5
Yesu mene diri atu uriti ge tugata yena.
Lu 6:20-23
Yesu mene emo bauno dubu baina awiya giro diri witiro adungno mitinu buro-mani nuna mene nuna-una nugu bamuwa aune nung ge eyero sinasani emo bauno tugata yena ara.
“Emo dubo nunae gosinowa wowosinoiya awong amimene yawa yawa yaese. Noeno oko, awong uriti napo auna gerao.
Emo dubo mininasani mitowa awong amimene yawa yawa yaese. Noeno oko, Tuwa Bayau mene dubo nunae kora yai awong iwaing yarineya.
Emo yazo nunae puro wowosinowa awong amimene yawa yawa yaese. Noeno oko, awong Maung nunae-una tawing apakana pumarineya.
Emo pewayero nari sero merire maganonane ayao ine yero nowa amimene yawa yawa yaese. Noeno oko, awong pumaya teng yariniya.
Emo ao-diyaore yero nowa amimene yawa yawa yaese. Noeno oko, Tuwa Bayau mene awong ao-diyariniya.
Emo dubo etore oko, dubo dekaongka yero nowa amimene yawa yawa yaese. Noeno oko, awong Tuwa Bayau garineya.
Emo mono kasa yaise buro yero nowa amimene yawa yawa yaese. Noeno oko, awong awiya Tuwa Bayau mene ‘emodi baunodi nana’ ayero sariniya.
10 Emo ena nao pewayaore yero nowa giro ena mene awong dedunasani buninasani ayero nowa amimene yawa yawa yaese. Noeno oko, awong uriti napora gerao.
11 Niye dubu nana yero naya giro emo ena mene ge iwinasani yazo ninae puro wowosi nasani niye dero tuninasani ge memeko-mameko niye eno sarineya, awiya niye yawa yawa yepu. 12 Ayero yaya niye dubo iwaing nasani yawa yawa yepu. Noeno oko, niye uritira atu zuma baina pumarineya. Porofete gitau nasani nauwa awong awiya deka ayero dero tuninasani nauwa. Porofetera te weso nunae maze ago nasani nowa, aeno yawa yawa yepu.
Ge nigao dubu mene biyoung waegaore ine yero nanene.
Mk 9:50; Lu 14:34-35
13 Wo seka mitete gung yoiye sero, emo wo puro biyoung mene susunowa nimoi-namoi iwaing mitoiya, deka ayero niye tawingna emo bauno apakana awena una towang atu biyoung ine yero nowa ara. Ora biyoung perusa yariniya, awiya name nono yanane aune mapu nuna nupema kasa yariniye? Aung ara. Biyoung perusa yao awiya meko ayero sero augatinowa emo mene papatinowa.
14 Niye emo bauno apakana auna waegao ine. Napo zo diri tame daung mokera mitai nona zo mene oko worariniya. 15 Ora name damana gaero au apero mokora pugairo oko wopunonane. Awiya mitao masi nuna-una atu pugati nonane emo bauno garo mokora mitowa awiya teng waegati noiya. 16 Arare waegao ninae mene deka ayero emo baunona una towang atu waegaise. Ayero yai awong nao ninae gaya iwaing yai Maung ninae uritira mitoiya awiya bowi yarineya arauwa.
Yesu nung sao tauyao ge Mose mene gaena awiya sisigari oko buna.
17 Niye na eno eyero saneya, ‘Nung sao tauyao ge Mose mene gaena aune porofetera ge awiya disari buna.’ Na eno ayero zo oko sae. Ge awiya aung yaise oko, me yaise kasa yewang ara. 18 Na memokoba sane. Uritire tawingne mitarineyato teng Mosera sao tauyao ge deka ayero mitariniya ara. Ayero nasani Mosera sao tauyao ge agegewa dekaong-dekaong awiya dema mitete oko aung yariniya. Awiya me gege yero aune aung yariniya ara. 19 Arare emo zo mene Mosera sao tauyao ge maingkoka nibamu zo daigati nasani ena mene deka ayero yaese sariniya, awiya uritira mitoiya amimene nata Tuwa yero nariniya be aune emo amimene emo wosao nibamu yariniya. Ora zo mene dipunasani ena deka ayero yaese sariniya, nung awiya uritira mitoiya amimene nata Tuwa yero nariniya be aune emo baina yariniya. 20 Arare sana nigipu. Niye sao tauyao ge gipao emo aune Farisayo auna etutero nao nunae oko daigao yarineya, awiya niye uriti mokora oko towarineya.
Sao tauyao ge namba 5 auna susuwa sena.
Lu 12:57-59
21 Aya ewowo naname eno ge zo eyero sao ara, ‘Ning emo oko dasa magayae. Zo nung mani dai magayariniya, nung awiya ge burora gerao yariniya.’ 22 Arata nane mene zo niye eno eyero tugata nena ara: Zo nung otao nuna eno tini kapao pumariniya, nung amimene ge burora gerao yariniya. Zo nung otao nuna eno ‘Ning mani meko nibamu’ ayero sariniya, nung emo gitau yao dubura augao auna gerao yariniya. Zo nung otao nuna eno, ‘Ning dau dubo siwingyao’ ayero sariniya, nung awiya soma mekora baungno iyaora gerao yariniya. 23 Arare ning aitara dopero nona zo Tuwa Bayau eno pugari sero nasani aune eyero kotumarinesa, ‘Otao nana aune dubo meko nanato mitiya.’ 24 Ayero sero nona nina demese pugasa mitai ning baungno otao nina aune ge kora yero aune kapetegairo nona nina aitara pugase. 25 Ning zazra una baungno ge buro yasese saya giro oko kasa yaore nagibe atu nasani aune emo ning gera pugatiniya aune ge mena kora ye. Ayero oko yao yasa iwo nina mene ning mena zazra una pugairo susuwa nina sai zaz mene gorobo emo nuna eno sai, ning bunao gare pugariniya. 26 Na meba sane. Ning ayero mitete tebeba oko kasa daung yarinesa. Otao nina-una abena pugasa aung yero baingtai aune ning kasa daung yarinesa arauwa.
Sao tauyao ge namba 6 auna susuwa sena.
27 Aya ewowo naname eno ge zo eyero sao ara: ‘Ning kuma oko yase.’ 28 Arata nane mene zo niye eno eyero tugata nena ara. Emo zo mene bauno zo giro dubo-dubo yariniya, awiya nung bauno aeno dubo mene kuma yetiya ayero yariniya. 29 Arare diti moko nina zo mene pasena yasese yai giro diti moko awiya zokero augarinesa. Taung nina zere-tutupore puro nasa soma meko iyaore auna atu augaya babosi sero saineba diti moko nina zo gera ye. 30 Ora wawong me nina mene ning pasena yasese yai giro wawong awiya kapero yangdo. Taung nina zere-tutupore puro nete soma meko iyaore auna atu babosi sero, saineba wawong nina zo gera ye.
Mt 19:9; Mk 10:11-12; Lu 16:18
31 Aya ewowo naname eno ge zo eyero sao ara: ‘Zo nung bauno nuna yangduwari yero giro bauno yangduwaora igi nung eno pugairo aune bauno iyengtai babaise.’ 32 Arata nane mene zo niye eno eyero tugata nena ara. Zo nung bauno nuna kuma oko yao amaze tebeba yangduwariniya, awiya nung bauno nuna kuma bauno yaise yariniya. Ora bauno mene kuma yariniya, awiya emo nung dotinasani pasena oko dimariniya. Zo nung bauno emo zo mene yangduna awiya atariniya amimene kuma yariniya.
Sao tauyao ge namba 2 auna susuwa sena.
33 Aya ewowo naname eno ge zo eyero sao ara, ‘Ning Tuwa Bayaura benaungna sao tauyao ge nina awiya ge oko iwase. Sao tauyao ge sero giro Tuwara benaungna diung me yae.’ 34 Arata nane mene zo niye eno eyero tugata nena ara. Ge zo sasa emo bauno gaya me yaise sero nona zora yazo yausero oko sase. Uritira yazo yausero sao tauyao awiya eyao eno yangduwaese sinena. Uriti napo awiya Tuwa Bayaura mitao-masi. Arare ning uritira yazo yausarinesa, awiya Tuwa Bayaura yazo dema yau sarinesa ayero yariniya ara. 35 Tawingna yazo awiya yausero sao tauyao awiya dema eyao eno yangduwaese sinena. Tawing awiya Tuwa Bayaura te guto yao ara. Arare tawingna yazo yausarinesa, awiya Tuwa Bayaura yazo dema yausarinesa ayero yariniya ara. Yerusalem napora yazo yausero sao tauyao awiya eyao eno yangduwaese sinena. Yerusalem awiya Tuwa bainana napo, arare napo Yerusalem yazo yausarinesa, awiya Tuwa Bayaura yazo dema yausarinesa ayero yariniya ara. 36 Ora ziyo ato ninae yausero sao tauyao awiya dema yangduwaese sinena. Noeno oko, niye giti ai ninae zo neyangyao awiya saya siwing yarinita? Ora giti ai siwing yao zo saya neyang yariniye? Awiya aung ara. 37 Arare niye ge me sari yero giro “Yore” gege, o “Aung” gege ayero sepu. Ge ena susuuno sao awiya mekora maung auna una atu butunoiya.
Yao abena yao awiya aung ara.
Lu 6:29-30
38 Aya ewowo naname eno ge zo eyero sao ara, ‘Zo mene diti moko nina gayai zokai giro abena gayasa zokae. Ora zo mene di nina dai bezai giro abena de bezae.’ 39 Arata nane mene zo niye eno eyero tugata nena ara. Emo meko mene niye puro gera gaira yari saya taung aingso ninae oko sorepu. Nupema zo mene ning sowena dai giro enaba deka ayero gipe dae. 40 Ora zo mene ning gera pugairo taung wori nina zuma wosao awiya pumari sai giro mo uno awinao nina zuma bainane awiya dema nung eno pugai pumae. 41 Ora gorobo emo zo mene ning nona nuna diungno puro nagibo apungkaka babasese sai giro ning nona nuna diungno nagibo imoko kara baungputo. 42 Deka aine zo mene nona zo eno isa sai giro pugai pumae. Ora nona nina zo tebeba puro nari sai giro awang oko sase.
Iwo eno dubo bayao yao.
Lu 6:27-28; Lu 6:32-36
43 Aya ewowo naname eno ge zo eyero sao ara, ‘Ning otao nina kora ye, ora iwo nina zo iwo ye.’ 44 Arata nane mene zo niye eno eyero tugata nena ara. Iwo ninae eno otao yepu. Niye dero tuninowa awiya awong eno Tuwa Bayau eno isa sepu. 45 Ayero yarineya, awiya niye Maung ninae uritira atu mitoiya auna mani me yero narineya. Nung amimene sinoi wari nuna mene emo iwaingne mekore apakana awiya waegairo aung yero noiya. Nupema wa awiya sinoi emo iwaingne emo nao mekore auna-una teng wowosinoiya ara. 46 Emo bauno niye dubo bayao yero nowa awong aeno gege bayao yaya Tuwa Bayau mene nono yero niye gai iwaing yarinei? Nao awiya emo bauno uritira ge dotinowa amimene dema yero nowa ara. 47 Niye otao mani ninae gege tairo naya aune nao ninae mene nono yero emo bauno enana nao awiya daigariniye? Diga awong deka ayero yero nowa. 48 Arata niye mene zo uritira Maung ninae etutero noiya auna teng yero neupu.