28
Yesu iropuna.
Mk 16:1-10; Lu 24:1-12; Yo 20:1-10
Sabat iya aung yenu Sande gora iya gatinenu Maria Madala napora nung yazo nuna auneto biriti gari sero bamuwato ara. Bautunewato dumi bainakama ipenu Tuwara angelo zo mene uritira atu wosiro daba dereme enaba yenu baungnu nung tame adungno mitina ara. Benaung nuna awiya zayang-zayang nasani waegatinena. Taung wori nuna imoko-kaungkaung awiya neyangyao, bereze ine ara. Arare diya emo awong giro awang yero wetu ipenu zuwero mamagayao ine yero mitiwa ara.
Ayero mitiwa bauno etobe baungno kasa yewato angelo mene eyero sena, “Nito awang oko yaeto. Na gosinena. Nito Yesu i pasaora dao awiya gari sero butuneyato. Arata nung etu oko mitiya. Nung gitau niye eno sena deka ayero iropumiya. Nito bungputo, masi nuna gaeto. Diti moko ninato mene giro aune mena baungno buro-mani nuna eno eyero seputo: Yesu nung magayaora atu iropuro Galilaya tawingna gitau bautuniya. Arare niye baungno nung atu garineya. Ge kara sinena ara.” Angelo mene ayero senu giro awongto awang yero biriti doro mena kapetegairo sungno bamuwato. Arata awongto yawa yawa bainakama dema yero buro-mani nuna eno bowi sari sero sumao gege sungno bamuwato ara. Bautunewato Yesu mene nagibe atu awongto taungno eyero sena, “Gora iwaing.” Ayero senu awongto nuna-una nugu koing gairo te nuna iniwato ara. 10 Ayero yewato Yesu mene eyero sena, “Nito awang oko yaeto. Baungno otao mani nana sayato Galilaya tawingna baungno na garineya.” Ayero sena ara.
Gorobo emo mene baungno ge ungwe yewa.
11 Bauno etobe bautunewato biriti diya nunae-una ena mene mena sungno baungno nape atu pirisa babuze eno ungwe didinasani tani kasa yena auna ungwe diro aung yewa. 12 Ayero sewa nigiro awong simaire dema augairo ge sero nigiro ayero aune gorobo emo eno moni witao pugatinasani eyero sewa, 13 “Niye eyero sepu, ‘Pingne auriti awinenane buro-mani nuna mene kasa yero aingso nuna ugaing puro babeya.’ 14 Ge awiya emo tuwa mene nigiro niye eno nona zo yao eno awang oko yae. Nae nung zawagairo sanane nigariniya.” 15 Ayero sewa gorobo emo mene moni awiya puro ge sewa awiya dimuwa ara. Arare ge iwao ge awiya Yuda emora-una teng yena. Teng yero mitoiya mitiya.
Yesu mene diri atu kasa yero buro nuna awiya buro-mani nuna eno sero pugaina.
Mk 16:14-18; Lu 24:36-49; Yo 20:19-23; Apo 1:6-8
16 Buro-mani 11 awong Galilaya tawingna diri zo gitau Yesu mene awong eno sena auna witiwa ara. 17 Witiro nung maze giro nuna-una baungno kokoing gaiwa ara. Dekaong dekaong mene dubo gagausewa ara. 18 Arare Yesu mene nunae-una nugu baungno eyero sinasani tugata yena, “Putoung baina uritira aune tawingna aune apakana na eno pugairo aung yao. 19 Arare niye tawing sero sero bautunasani emo bauno dubu sero ge tugata yaya nigiro awiso nana yae. Ayero nasani Mama, Mani aune Oweno auna yazora susupunasani ge ou suwepu pumae. 20 Wini ge sero gipero ayero nona amaze gipepu diungno aung yae. Sana nigipu. Na wari be giti niye aune dema nana tawingna be aung yariniya arauwa.”