” Ayero sewa Pilato mene be nunae-una puro eyero sena, “Na pasena nuna kau nena. Nung pasena aung. Arare niye nika niyetope puro i pasaora depu.” Ayero senu Yuda emo mene eyero sewa, “Nung nutope ‘Na Tuwa Bayaura mani,’ asinoiya, arare emo ayao awiya magayaese sao tauyao ge nanae auna atu sao mitiya, arare magayaise.” Ayero sewa Pilato ge awiya nigiro awang bainakama yena ara. Ayero yero Yesu nupema yuno garo mokora baungno atata yero sena, “Ning natu kasa yasi?” Ayero senu Yesu mene abena oko sao yangduna. 10 Ayero yenu Pilato mene eyero sena, “Ning noeno ge nana oko abena sao nesi? Nane sana narinesita i pasaora magayarinesi auna putoung nana-una mitiya, awiya ning oko gosinesita?” 11 Ayero senu Yesu mene abena eyero sena, “Tuwa Bayau mene putoung awiya ning eno oko pugao yatiya, awiya ning na magayaora pugao ine teng oko yatesa. Arare emo na magayanese sero nina waweng pugaiya auna pasena mene pasena nina daigatiniya.” Ayero sena arauwa.
12 Ayero senu Pilato mene ge awiya nigiro kasa daung yero Yesu ao-diro duwari senu Yuda emo awong wawa sero eyero sewa, “Ning emo awiya ao-diro duwaora ge sarinesa, awiya ning Romana emo tuwa Sisa auna otao nupema oko narinesa. Zo nung nutope emo tuwa asariniya amimene Romana emo tuwa Sisa awiya daigatiniya.” 13 Ayero sewa Pilato mene ge awiya nigiro giro senu Yesu puro kasa daung yewa Pilato mene ge sao aung yao masi nuna-una atu adungno mitina ara. Masi awiya daba mene nabero yao. Masi auna yazo Yuda emo mene Gabata asinauwa ara.
14 Arare Yuda emo bauno oregao be baina auna atu mitari sero nona kora nasani newa wari towang dopenu Pilato mene masi nuna-una atu mitasani Yuda emo eno eyero sena, “Gipu. Emo tuwa ninae era.” 15 Ayero senu awong wawa sero eyero sewa, “Nung aung yaise. Nung aung yaise. I pasaora atu magayaise.” Ayero sewa Pilato mene eyero sena, “Emo tuwa ninae sana i pasaora atu magayaise sineita?” Ayero senu pirisa babuze mene abena eyero sewa, “Nae emo tuwa nanae zo aung. Roma emora emo tuwa Sisa amimene gege yero niya.” 16 Ayero sewa giro Pilato mene ge nunae nigiro Yesu i pasaora magayaise sero pu wawong nunae-una gaina arauwa.
Yesu i pasaora dewa magayena.
Mt 27:32-44; Mk 15:21-32; Lu 23:26-43
17 Ayenu gorobo emo mene Yesu puro i pasao pugaiwa diungnu tawing zo yazo nuna Gitau Atora Wetu, arata Yuda gera Goligata, auna puro bamuwa ara. 18 Puro baungno i pasaora dewa ara. Dero pasena mani etobe i pasao etora dero zo enaba zo enaba Yesu towang ayero urewa dopewa ara. 19 Pilato mene senu ge eyero gaero Yesura i pasaora atu pugaiwa, “Yesu Nasarete napora. Nung Yuda emora emo tuwa.” 20 Yesu dewa tawing awiya napo mitina auna nugu. Arare Yuda emo daigairo mene puma sauma nasani ge Yuda gera, Roma gera, Grik gera gaewa awiya zazagaiwa. 21 Arare Yuda emora pirisa babuze mene Pilato eno eyero sewa, “Ning eyero gaetesa awiya teng oko niya, ‘Nung Yuda emora emo tuwa.’ Awiya doro eyero sero gae, ‘Nung nutope na Yuda emora emo tuwa asinoiya’ ayero gae.” 22 Ayero sewa Pilato mene eyero sena, “Gaetena amimene mitaise.” Ayero sena arauwa.’
23 Gorobo emo awong Yesu i pasaora dero aune taung wori nuna tame awiya kerewa siwongpatige yenu bono yero pumuwa. Arata taung wori tura awiya mo etobe pu dekaongna gairo gayao oko. Ika atu gaero wosiro babao ara. 24 Arare awong eyero sewa, “Awiya keranane meko yariniya. Arare ge tuwao zo yazo nuna laki yanane emo zora-una kasayai giro amimene paise.” Ayero sero yewa ara. Ayero yewa aune ge gayao zo eyero mitiya amimene me yena,
Awong taung wori nana tame awiya bono yewa.
Taung wori nana eno ge tuwao zo yazo nuna laki yewa.
Ge gayao mitiya, arare gorobo emo mene ayero yewa.
25 Yesura i pasao susuwara atu emo bauno benaung eyao amimene dopewa: Ai nuna, aira yao, Maria Kliopara aro, Maria napo nuna Madala. 26 Arare Yesu nung ai nuna aune buro-mani nuna iwaing awongto dopero mitiwato giro ai nuna eno eyero sena, “Aya, mani nina arauwa.” 27 Ayero sero buro-mani nuna eno eyero sena, “Ai nina arauwa.” Ayero senu giro be auna atu nung Yesura ai yunu nuna-una gare witinu diya yero nauna arauwa.
Yesu magayena.
Mt 27:45-56; Mk 15:33-41; Lu 23:44-49
28 Arare Yesu nung buro nuna aung yenu giro ge gayao zo mitina awiya me yaise sero eyero sena, “Na ouwe niya.” 29 Ayero senu awong witora yabutata zo puro ou wain dokowang yao awang zora mitina auna dusero itura diro be nuna-una pugaiwa. 30 Ou wain miniro eyero sena, “Buro yero besugena.” Ayero sero tumo gokosenu oweno nuna aung yena arauwa.
31 Yuda emo awong iya dang nunae-una nona sosinasani giro eyero sewa, “Ture awiya Magayao mene awong Daigaina auna iya be bainakama, arare emo i pasaora dao awiya oko mitae.” Ayero sero Pilato eno eyero sewa, “Awong mena magayaese sero ning ge sasa gorobo emo mene baungno te nunae dero zozorogaya mena magayaya aingso nunae i pasaora atu paese.” Ayero sewa Pilato mene ge nunae nigina. 32 Ayenu gorobo emo awong pasena emo etobe Yesu aune dema dewa auna zora te dewa wetu zorogainu zora deka ayero dewa zorogainu ayewa ara. 33 Ayero yero Yesura-una baungno nung magayero mitinu giro wetu oko dao zorogao duwa ara. 34 Arata gorobo emo zo mene baungno karowa mene Yesura zazawingna atu gaenu basugainu yure oure wosina ara.
35 Nane nona awiya diti moko nana mene gigiwang. Arare na sero keregatinena me niya arauwa. Na gosinena, ge awiya me arauwa. Niye dema gaya me yaise sero ge me keregatinena arauwa. 36 Ge gayao zo eyero mitiya awiya me yaise sero nona awiya kasa yena,
Awong wetu nuna zo za oko daya zorogariniya.
37 Nupema ge gayao zo eyero mitiya,
Awong nung gaewa basugaina awiya
diti yero garineya.
Ge gayao etobe ayero miteyato arauwa.
Yesu mutewa.
Mt 27:57-61; Mk 15:42-47; Lu 23:50-56
38 Yosepe Arimatia napora nung Yesura mani zo yero nasani nauna, arata nung Yuda emo awang yero tumo diyao nuna awiya pungyero puro nasani nauna. Nung amimene Pilatora-una baungno Yesura aingso i pasaora atu pumari sero atata yena. Ayero yenu Pilato mene niginu baungno batagairo puna ara. 39 Nikodema nung gitau pingne Yesura-una kasa yena amimene i mung sereyao mouyao nuna 34 kilogram ayao puro baungno Yosepe sorepu nasani 40 Yesura aingso i mung sereyao amimene suwero mo neyang yao mene ewewato ara. Yuda emo awong emo maganauwa awiya ayero yero nauwa ara. 41 Yesu dewa tawing auna agewara i buro zo mitauna auna atu daba uma zo biriti asero seka wamuwa mitina. Gitau emo zora aingso atu oko pugao. 42 Biriti awiya nugu mitina, arare Yuda emora oregao be baina auna nona sosaora be mitinu giro awongto Yesura aingso atu pugaiwato arauwa.

*19:1: Soremao Ge zo Matiu 27:26 auna atu mitiya awiya gi.