BOWI IWAING MAK MENE GAENA
Mak, yazo nuna zo Yohane Mak, nung Yerusalem nape atu baina. Nung Pauloto Petorora soumani yero nasani nauna. Nung Yesura ungwe ewiya Roma emo dubu mene zazagairo aratamaese aeno gaena. Roma emo awong putoungne sero putoung paso didinasani nauwa. Arare Mak mene Yesura ungwe gainasani buro putoungne aune tani putoungne Yesu mene nasani nauna auna ungwe-maungwe yena.
1
Yohane ge ou zayero suwao emo amimene ge tugata nasani nauna.
Mt 3:1-12; Lu 3:1-9, 15-17; Yo 1:19-28
Yesu Kristo Tuwa Bayaura Mani auna Bowi Iwaing eyero kasa yena era. Porofete zo yazo nuna Yesaya mene bukura ge ewiya gaenu mitoiya era,
Ewiya gipu! Na bowi sao emo nana iyengtarinena. Nung gitau yero nagibo nina kora yariniya. Nung eu yanawira atu wawa sero eyero siniya, “Tuwara nagibo awiya kora yepu korosae.”
Yesaya mene ge ayero gaena deka ayero Yohane ge ou zayero suwao emo amimene eu atu mitasani ge putoungne sinaunu nigiti nasani nauwa. Eyero sinauna, “Niye dubo darawa yero nao memeko ninae duwaya giro aune na niye ge ou suwarinena. Ayero yaya aune Tuwa Bayau mene pasena ninae disai aung yariniya.” Ayero sero nauna ara. Yudaya tawingna emo bauno arita napo baina Yerusalem auna emo bauno apakana amimene nuna-una baungno pasena nunae keregati nauwa aune nung awong ou Yodan auna atu ge ou susu nauna arauwa.
Yohanena mo awiya wo kameli tumiza puro gaewa ara. Ipura geing nuna awiya wo aingso ara. Nung koware aune pika ou amaze mininauna. Yohane mene Tuwa Bayaura ge eyero sinauna, “Na gitau nena, arata na putoung aung. Ora emo zo ago bariniya auna putoung bainakama. Nune na daigatiniya ara. Na utero te soga nuna-una angsi awiya besao ine teng oko ara.* Soremao Ge zo Matiu 3:11 auna atu mitiya awiya gi. Nane ge ou gege niye eno pugena pumeya, arata nune mene zo ge ou Owenone niye eno pugai pumarineya.” Ayero sinauna arauwa.
Yohane mene Yesu ge ou suwena.
Mt 3:13-17; Lu 3:21-22
Ayero newa aune Yesu napo Nasarete Galilaya tawingna mitiya auna atu bunu Yohane mene nung ou Yodan auna atu ge ou suwena ara. 10 Ayero yenu Yesu oura atu wiwiti nenu uriti gausenu Oweno mene nuna-una towari sero ni audubo ine yero wowosinenu gigina. 11 Diti yero gosinenu ge zo eyero uritira atu wosina, “Ning mani nana. Ning yo dingya nana. Na ning giro yawa yawa nena.”
Sanda mene Yesu etegari yena.
Mt 4:1-11; Lu 4:1-13
12 Ge wosinu Oweno mene nung puro eu baungna. 13 Eu baungno wari be 40 mitaunu Sanda mene nung etegari yena. Yesu eu wo somara atu nenu angelo mene nung kora yewa.
Yesu nung Galilaya atu buro nuna zayena.
Mt 4:12-17; Lu 4:14-15
14 Emo ena mene Yohane puro bunao gare pugaiwa aune Yesu mene Tuwara Bowi Iwaing awiya sero sero yero baung Galilaya yena. 15 Galilaya baungno eyero sena, “Be kasa yetiya. Tuwa Bayau nata tuwa yero nariniya auna be kasa yetiya. Niye dubo darawa yero Bowi Iwaing nigipu me yae.” Ayero sena arauwa.
Yesu mene emo siwongpatige nung ago yaese sero yausena.
Mt 4:18-22; Lu 5:1-11
16 Yesu mene ou nazi Galilaya auna bage atu nete Simon meta nuna Anderea awongto wo buro nasani nauwato amimene moga oura papatinewato gigina ara. 17 Giro awongto eno eyero sena, “Nito bungputo, na ago yaeto. Na nito gipana emo bauno pumao emo yaeto.” 18 Ayero senu giro awongto moga nunato atu doro Yesura ame bamuwato ara. 19 Yesu mene nupema maingkoka bage-bage baungno menetatore etobe yazo nunato Yakoboto Yohane, awongto Zebedira mani, amimene wangna atu mitasani moga kora newato awiya gigina. 20 Giro yausenu awongto maung nunato Zebedi awisore wangna atu doro Yesu aune dema bamuwato arauwa.
Yesu mene iwae emo zora-una atu tunena.
Lu 4:31-37
21 Awong baung napo Kapaneam yewa. Atu newa oregaora be yazo nuna Sabat awiya kasa yenu giro nung Yuda emora yere ibu auna toiro awong eno ge tugata yena ara. 22 Nung ge tugata nenu awong ge nuna nigiro wawong di gapunewa ara. Awiya noeno okowata, nung gera susuwa mene ge diro baingtina, awiya sao tauyao ge gipao emo nunae gipinauwa awiya doro daigairo putoungne sena ara. 23 Ayero gipinenu emo zo iwae mene nuna una toiro mitina amimene yere ibu nunae-una atu kasa yena. 24 Kasa yero ge betero eyero sena, “Yesu Nasarete napora emo, ning no yari sero nanae-una butunesi? Ning nae sisigari sero butunesita nowa. Na susuwa nina gosinena. Ning Tuwa Bayaura mani wosewa zebao.” 25 Ayero sena ara, arata Yesu mene iwae tunero eyero sena, “Ning ge doro nung doro baung.” 26 Ayero senu giro iwae mene emo awiya denu angzi apunenu iwae be kerero aiyamama sero nung doro baungna ara. 27 Ayero yenu emo bauno mene giro wawong di gauno ge wina-se nasani atata yero sewa, “Ewiya noiye? Nung gipao ge seka zo gipiniya. Nung emo putoungne ine yero ge sinoi nona apakana ge nuna dipunowa. Iwae dema ge nuna dipunowa.” 28 Ayero sewa bowi nuna amimene baungno Galilaya tawingna teng yena ara.
Yesu mene Petorora imeti kora yena.
Mt 8:14-15; Lu 4:38-39
29 Yesu buro-mani nuna aune dema ayero yero yere ibu doro Simonto Andereara-una gare toiwa Yakoboto Yohane awongto aune dema toiwato. 30 Simonna imeti mene yaya taung kokoni yao puro apegairo mitinu giro awong bowi nuna Yesu eno sewa ara. 31 Sewa giro Yesu mene nuna-una baungno wawong nuna ininu iropunu taung kokoni yao awiya aung yenu nung nona nunae sairo pugainu miniwa arauwa.
Yesu mene emo bauno dubu baina awiya kora yena.
Mt 8:16-17; Lu 4:40-41
32 Ture itinenu awong emo bauno yayare aune emo bauno iwae puro nasani nauwa awong awiya puro nuna-una kasa yewa. 33 Ayero yewa napora emo bauno apakana amimene be towaora atu wina-mise yero towari sero yewa. 34 Yesu mene senu emo bauno daigairo yaya ewe-pape puro nasani nauwa amimene iwaing yewa. Iwae daigairo tunenu bamuwa. Iwae mene nung gosinauwa, arare nung awong ge sao awang senu awong ge sao ine teng oko yewa.
Yesu nung Galilaya tawing ziuno buro yena.
Lu 4:42-44
35 Pingne iya oko gaore nung iropuro garo doro soma zo emo bauno aung auna baungno isa sinenu 36 Simon aune emo ena nung aune dema nauwa amimene nung kau yero baungno, 37 taungno eyero sewa, “Emo bauno apakana ning kauneya.”
38 Ayero sewa nung eyero sena, “Napo babuze nugu miteya auna dema babarinenane. Atu baungno na Tuwa Bayaura ge awong eno sane. Noeno okowata, na buro awiya eno bumuwang.” 39 Ayero sero nung yere ibu nunae Galilaya tawingna mitauwa auna baungno Tuwa Bayaura ge tugata nasani iwae ena tuni nasani nauna arauwa.
Yesu mene emo zo bozo tauyaore awiya kora yena.
Mt 8:1-4; Lu 5:12-16
40 Yesu tani ayero nenu emo zo bozo tauyaore mene Yesura-una buro boma gaero koing gairo eyero sena, “Ning putoung nina mitiya, arare ning na kora yari yero giro kora yasa iwaing yarinena.” 41 Ayero senu Yesu mene nung yo yenu giro nung kora yari sero wawong pugairo nung dingyero eyero sena, “Yore, na ayero yari kotupunena. Taung nina iwaing kasa yaise.” 42 Ayero sinenu bozo tauyao nuna mena soyewa taung nuna iwaing yena. 43 Ayero yenu Yesu mene nung mena babaise sero ge tauyao nung eno eyero sena, 44 “Tani ning eno yetena auna bowi awiya emo zo eno oko sase. Arata ning baung, taung nina awiya pirisa eno gipasa gae. Ayero nasani nona Mose mene Tuwa Bayau eno pugaese sena, awiya pugasa yaya nina aung yetiya auna susuwa giro baingtarineya.” 45 Ayero senu emo awiya garo doro baungna ara. Arata nung emo bauno daigairo aeno ge sinasani auna bowi awiya sero sero yena. Arare Yesu mene napo zota zora emo bauno auna ditira babao ine teng oko yenu giro nung soma emo bauno aung auna baungno mitaunu emo bauno euna aune ouna aune ayero nuna-una kasa yero nauwa arauwa.

*1:7: Soremao Ge zo Matiu 3:11 auna atu mitiya awiya gi.