18
Yesu i bure atu nenu pumuwa.
Mt 26:47-56; Mk 14:43-50; Lu 22:47-53
Yesu nung isa ayero senu aung yenu iropuro buro-mani nuna puro nape atu wosiro ou Kidoron buwagairo tawing zora i buro mitauna auna bamuwa. Yesu buro-mani nuna aune be ozaung atu augairo nasani nauwa, arare Yudas keregao emo amimene i buro awiya nung gao ara. Arare Yesu buro-mani nuna aune atu newa Yudas keregao emo amimene pirisa babuze aune Farisayora polis ena aune gorobo emo ena awiya puro gitau yero izira yuno damana gaero gi amine puro bamuwa ara. Yesu mene nona apakana nung eno yari newa awiya giro iropuro benaungna baungno awong atata yero eyero sena, “Niye awe maze kau nei?” Ayero senu awong eyero sewa, “Nasaretera emo zo yazo nuna Yesu awiya kau nenane.” Ayero sewa nung eyero sena, “Na era.” Ayero sena ara. Yudas nung keregao emo nung gorobo emore dema dopero mitina. Arare Yesu mene, “na era,” ayero senu awong awang yero bautara baungno zuwewa ara. Ayero yewa nung nupema atata yero sena, “Niye awe maze kau nei?” Ayero senu awong eyero sewa, “Yesu Nasaretera emo.” Ayero sewa Yesu mene awong eno eyero sena, “Na sesena arauwa. Na era. Niye na kau neya, arare dubu nana ewiya dopu babae.” Nung ge gitau sena awiya me yaise sero buro-mani nuna duwaese sena. Ge gitau eyero sena, “Na eno pugasa awong diya yetena zo za oko tara yao ara.”
10 Arare Simon Petoro nung iwi geingna puro nena awiya ininu gururu senu pirisa bainana soumani zo auna dawong wawong mera awiya kesena. Mani awiya yazo nuna Maliko. 11 Ayero yenu Yesu mene Petoro eno eyero sena, “Iwi nina geingna pugai towae. Yaya ewiya Mama nana mene na eno pugatiniya, awiya duwanese nesa?” Ayero sena arauwa.
12 Ayero senu gorobo emora diya mene senu gorobo emo aune Yudara polis amimene Yesu puro wawong bunewa ara. 13 Bunero puro gitau baung Anasira gare yewa ara. Dawang aune emo zo yazo nuna Kayafa amimene pirisa baina yero nauna. Nune Anasira mani baunodi atiro nasani nauna. 14 Kayafa nune gitau Yuda emo eno ge eyero sena, “Emo bauno name apakana meko yero aung yonine sero, nung dekaongka amimene name eno magayaise sao mitiya.” Gitau ayero sena arauwa.
Petoro mene Yesu bewae yena.
Mt 26:69-70; Mk 14:66-68; Lu 22:55-57
15 Polis mene Yesu puro baungno Anasira-una yewa, Simon Petoro otao nuna zore awongto Yesu puro bamuwa awiya ago yero bamuwato ara. Petorora otao awiya pirisa baina awiya nung gosinauna, arare Yesu ago yero toi goma mokora yena ara.* Petorora otao awiya Yohane. Yohane nung ge gainasani yazo nuna pungyena. Yazo YOHANE awiya GE TAUYAORA SUSUWA auna atu tauno aune zazagairo gi. 16 Petoro mene zo goma bautara atu dopena ara. Ayero yenu otao nuna mene pirisa baina auna gare atu nauna, arare wosiro goma be diya yao mani baunodi zo aeno senu goma be iwenu Petoro toi mokora yena ara. 17 Petoro toinu mani baunodi goma be diya nena amimene Petoro giro eyero sena, “Emo ouna buro-mani zo ning arita nowa.” Ayero senu Petoro mene “Na aung.” ayero sena ara. 18 Be aune pirisa bainana soumani gorobo emore awong yayaung yenu giro iyao ero ainewa Petoro nung dema baung nunae-una towang yero iyao ainena arauwa.
Pirisa baina mene Yesu atata yena.
Mt 26:59-66; Mk 14:55-64; Lu 22:66-71
19 Pirisa baina mene Yesu buro-mani pupugaina aune o ge tugata yero nauna aune atata yena. 20 Atata yenu Yesu mene abena eyero sena, “Na ge benaungna atu gege sinona. Yuda emo augati nowa — yere ibu enanata ibu bainana — auna atu ge sero tugata nasani gipinasani ayero nona. Na opene ge oko sinona. 21 Arare ning nono yero na atata nesi? Ge sinona nigiti nowa awong awiya atata yasa ge sinona awiya saya nigase.” 22 Ayero senu diya emo dopero mitiwa auna zo mene Yesu sowena dero eyero sena, “Ning noeno ge ayero pirisa baina eno sinesi?” 23 Ayero senu Yesu mene abena eyero sena, “Ge meko seseni siya ayero sinesa auna susuwa se. Arata na ge iwaing sinena aune noeno na dedunesi?” Ayero sena ara. 24 Yesu ge ayero senu aune Anasi mene senu Yesu bunero puro pirisa baina yazo nuna Kayafa auna-una bamuwa arauwa.
Petoro mene Yesu nupema bewae yena.
Mt 26:71-75; Mk 14:69-72; Lu 22:58-62
25 Simon Petoro nung iyao ainasani mitinu awong nung nupema atata yero sewa, “Buro-mani nuna auna zo ning arita nowa?” Ayero sewa nung bewae yero eyero sena, “Na aung.” 26 Ayero senu pirisa bainana soumani zo, Petoro mene dawong kesena auna dikaing zo, amimene eyero sena, “Ge me nibamu, ning i bure atu Yesu aune dema dopero mitesa gigenita nowa?” 27 Ayero senu Petoro mene nupema bewae yenu aune kokora ge sena arauwa.
Awong Yesu Pilatora-una puro bamuwa.
Mt 27:1-2, 11-14; Mk 15:1-5; Lu 23:1-5
28 Iya gainu awong Yesu Kayafara-una gare atu puro wosiro baung Roma emo zo awong diya nasani nauna auna-una yewa ara. Yuda emo awong Magayao mene awong Daigaina auna bonene minari sero newa, arare awong iya be dang sisigowi sero, Pilatora gare oko towao yewa. Awiya noeno okowata, Yuda emo mene eyero sinasani nauwa, “Dubo naname beingtire yoiye sero, name emo Yuda okora-una gare oko towanene.” 29 Ayero sinauwa, arare awong duru atu dopewa Pilato mene kasa daung yero awong atata yero sena, “Emo ewiya pasena nouna puro butunei?” 30 Ayero senu awong eyero sewa, “Nung pasena oko yao yatiya, awiya nae nina-una oko puro batenane.” 31 Ayero sewa Pilato mene eyero sena, “Sao tauyao ge ninae mitiya auna teng sepu aung yae.” Ayero senu awong eyero sewa, “Nae mani magayaese sao aung yao awiya nanae-una gazao mitiya. Noeno okowata, sao tauyao ge ninae Roma emora amimene gaziniya. Arata nine sasa teng yariniya.” Ayero sewa ara. 32 Yuda emo ayero sewa Yesu nung nutope gitau “Na i pasaora daya magayarinena,” ayero sena auna ge awiya me yena. Dao magayaora putoung. Roma emo dubu mene Yuda emo dubu puro wosiro diya yero nasani mani dao magayaora putoung amaze sorero puro nasani nauwa. Yuda emo awong ge nunae ena sao aung yao ine teng, ora mani dao magayao awiya awong sao aung yao ine teng oko. Nupema, mani i pasaora atu dao, awiya Roma emo mene gege yero nasani nauwa.
33 Pilato mene garo mokora baungno Yesu yausenu baungnu eyero sena, “Ning Yuda emora emo tuwa ning?” 34 Ayero senu Yesu mene abena eyero sena, “Ge awiya dubo nina-una sinesita ena mene bowi nana ning eno seseya giro sinesi?” 35 Ayero senu Pilato mene eyero sena, “Na Yuda emo okowa. Emo mamono nina arita pirisa babuze amimene ning nana-una pugatineya. Ning no yetesi?” 36 Ayero senu Yesu mene eyero sena, “Na tawingna etu emo tuwa oko yero nona. Na tawingna etu emo tuwa yero natena, awiya emo dubu nana mene gi ami puro na soremaya Yuda emo na oko pumateya. Emo tuwa yero naora buro nana awiya tawingna etu oko mitiya.” 37 Ayero senu Pilato mene eyero sena, “Ayero ning emo tuwa zo ning?” Asenu Yesu mene eyero sena, “Ara, kara sinesa arauwa. Na emo tuwa zo. Na ge me susuware keregari sero wosiro tawingna etu kasa yewang. Ge me nigari ara tapunowa amimene ge nana nigiti nowa.” 38 Ayero senu Pilato mene abena eyero sena, “Ge me awiya noiye?” Ayero sero kasa daung yero Yuda emo eno eyero sena, “Na emo euna pasena tamari sero kau nete zo oko tamao yetena. 39 Arata tani ninae zo mitiya. Magayao mene awong Daigaina auna iya be dang ninae-una atu na eno sinowa bunao emo zo ao-didinona tebeba bautunoiya. Arare deka ayero nigaya na Yuda emora emo tuwa ninae ao-diyana naise kotupuneita?” 40 Ayero senu awong wawa sero eyero sewa, “Aung ara. Nung okowata, Barabas nung awiya ao-diyasa bae.” Ayero sewa ara. Barabas nung mani dero nona ugaing puro yao emo.

*18:15: Petorora otao awiya Yohane. Yohane nung ge gainasani yazo nuna pungyena. Yazo YOHANE awiya GE TAUYAORA SUSUWA auna atu tauno aune zazagairo gi.

18:32: Dao magayaora putoung. Roma emo dubu mene Yuda emo dubu puro wosiro diya yero nasani mani dao magayaora putoung amaze sorero puro nasani nauwa. Yuda emo awong ge nunae ena sao aung yao ine teng, ora mani dao magayao awiya awong sao aung yao ine teng oko. Nupema, mani i pasaora atu dao, awiya Roma emo mene gege yero nasani nauwa.