4
Sanda mene Yesu etegari yena.
Mk 1:12-13; Lu 4:1-13
Sanda Yesu etegaise Oweno mene Yesu yuno puro eu yanawira baungna. Ayenu Yesu nung iya mume 40 ayao nona semini nasani nete meri magayena ara. Be aune etegaora maung kasa yero eyero sena, “Ning Tuwa Bayaura Mani me yai giro se daba amimene ma yai minase.” Ayero senu giro Yesu mene abena eyero sena, “Aung ara. Noeno oko, ge gayao zo eyero mitiya,
Minao taungna a gege mene emo bauno oko soremaise sao mitiya.
Tuwa Bayaura una bera atu ge wowosinoiya amaze teng nigiti nasani iwaing narineya.”
Ayero senu Sanda mene Yesu yuno puro Tuwa Bayaura dang napo Yerusalem auna baungno ibu bainana enora pugainu witina ara. Ayero yero nung eno eyero sena, “Ning Tuwa Bayaura Mani me yai giro etu sasero wosi. Ning eza oko yarinesa. Noeno oko, ge gayao zo eyero mitiya,
Tuwa Bayau mene sai angelo dubu nuna mene ning diya yarineya. Ayero nasani te nina daba mene gayoiye sero, awong ning wawong mene soga nasani puro wosarineya.”
Ayero senu Yesu mene awang sero abena eyero sena, “Ora ge gayao zo dema eyero mitiya,
Ning Tuwa Bayau nina amaze gaero gari oko yase.”
Ayero senu Sanda mene nung nupema yuno puro diri witiro baungno dodopinasani tawing sero-sero zamena-simena yao nunae amaze gipena. A nasani eyero sena, “Boma gitira diro na bowi yarinesa, awiya na nona awiya apakana ning eno pugarinena.” 10 Ayero senu Yesu mene ge abena eyero sena, “Sanda, ning na yangdoro baung. Ge gayao zo eyero mitiya,
Ning Tuwa nina Tuwa Bayau awiya bowi yase.
Nung dekaongka gege sou yarinesa.”
11 Ayero senu Sanda mene nung yangdoro baungna ara. Sanda baungnu angelo dubu ena kasa yero Yesu kora yewa arauwa.
Yesu mene Galilaya tawingna baungno buro nuna zayena.
Mk 1:14-15; Lu 4:14-15
12 Yohane bunao gare pugaiwa mitinu Yesu mene auna bowi nigiro giro tawing awiya yangdoro Galilaya tawingna baungna. 13 Ayero yero Nasarete napo yangdoro Kapaneam napo maze zo mitao masi nuna yena ara. Napo awiya ou nazi nugu mitiya. Napo awiya Sebulonito Naftalira tawingna atu mitoiya. 14 Ayero baungno mitao masi yenu aune porofete Yesayara ge zo eyero mitiya awiya me yena,
15 Tawing zo ou nazira ina mitoiya auna atu Sebulonito
Naftalira saisibuna yero nowa.
Tawing awiya ou Yodan deung enaba atu mitiya.
Tawing auna yazo zo Galilaya.
Emo Yuda oko mene atu kasa yero neya ara.
16 Tawing auna emo dubu mumena atu neya amimene
waegao baina garineya.
Magayao awang nasani mumena atu mitima nowa awena una atu waegao kasa yariniya.
Yesaya mene ge ayero gaena arauwa.
17 Be auna atu Yesu mene zayero uritira ge sinasani emo bauno eno eyero tugata nasani nauna, “Uritira mitoiya amimene nata Tuwa yero nariniya auna be nugu niya, arare niye dubo darawa yepu.” Ayero sinauna arauwa.
Yesu mene buro-mani siwongpatige amimene nung ago yaese sena.
Mk 1:16-20; Lu 5:1-11
18 Arare wari zore Yesu mene Galilaya ou nazira bage atu nete emo etobe metare tatore tauna ara. Zo Simon yazo nuna zo Petoro, aune meta nuna Anderea. Awongto wo pumao emo, arare awongto ou auna atu moga papati nasani newato tauna ara. 19 Taungno awongto eno eyero sena, “Nito bungputo na ago yaeto. Na nito gipana emo pumaora emo yaeto.” 20 Ayero senu giro awongto moga nunato mena yangdoro buro nung ago yewato. 21 Atu iropuro bautunete emo etobe awongto metare deka ayao ine nupema tauna ara. Yakobo meta nuna Yohane awongto Zebedira mani etobe ara. Awongto maung nunato Zebedi aune dema wangna atu mitasani moga nunae kora newato giro Yesu mene buro nung ago yaetose sena ara. 22 Nung awongto yau senu giro awongto maung wangna atu yangdoro nung ago yewato ara.
Yesu mene kora yao buro yero nasani nauna.
Lu 6:17-19
23 Yesu mene Galilaya tawing zipunasani Yuda emora yere ibu sero witiro ge tugata nasani uritira mitoiya amimene nata Tuwa yero nariniya auna Bowi Iwaing tugata nasani emo bauno yaya benaung giti puro nasani nauwa awiya kora yero nasani nauna ara. 24 Ayero naunu bowi nuna mene Siria tawingna teng yenu nigiro giro emo yaya-biyayare, emo iwae sorowe nunae-una mokora mitao, emo ena angzi apunao, arita ena asama yao amimene kara iropuro nuna-una bamuwa kora yero aung yena ara. 25 Ayero yenu Galilaya tawingna, Dekapolis tawingna, Yerusalem napora, Yudaya tawingna, Yodan deung enabara emo bauno dubu bainakama amimene nuna-una au dekaongna gairo nung ago nasani nauwa arauwa.