6
Mono pumaora ge.
Niye Tuwara buro yanenese sao awiya teba emo bauno mene niye bowi yaese sero oko puro nae. Ayero yaya Maung ninae uritira atu mitoiya amimene nona iwaing niye eno abena oko pugariniya.
Ning emo mono pupunasani ena mene gaese to oko pisarinesa. Ge iwao emo awong me sao yero nowa amimene yere ibu enana atuta napo kakame atu emo mono pupunowa awiya ena mene giro awong emo yazore saese ayero yero nowa ara. Na ge me niye eno sinena era. Emo ena mene awong eno yawa yawa yero nowa amimene abena nunae noi aung yero noiya. Nete ago abena iwaing zo oko pumarineya. Ayao ine oko yarinesa. Ning mono pupunasani bayao nina awiya pungyero nebu eno oko sase. Ayero yasa mono iwaing nina pungyero mitariniya. Ayero yai Maung nina nona pungyao gosinoiya amimene abena iwaing ning eno pugariniya.
Isara ge.
Lu 11:2-4
Niye isa sari yero giro ge iwao emo awong me sao yero nowa aine oko yae. Awong yere ibu enana atuta kakame atu dopero isa saora tauyero nowa, awiya emo bauno mene awong giro bowi yaese nowa. Arare amimene abena nunae yero noi aung yero noiya ara. Nete ago abena iwaing zo oko pumarineya. Arata nine mene zo isa sari yero giro garo nina auna witiro garo be gazero aune Maung nina pungyero mitoiya aeno isa se. Ayero yasa Maung nina nona pungyao gosinoiya amimene abena iwaing ning eno pugariniya ara.
Niye isa tebeba be mene gege oko sepu. Awiya diga mene yero nowa auna tani. Awong amimene ge gayang-gayangne isa sinanane Tuwa Bayau nigariniya ayero sero nowa ara. Arare niye tani nunae ine oko yepu. Maung ninae mene niye nung eno isa oko saore nona kau yero nowa awiya gosinoiya. Arare niye isa eyero sepu.
O Mama nanae ning uritira atu mitosa, yazo nina dang mitaise.
10 Bung, dubo sero tawing sero auna Tuwa nanae yase.
Uritira atu ge nina dipunowa, aine tawingna etu nanae una atu kasa yaise.
11 Ma nae eno wari be sero pugatinosa awiya yeme pugai.
12 Pasena emo ena mene nae eno yero nowa awiya yangdotinonane, aine ning pasena nanae yangdo.
13 Nae etegaora atu oko pugase.
Nae mekora atu sorero pung. Awiya me yaise.
14 Niye emora pasena yangduwaya giro uritira Maung ninae mene pasena ninae deka ayero abena yangduwariniya ara. 15 Ora niye emora pasena puro naya giro Maung ninae mene pasena ninae deka ayero puro nariniya arauwa.
Semini nasani naora ge.
16 Niye Tuwa Bayau eno nona semini nasani benaung ninae yayare mene yaine oko nasani nae. Ge iwao emo awong me sao yero nowa amimene ayero yero benaung nunae awetu suwero yero nowa. Awiya emo bauno ena mene awong seminiro neya auna susuwa gaese ayero yero nowa. Na meba sinena. Emo bauno mene awong eno yawa yawa yero nowa amimene abena nunae yero noi aung yero noiya. Nete ago abena iwaing zo oko pumarineya. 17 Arata nine mene zo nona semini nasani benaung nina saero giti ai nina kisagairo neu. 18 Ayero yasa emo bauno mene semininesa awiya oko garineya. Maung nina pungyero noiya amimene nata gariniya. Ayero yero nung nona pungyao gosinoiya amimene abena iwaing ning eno pugariniya arauwa.
Uritira wau me.
Lu 12:33-34
19 Wau moni ninae awiya tawingna etu oko wori mene dowaya mitae. Tawingna wau moni awiya ziri mene dedunoiya, o kayai yero meko yero noiya, arita emo mene goma yauseuno ugaing pupunowa. Arare wau ninae tawingna etu oko wori mene dowae. 20 Wau ninae awiya uritira atu wori mene dowepu mitae. Uritira wau moni awiya ziri mene dao ine teng oko, nupema kayai yao ine teng oko, nupema emo mene goma yauseuno ugaing pumao ine teng oko. Arare wau moni ninae awiya uritira atu wori mene dowepu mitae. 21 Noeno oko, masi wau moni ninae mitoiya masi dekaongka auna atu dubo ninae mitariniya arauwa.
Taungna waegao.
Lu 11:34-36
22 Diti moko nina awiya taung nina auna waegao ara. Arare diti moko nina iwaing mitai aune taung aingso nina deka iwaing waegaore mitariniya. 23 Ora diti moko nina meko yai aune taung aingso nina deka ayero mume yariniya ara. Arare dubo nina deka ayao ara. Dubo nina mene mume yai, mume bainakama nina ina mitariniya.
Name emo tuwa etobe sou yao ine teng oko.
Lu 16:13
24 Mani dekaongka mene emo tuwa etobera una atu sou buro yai teng oko yariniya. Awiya nung zo otao nasani zo eno iwo yariniya. Arata nupema zo tumo didinasani zo eno bereya yariniya. Niye deka ayero Tuwa Bayau eno sou buro yao arita wau monina sou buro yao awiya etobe deka ayero yao ine teng oko arauwa.
Nona piti aeno sero kotung-katung oko yanene.
Lu 12:22-31
25 Arare na niye eno sana nigipu. Niye nao ninae eno kotung-katung nasani eyero oko sae, ‘Nona minao natu tamari nenine? Ou minao natu tamari nenine?’ Nupema niye taung aingso ninae eno kotung-katung nasani eyero oko sae, ‘Taung wori natu tamari nenine?’ Niye sepu. Nao ninae mene me ta nona mene me niye? Taung aingso ninae mene me ta taung wori ninae mene me niye? 26 Niye ni mamani kotungno gipu. Awong buro uno yetero yero urinasanita wo dedunasani gainasani ayero oko mininowa. Awong nona minao oko gurutu yero nowa. Arata uritira Maung ninae mene saineba nona minao nunae tapunoiya ara. Awiya nono niye? Niye wosao nunae ing? Awiya aung ara. Arare nung nona iwaing niye eno pugariniya. 27 Ninae-una zo mene nao nuna eno kotung-katung nasani nete wari be ena nao nuna-una susuuno paka tame yai teng yarinita? Aung ara. 28 Niye noeno taung wori more eno yanakana kotungkatung yero nowi? Niye i ware atu agiti bairo wuzi ditinowa auna susuwa awiya kotungno gipu. Awong asino aimaora buro oko yero nowa. Nupema awong mo gayaora buro oko yero nowa. 29 Arata na niye eno sinena era. Gitau emo tuwa Solomon mene taung nuna sipunasani yero baingtiti nasani nauna, arata simao nuna yero nauna amimene i wuzira simao awiya oko daigaina. 30 I wuzi yeme ware atu iwaing ditiniya, arata gora emo mene wezero igiyarineya ara. Arata saineba, Tuwa Bayau mene sinoi simao iwaing kasa yero Solomonna simao iwaing awiya daigati noiya. Tuwa Bayau mene ayero yero noiya, arare nung noeno niye eno mo taung wori oko tamao yariniye? O tumo diyao besaore niye, nung niye eno mo taung wori iwaing-kawaing tamariniya. 31 Arare niye kotung-katung nasani eyero yanakana oko sae. ‘No yero minari nenine? No puro minari nenine?’ 32 Awiya diga mene kotumao nunae auna pugatinowa mitoiya ara. Niye nona awiya aung iwaing oko narineya, awiya uritira Maung ninae mene nigitinoiya ara. 33 Niye dubo ninae puro pu uritira ge nuna arita nao pewayao nuna auna gaipu mitae. Ayero yaya nung auna tame nona apakana awiya pugai pumarineya. 34 Arare yaya ago kasa yariniya auna kotung-katung oko yae. Gorara kotung-katung yao awiya gorara gerao gege. Wari be sero auna yaya tamao nuna mene gerao nuna mitai teng yariniya arauwa.