BOWI IWAING MATIU MENE GAENA
Matiu, nung Yesura buro-mani 12 auna zo. Yazo nuna zo Lewi. Nung Yesura ungwe Yuda emo otao mani nuna eno gaena, arare nung porofetera ge gayao witao awiya ge nuna-una susuuno gaena. Awiya Yesu nung Yuda emora Mesia me awiya gipai gaese sero ayero yena ara. Ungwe-maungwe witao Yesu mene yero nasani nauna awiya Matiu mene gaena arauwa.
1
Yesu Kristora aya-ewowo auna yazo.
Lu 3:23-38
Emo kasa yero butunawe duwa Yesu Kristo nung Abrahamto Dawidira saisibuna nunato zo mene kasa yena, auna ungwe.
Abraham nung Isakara mfaung.
Isaka nung Yakobora maung. Yakobo nung Yuda meta maingne auna maung.
Yuda nung Pereseto Zerara maung. Ai nunato awiya Tema. Perese nung Hesronna maung. Hesron nung Ramuna maung.
Ramu nung Aminadapra maung. Aminadap nung Nasonna maung. Nason nung Salamonna maung.
Salamon nung Boasira maung. Boasira ai awiya Rehap. Boasi nung Obedera maung. Obedera ai awiya Ruti. Obede nung Zesira maung.
Zesi nung emo tuwa Dawidi auna maung. Dawidi nung
Solomonna maung. Solomonna ai awiya Yurayara bauno noi.
Solomon nung Riaboamna maung. Riaboam nung Abaisara maung. Abaisa nung Asara maung.
Asa nung Yeosofatra maung. Yeosofat nung Yoramuna maung. Yoramu nung Usayara maung.
Usaya nung Yotamuna maung. Yotamu nung Ahasira maung. Ahasi nung Hesekayara maung.
10 Hesekaya nung Manasara maung. Manasa nung Amosira maung. Amosi nung Yosayara maung.
11 Yosaya nung Yekonaya metamani nuna aune auna maung. Be aune Yuda emora iwo mene awong bunero puro baung tawing Babilon auna yewa. 12 Awong puro baung Babilon yewa aune Yekonaya nung Siatielira maung.
Siatieli nung Zerababora maung.
13 Zerababo nung Abiudura maung. Abiudu nung Elayakimna maung. Elayakim nung Azora maung.
14 Azo nung Zedokra maung. Zedok nung Akimuna maung. Akimu nung Eliudura maung.
15 Eliudu nung Eleasara maung. Eleasa nung Matanna maung. Matan nung Yakobora maung.
16 Yakobo nung Yosefera maung. Yosefe nung Mariara yu ara. Ora Maria mene zo mani Yesu Sorao emo naname yazo nuna Kristo awiya puna.
17 Kasa yao awena awiya eyero kasa yero bumuwa era. Abrahamna una atu kasa yero butunawe duwa Dawidira una atu kasa yena, awiya kasa yao dubu awong 14 yewa. Ora Dawidira una atu kasa yero butunawe duwa iwo mene Yuda emo puro baung Babilon tawingna yewa awiya kasa yao dubu dekaongka deka aine 14 yewa. Ora be auna atu kasa yero butunawe duwa Kristo kasa yena awiya dekaongka deka aine kasa yero dubu 14 yewa arauwa.
Yesu kasa yao nuna-una ungwe.
Lu 2:1-7
18 Yesu Kristo kasa yena auna susuwa awiya eyero mitiya era. Ai nuna Maria nung Yosefe eno sero gerewa nasani nauwato ara. Arata awongto oko tayao sero gerao gege gerewa newato Oweno mene tani putoungne yenu Maria mesa yena ara. 19 Ayero yenu yu gerao nuna Yosefe nung etutero nasani nauna, arare dubo nuna mene eyero kotuna, “Na nung saingtiro yangduwari nena. Nung ugaing yetiya auna na nung gera pugana meng goiye sero, saingtiro kora yero yangduwarinena.” Ayero sena ara. 20 Ayero yari kotupunasani nenu Tuwara angelo zo mene nung eno atiyora atu kasa yero eyero sena, “O Yosefe, ning Dawidira sai, bauno gerao nina Maria pumari nasani kotung-katung oko yase. Bauno mesa yetiya awiya mani Owenona ara. 21 Mani emodi pumariniya nung amimene dubu nuna pasena nunae-una abena auna atu sorero pumariniya, aeno yazo nuna Yesu yause.” Angelo mene ayero sena ara. Yazo auna susuwa awiya Tuwa Bayau Sorao Emo ara.
22 Nona apakana kasa yena awiya porofete zo mene Tuwara bera ge eyero sena awiya me yaise kasa yena ara.
23 Sana nigipu. Mani baunodi zo gitau emo zore oko tayao amimene mesa yero mani emodi pumariniya auna yazo nuna Emanuel ayero sarineya. (Ge naname una “Tuwa Bayau mene name aune dema noiya.”)
 
24 Yosefe atiyo nenu Tuwara angelo mene ge nung eno sena, awiya nigiro giro seka yero iropuro ge diungno Maria puro witi garo nuna-una yena ara. 25 Arata yu aro oko yao neteto aune mani emodi puna. Punu giro Yosefe mene mani yazo nuna Yesu yausena arauwa.