3
Yohane ge ou zayero suwao emo amimene buro nuna zayena.
Mk 1:1-8; Lu 3:1-18; Yo 1:19-28
Yohane ge ou zayero suwao emo amimene Yudaya tawingna kasa yero eu yanawira atu nasani ge eyero tugata nasani nauna, “Uritira mitoiya amimene nata Tuwa yero nariniya auna be butuniya, arare niye dubo darawa yepu.” Ge porofete Yesaya mene sena awiya emo auna-una atu me yena. Ge awiya eyao era,
Zo nung eu yanawira soma mani aungna atu wawa sero eyero siniya, “Tuwara nagibo kora yepu korosae.”
Yohane mene taung wori nuna wo kamel tumiza mene gayao amaze puro wosogairo nasani nauna ara. Ayero yero wora aingso mene ipura geing yero diro nasani nauna ara. Ora nona minao nuna awiya pika ou koware amaze mininasani nauna ara.
Yerusalem napora emo bauno enata Yudaya tawingna emo bauno enata ou Yodan enabarata enabara emo bauno apakana nuna-una dowinasani nauwa ara. Ayero yero pasena nunae keregairo yangdoti nauwa aune nung awong ou Yodan auna atu ge ou susunasani nauna ara. Arare Farisayo ta Sadukayo awong ge ou eno nuna-una kasa yewa giro nung awong eno eyero sena, “Yira mani awiso, niye pasenana abena kasa yariniya awiya awang yero daigaese awe mene niye eno sesiye? Niye dubo darawa yarineya auna teng me ninae-ina kasa yaise. Ora taung puro wiwitinasani dubo ninae mene eyero oko sepu, ‘Nae Abrahamna saisibuna, arare Tuwa Bayau mene nae gera oko pugariniya.’ Na sana nigipu. Tuwa Bayau mene sari yero giro sai daba emimene Abrahamna saisibuna kasa yarineya ara. 10 Tuwa Bayau mene oto sosero i susuwara pugainu mitoiya. Arare i zo me iwaing oko iyao yai giro yetero au iyaora gariniya. 11 Niye dubo darawa neya giro na ou gege mene niye ge ou susunena. Na emo wosao gege. Ora emo zo ago bariniya nung amimene zo emo putoung bainane ara. Putoung nuna mene putoung nana daigatiniya. Nune na daigatiniya, arare na emo wosao eyao mene te soga nuna dimao* Te soga dimao. Soumai mene emo tuwa nunae-una te soga dipunauwa. Arata Yohane nuka nutope giginu nung Yesura soumani yaine yao teng oko. Noeno oko, Yesu nung witao nibamu, ora Yohane mene zo nung wosao nibamu. teng oko niya. Nune mene zo Oweno niye eno pugariniya. Nupema niye iyaora pugariniya. 12 Nung tapono wawong nuna mene initiniya. Puro buro wuit mozaora masira kasa yero iwe babaise sero wuit au bisira gariniya. Iwe babai wuit me awiya kora yero puro pu gare gariniya. Ora iwe zo iyao awao gege awinoiya auna augariniya.” Ayero sena arauwa.
Yohane mene Yesu ge ou suwena.
Mk 1:9-11; Lu 3:21-22
13 Be auna atu Yesu nung Galilaya tawing doro baung Yodan oura yero Yohane mene nung ge ou suwaise sena. 14 Arare Yohane mene giginu teng oko yenu giro abena eyero sena, “Na eyao mene nono yanese buro sinesi? Nine na ge ou suwasa teng yariniya.” 15 Ayero senu Yesu mene ge abena eyero sena, “Ning yeme kotung-katung oko yase. Nao ge dimao buro apakana yanano teng iwaing yariniya.” Ayero senu Yohane mene ge nuna diuna. 16 Ayero ge ou suwenu Yesu mene Yodan ou doro wiwitinasani eyero gigina: Uriti be gausenu Tuwa Bayaura Oweno mene ni audubo ine yero wosiro nuna-una tame daungka yenu gigina ara. 17 Ayero yenu uritira atu ge zo eyero wosina, “Ning Mani nana. Ning yo diyang nana. Na ning eno yawa yawa nena.” Ge ayao wosina arauwa.

*3:11: Te soga dimao. Soumai mene emo tuwa nunae-una te soga dipunauwa. Arata Yohane nuka nutope giginu nung Yesura soumani yaine yao teng oko. Noeno oko, Yesu nung witao nibamu, ora Yohane mene zo nung wosao nibamu.