2
Diga emora-una atu emo nigao bainane mene Yesura-una kasa yewa.
Herode mene emo tuwa yero nasani nauna be aune Yesu nung Betelehem nape Yudaya tawingna atu kasa yena. Kasa yenu aune wari wiwitinoiya auna ina tawing zora emo nigao bainane mene Yerusalem nape kasa yero atata yero sewa, “Yuda emo, emo tuwa ninae mani wuire zo kasa yetiya awiya napo natu mitiye? Nae wari wiwitinoiya auna ina atu arasa nuna giro nuna-una koing gairo nung bowi yari sero butunenane.” Ayero sewa emo tuwa Herode arita Yerusalem napo susuwa awong teng nigiro awang yero sopine yewa ara. Ayero yero Herode mene Yuda emora pirisa babuze aune sao tauyao ge gipinao emo yausenu augaiwa atata yero sena, “Sorao emo naname awiya napo nauna atu kasa yaise sao ing?” Ayero senu awong eyero sewa, “Betelehem nape Yudaya tawingna atu kasa yaise sao mitiya ara. Auna porofete zo mene Tuwa Bayaura bera ge eyero gaena era,
Betelehem napo, Yudaya tawingna mitiya. Napo awiya Yudaya tawingna napo gitau yao auna wosao zo okowa. Napo auna atu gitau yao bainakama zo kasa yero Isreli emo dubu nana diya yero baingtariniya.”
Ge awiya sewa nigiro Herode mene emo nigao bainane amaze nuna-una opene baese yau senu nuna-una bumuwa ara. Nuna-una bumuwa arasa awiya be noune kasa yeni auna susuwa gari sero nung awong atata yenu sero baingtiwa gigina ara. Sewa giro awong Betelehem nape babaese sero eyero sena, “Niye baungno kaunete taungno giro buro na saya na deka ayero baungno koing gairo nung bowi yane.” Emo tuwa mene ayero senu nigiro bamuwa ara. Bautunewa arasa nunae-una tawingna atu gigiwa dekaongka amimene nagibo gitau yero bautunete garo mani mitina atu dopena ara. 10 Arasa atu dopenu awong arasa giro yawa yawa bainakama yewa ara. 11 Ayero yero awong gare atu toiro mani ai nuna Maria aune awiya giro boma gaero nung bowi nasani maguro nunae waure awiya be apero gol aune nona boingsa sereyao aune nona sere iwaingne a dema puro nung eno pugaiwa ara. 12 Arare Tuwa Bayau mene atiyore awong Herodera una kapetegairo babao awang senu nigiro nagibo zora bautunete tawing nuka nunae-una kasa yewa arauwa.
Yosefe aro maine puro baung Izip tawingna yena.
13 Awong kapetegairo bautunewa Yosefe atiyo nenu Tuwara angelo zo mene nuna-una kasa yero tugata yero eyero sena, “Ning iropuro mani aire puro Izip tawingna baungno atu ge nana diya neupu. Noeno oko, Herode mene mani kaunete taungno dari siniya.” 14 Ayero senu Yosefe mene iropuro mani aire puro pingne tara yero Izip tawingna bamuwa ara. 15 Awong baungno atu nawe duwa Herode magayena ara. Tani ayao kasa yenu aune ge porofete zo mene Tuwa Bayaura bera eyero sena awiya me yena,
Mani nana Izip tawingna atu nenu
yau sewang doro kapetegaina.
Herode mene senu mani mamanikaka witao dewa mamagayewa.
16 Emo nigao bainane awong Herode etegairo nagibo ewe bamuwa, awiya Herode mene nigiro tini kapao baina puna. Ayero yero gorobo emo nuna senu baung Betelehem nape yero napo aune napo mamanikaka ziuno mitiwa auna mani emodidi dawang tani etobera atu wosiro bautuniya ayao amaze apakana dero aungkamore yewa. Awiya emo nigao bainane mene arasa kasa yaora be sewa nigina auna teng senu dewa mamagayewa. 17 Ayero yewa porofete Yeremia mene ge zo gitau eyero sena awiya me yena ara,
18 Rema nape atu bewing kasa yariniya.
Zi saore dubo minaore baina kasa yariniya.
Bauno Reso mene mani mamani nuna eno zi sai
onggo saya teng oko yariniya.
Noeno oko, mani apakana aung yarineya.
Yosefe aro maine aune kapetegairo bumuwa.
19 Herode magayenu Yosefe Izip tawingna atu nasani atiyo nenu Tuwara angelo zo mene nuna-una kasa yero eyero sena, 20 “Mani daya magayaise sewa awong awiya magateya, arare ning iropuro mani aire puro kapete Isreli tawingna gaipu.” 21 Ayero senu giro Yosefe mene iropuro mani aire puro kapete Isreli tawingna gaiwa ara. 22 Kapetegairo Yosefe mene ge zo eyero nigina, “Akeleas nung maung nuna Herodera buro puro Yudaya tawingna emo tuwa yero niya ara.” Ge ayero nigiro baungno atu nao awang yena ara. Ayero yero atiyore ge zo nigiro giro Yudaya tawing yangdoro Galilaya tawingna baungna ara. 23 Ayero yero napo zo yazo nuna Nasarete atu baungno nasani nauna ara. Arare porofete mene ge Sorao Emo eno sewa awiya me yena ara. Ge awiya eyero mitiya era,
Nung Nasarete emo ayero sarineya.