27
Yudas keregao emo mene awong Yesu puro baung Pilatora-una yewa giro nung muri zuwena.
Mk 15:1; Lu 23:1-2; Yo 18:28-32
Iya gainu pirisa babuzere simaire awong au dekaongna gairo Yesu daya magayaise sewa tau yena ara. Ayero yero sewa Yesura wawong etobe bunero puro Romana emo tuwa Pilato auna-una bamuwa ara.
Apo 1:18-19
Magayaise sewa tau yena awiya Yudas keregao emo mene nigiro giro, “noeno ayero yeteni?” ayero sero dubo nuna meko yenu moni pugaiwa awiya puro baungno pirisa babuzere simaire aeno pugaina ara. Ayero nasani eyero sena, “Na were-were yero emo pasena aung awiya keregena pumeya.” Ayero senu awong eyero sewa, “Nae no yanenese buro sinesi? Awiya nona nina gege.” Ayero sinasani moni awang sewa puro baungno Tuwa Bayaura ibu bainana atu augainu witinu nung doro baungno muri zuwero magayena ara.
Ayero yenu pirisa babuze mene moni silva awiya yangtagairo pu dekaongna gairo eyero sewa, “Moni ewiya dao magayaora zuma, aeno ibu bainana awangna puganane oko teng yariniya.” Asero awong moni amimene no yarinenine ayero sero wina-se nete sewa teng yenu moni awiya puro baungno au yao emora tawing agewa zo zuma gaewa ara. Emo esewa buro magayaya atu mutaya biriti esewara yaise sero zuma gaewa ara. Arare tawing auna yazo “Yu Zuma Gayaora” ayero sewa tau yenu mitoiya ara. Arare porofete Yeremiara ge me yena ara. Ge awiya eyao era,
Isreli emo awong zuma nuna
silva moni 30* Soremao Ge zo Matiu 26:15 auna atu mitiya awiya gi. ayero sewa ara.
10 Emo moni silva 30 amimene au yao emora
tawing zuma gaewa ara.
Tuwa mene na eno sena deka ayero yewa.
Pilato mene Yesu i pasaora magayaise sewa niginu tau yena.
Mk 15:2-15; Lu 23:3-5, 13-25; Yo 18:33–19:16
11 Awong Yesu puro bamuwa emo tuwara benaungna dopenu emo tuwa mene atata yero sena, “Ning Yuda emora emo tuwa ing?” Ayero senu Yesu mene eyero sena, “Yore, sinesa ara.” 12 Ayero sena ara. Arata be pirisa babuzere simaire mene nung gera pugari sero ge sewa be aune nung ge abena oko sao yena. 13 Ayero yenu Pilato mene atata yero sena, “Ning eno ge mou-mesa yao sineya awiya nigitinesita?” 14 Ayero senu Yesu mene ge abena oko sao bora bora yero mitinu emo tuwa mene giro wawong di gauna ara.
15 Magayao mene awong Daigaina auna iya sero emo tuwa nung Yuda emo zo yazo yau sinauwa emo awiya bunao gare atu besero ayero nasani nauna. 16 Arare be auna atu gorobo emo meko nibamu zo bunao gare mitina yazo nuna Barabas. 17 Arare emo apakana augairo dodopinewa Pilato mene atata yero sena, “Emo zota zo besanese sinei? Na Barabas besanese sineita Yesu nung emo tuwa Kristo asineya, nung awiya besanese sinei?” 18 Pilato mene ayero sena, noeno okowata, Yesu mene buro nasani naunu emo bauno Yudara gitau yao emo yangdoro nuna-una bautunauwa aeno gitau yao emo mene nung eno tini kapao puro nung puro buro nuna-una newa, ayero gigina.
19 Be aune emo tuwa nung ge sao tau yao masi nuna-una adungno mitinu bauno nuna mene ge eyero pugainu baungna, “Ning emo dang auna ge osina zo oko sase. Noeno okowata, na yeme atiyo yero nung aeno yaya baina tapunete gigena.”
20 Arare pirisa babuzere simaire awong emo bauno dawong gaero eyero sewa, “Barabas ao-diro Yesu daese sepu.” Ayero sewa. 21 Arare emo tuwa mene nupema atata yero sena, “Zota zo besanese sinei?” Ayero senu awong eyero sewa, “Barabas.” 22 Ayero sewa nung atata yero sena, “Ayero Yesu Sorao Emo Kristo ayero sinowa nung eno nono yarineni?” Ayero atata yenu be kerero zayero wawa sero eyero sewa, “Nung i pasaora magayaise.” 23 Ayero sewa Pilato mene nupema atata yero sena, “Noeno ayero sinei? Nung pasena no yeni?” Ayero senu awong atata auna susuwa oko sao yangdoro wawa sero eyero sewa, “I pasaora magayaise.”
24 Ayero sewa Pilato ge sero tetere yero giro winade bainakama kasa yoiye sero awang nasani senu soumani ou puro bumuwa nung Yuda emora benaungna atu wawong nuna sainasani eyero sena, “Emo pewayao ewiya dao magayao auna pasena awiya nana-una oko mitaise. Awiya nona ninae gege.” 25 Ayero senu awong be kerero wawa sero eyero sewa, “Dao magayao nuna auna pasena awiya nae aune saisibuna nanae auna-una mitaise.” Ayero sewa ara.
26 Ayero sewa Pilato mene senu Barabas besewa kasa yenu awong Yesu angsi wo tata mene yao Angsi wo tata mene yao, awiya wo tata gege okowata, seni tauyao ta nona ena diyao amimene wo tatare dema buro yao ara. Nona ayao mene mani dedunauwa yaya baina tapunauwa. amimene wezewa ara. Wezinete duwa aune Pilato mene Yesu i pasaora daya magayaise sero gorobo emora waweng pugaina ara.
Gorobo emo mene Yesu izewa.
Mk 15:16-20; Yo 19:2-3
27 Pilatora gorobo emo ena mene Yesu puro Roma emo tuwara gare witiro sewa gorobo emo apakana nuna-una augaiwa ara. 28 Augatinasani Yesura taung wori dutugairo taung wori yuyao wosogaiwa pungna. Awiya emo tuwara taung wori wosogaine yewa pungna. 29 Ayero yero angsi dungne puro ewero aune ziyo nuna-una atu wosogaiwa ara. Ayero yero itu zo pugaiwa wawong me mene puro dopena ara. Ayero dopero mitinu nuna-una nugu baungno boma gaero nung izinasani eyero sewa, “Iya iwaing, Yuda emora emo tuwa.” 30 Ayero sero begura pisinasani itu sorero puro nung ziye dewa ara. 31 Ayero nasani nung izinasani nete gorobo emora taung wori dutugairo yangdoro taung wori nuna awiya nupema wosogaiwa pungnu i pasaora dari sero puro bamuwa ara.
Yesu i pasaora dewa magayena.
Mk 15:21-32; Lu 23:26-43; Yo 19:17-27
32 Puro bautunete nagibe atu emo zo tamuwa yazo nuna Simon, nung Sairini napora. Awong nung taungno ato sewa Yesura i pasao soreuno diunu bamuwa ara. 33 Bautunete tawing zo yazo Goligata, ge naname-una “Gitau Atora Wetu,” atu kasa yewa. 34 Kasa yero ou wain puro ou dokowang yao yaya nuwegaora ou aune dema dawero pugaya minaise pugaiwa miniro giro yangduna ara.
35 Ayero yero nung i pasaora dewa ara. Dero aune taung wori nuna itagi yero pumari sero ge tuwao zo yazo nuna laki awiya yewa ara. Ayero aune taung wori nuna bono yero pumuwa ara. 36 Ayero nung diya nasani adungno mitiwa ara. 37 Ika i pasao tame atu susuwa nouna nung dewi auna ge eyero gaero pugaiwa mitina, “Ewiya Yesu, Yuda emora emo tuwa.” 38 Emo ugaing mani etobe nung aune dema i pasaora dero zo enaba zo enaba ayero pugaiwa dopewato ara.
39 Masi auna atu emo puma-sauma nasani Yesu izero nung eno eyero sewa, 40 “Ae, ibu baina kasero wari be etama aune ibu seka yari sasa amimene taung aingso nina gera yaora atu sore. Ning Tuwa Bayaura mani me nosi siya, arare ning nika nitope i pasaora atu wosi dopase.” 41 Pirisa babuze aune sao tauyao ge gipao emore simaire awong deka ayero nung izinasani sewa, 42 “Nung gitau emo ena soreuno kora yero nasani nauna, arata nung nuka nutope soremao ine teng oko ara. Nung Isreli emora emo tuwa naname noita, aeno i pasaora atu yeme wosai nung Sorao Emo naname me ayero sarinenane. 43 Nune ‘Na Tuwa Bayaura Mani’ asinasani Tuwa Bayau tumo didinoiya, arare Tuwa Bayau mene nung aratapu nasani giro nung sorero pumaise ganene.” 44 Ayero sewa pasena emo etobe dema awongto Yesu deka ayero izewato ara.
Yesu magayena.
Mk 15:33-41; Lu 23:44-49; Yo 19:28-30
45 Ayero nung eno newa wari diti 12 kilok yenu mume baina kasa yero tawing teng yero mitinu 3 kilok yena ara. 46 Arare 3 kilok yenu aune Yesu mene wawa sero eyero sena, “Eli, Eli, lema sabaktani.” Ge naname-una, “Tuwa Bayau nana, Tuwa Bayau nana, ning nono yero na dotinesi?” 47 Ayero senu dopero mitiwa auna ena mene nigiro eyero sewa, “Nung Eliya yau siniya.” 48 Aune zo mene nigiro mena sungno baungno witora yabutata zo puro wain dokowang yao dusero itura diro Yesu mene minaise sero pugainu witina ara. 49 Ayero yenu ena mene giro eyero sewa, “Ning yangdo. Eliya mene buro nung batagairo pugai wosarinita, awiya ganene.”
50 Ayero sinewa Yesu nung nupema wawa bainakama senu oweno aung yenu magayena ara.
51 Magayenu ibu bainana mo bainakama Mo bainakama. Tuwa Bayaura ibu baina auna mokora atu masi etobe mitauna. Zo awiya yazo nuna Masi Dang. Pirisa emo dubu mene wari be sero masi auna toitinasani buro nunae yero nasani nauwa. Ora masi zo bautara atu mitauna yazo nuna Masi Dang Nibamu pewayao auna towao be amaze mo bainakama mene gazinasani nauna. (Hibru 9:1-7 awiya zazagairo gi.) Yesu magayenu aune mo bainakama awiya kerena, awiya name pirisa aung Tuwa Bayaura benaungna atu kasa yao ine teng susuwa awiya ganenese kerena ara. kimegao awiya ika atu zayero kerero dao etobe yena ara. Dumi bainakama ipenu daba babuze bebezegaiwa. 52 Ayero yenu biriti be gausenu ge emo gitau magayao ena mene seka yewa ara. 53 Ayero yewa ago Yesu nung nuka nutope gitau yero iropunu aune awong biriti nunae-una atu iropuro Yerusalem napo dang auna baungno emo bauno daigairo auna-una kasa yewa gigiwa ara.
54 Gorobo emora gitau yao aune gorobo emo nuna ena awong Yesu diya nasani dopero mitiwa amimene dumine nona enane dema kasa yena awiya giro awang yero sewa, “Emo ewiya kara meba Tuwa Bayaura Mani ara.”
55 Mani bauno daigairo Yesu Galilaya tawingna atu ago yero nasani sou buro nauwa amimene ake ina atu dopero tani awiya gosinasani mitiwa ara. 56 Nunae-una ena awiya Maria Madala napora, aune Maria yazo nung Yakoboto Yosefera ai, nupema Zebedira mani etobe auna ai dema.
Yesu mutewa.
Mk 15:42-47; Lu 23:50-56; Yo 19:38-42
57 Ture inu aune Arimatia napora emo waure zo yazo nuna Yosefe, nung Yesura ge nigitinasani nauna, amimene baungno kasa ye 58 Pilatora-una gairo Yesura taung aingso pumari senu nigina ara. Nigiro taung aingso pumaise gorobo emo eno senu yangduwa. 59 Yangduwa Yosefe mene taung aingso puro mo neyangyao sekawa zo imoko-kaungkaung mene ewero 60 puro baungno daba uma sekawa wamao biriti gerao nuka nuna auna atu Yesu pugairo daba bainakama zo dereme yenu baungno be gazenu yangdoro baungna ara. 61 Ayenu biriti auna bera atu Maria Madala napora nung yazoreto adungno mitiwato ara.
Gorobo emo ena mene Yesura biriti umo yewa.
62 Fraide ture weno dung mume yenu Sarerera be zayewa be aune pirisa babuze Farisayore awong au dekaongna gairo Pilatora-una bamuwa ara. 63 Baungno eyero sewa, “Emo tuwa nanae, nae ge zo kotupunenane, awiya sanane. Ge iwao emo omimene nung seka nasani eyero sero nasani nauna, ‘Na magayero wari be etama aung yai aune seka yero iroparinena.’ 64 Gitau nung seka nasani aune nuka nutope Sorao Emo Kristo ayero sero naunu meko yero nauna. Arata yeme awiya buro-mani nuna mene baungno taung aingso nuna ugaing puro tara yero aune, ‘Nung magayaora atu iropuro seka yetiya,’ ge asero name eno ge iwaya meko yore yariniya. Arare awong ayero yowi sero, ning ge sasa gorobo emo mene baungno diya yero baingtitinaya wari be etama aung yaise.” 65 Ayero sewa Pilato mene awong eno eyero sena, “Gorobo emo pugatinena. Arare niye puro baungno pugaipu umo yero baingtiti nasani mitae.” 66 Ayero senu awong gorobo emo aune dema baungno daba be gazao awiya angsi mene diwa. Ayero yero angsi osina besaya mitai gari sero angsi osina etobe awiya i saora mung mene dewa saneneungna ara. Ayero yero gorobo emo ena biriti diya yaese pugairo ayero yewa ara.

*27:9: Soremao Ge zo Matiu 26:15 auna atu mitiya awiya gi.

27:26: Angsi wo tata mene yao, awiya wo tata gege okowata, seni tauyao ta nona ena diyao amimene wo tatare dema buro yao ara. Nona ayao mene mani dedunauwa yaya baina tapunauwa.

27:51: Mo bainakama. Tuwa Bayaura ibu baina auna mokora atu masi etobe mitauna. Zo awiya yazo nuna Masi Dang. Pirisa emo dubu mene wari be sero masi auna toitinasani buro nunae yero nasani nauwa. Ora masi zo bautara atu mitauna yazo nuna Masi Dang Nibamu pewayao auna towao be amaze mo bainakama mene gazinasani nauna. (Hibru 9:1-7 awiya zazagairo gi.) Yesu magayenu aune mo bainakama awiya kerena, awiya name pirisa aung Tuwa Bayaura benaungna atu kasa yao ine teng susuwa awiya ganenese kerena ara.