7
Name zaz mene yaine oko yanene.
Lu 6:37-38; Lu 6:41-42
Tuwa Bayau mene niye gera pugoiye sero, niye zaz mene yaine yero emo ena gera oko pugae. No eno oko, emo gera pugati nasani ge sarineya, teng Tuwa Bayau mene niye eno abena sariniya. Ora niye nona emo eno pugarineya, teng Tuwa Bayau mene niye eno pugariniya. Ning noeno otao nina-una diti mokora uzozoru mitiya awiya gosinasani nina-una diti mokora i zizaing mitiya awiya oko giro baingtao nesi? I zizaing nina-una diti mokora mitai aune ning otao nina eno eyero sasa teng yarinita? ‘Nina ina diti mokora uzozoru mitiya awiya pumane.’ Ge iwao emo me sao ine yero nowa, nina ina diti mokora i zizaing mitiya awiya gitau puro aune giro baingtiti nasani otao nina auna diti mokora uzozoru pumasa teng yariniya ara. Niye uritira ge auna nona awiya sino eno oko pugae. Nupema simao wau onone ninae me awiya pu eno oko augairo yangduwae. Ayero yaya awong nona ayao ine awiya te mene patiro aune mena kapete gairo niye gamaneya.
Isa sinete aune nona pumao.
Lu 11:9-13
Niye Tuwa Bayau eno isa sinete aune pumarineya. Niye tamaora buro yero nete aune me tamarineya. Niye isa ninae mene garo be daine yero nasani naya Tuwa Bayau mene nigariniya. Emo bauno isa sinowa amimene pupunowa. Emo bauno tamaora buro yero nowa amimene me tapunowa. Emo bauno isa mene garo be daine yero nowa auna isa awiya Tuwa Bayau mene nigitinoiya. Ora ninae una awe mene mani nuna ma eno sai daba pugariniye? 10 Arita wo eno sai yi pugariniye? 11 Aung ara. Niye emo memeko-mameko mene mani awiso ninae aeno nona iwaing pugatinowa ara. Arare eyero gosinonane ara: Maung ninae uritira mitoiya auna bayao mene tawing emora bayao awiya daigatinoiya, aeno nung emo bauno isa sinowa awong eno nona iwawaing-kakawaing witao pugariniya. 12 Niye nao emo mene niye eno yaese arataungno yero nowa teng ayao ine awong eno yepu. Ayero yaya aune sao tauyao ge apakana arita porofetera ge apakana gaewa awiya teng dipunowa ayao ine yariniya.
Towao-bera ge.
Lu 13:24
13 Niye nao mera towao-be maingkoka auna toipu. Gera yao napo auna towao-be awiya bainakama. Nupema nagibo nuna dema bainakama. Auna emo bauno daigairo mene bautu nasani nowa ara. 14 Nao mera napo auna towao-be awiya maingkoka. Nupema nagibo nuna dema taung dao bainane. Arare emo bauno agi okoka mene gege tapunowa arauwa.
Ge iwao emo awong me sao yero nowa auna ge.
Lu 6:43-44, 13:25-27
15 Ge gipao emo ge iwao awong sao nunae awiya lamana ine, dubo wosao gege. Arata moko nunae mene zo sinona moko ine, gorobo moko. Arare awong umo yero baingtiti nasani neupu. 16 Ge nunae-una me awiya giro aune susuwa nunae garineya. Pura mene biye zuwero iyarinita? Arita masao mene ona zuwero iyariniye? 17 Aung ara. I iwaing awiya me iwaing itinoiya. I meko awiya me meko itinoiya. 18 I iwaingna atu me meko kasa yao ine teng oko ara. Nupema i mekora atu me iwaing kasa yao ine a deka teng oko ara. 19 Arare i zo me iwaing oko iyao yai giro kapero au iyaora garineya ara. 20 Susuwa ayero mitiya, arare niye ge nunae-una me awiya giro aune susuwa nunae garineya.
21 Emo mene na eno “Tuwa nana, Tuwa nana,” ayero sero nowa awong teng apakana uritira mokora oko towarineya. Mama nana uritira mitoiya auna ge dipunowa awong amimene gege towarineya ara. 22 Emo daigairo mene be bainana atu na eno eyero sarineya, “O Tuwa nanae, nae be nina-una Tuwa Bayaura ge porofete mene saine yewangne. Ora be nina-una iwae tunewangne. Ora be nina auna buro baina yewangne.” 23 Ayero saya na awong eno eyero sarinena, “Na niye zo za nibamu oko gosinona. Doro zanepu aung yae, pasena emo niye.”
Emo etobe garo gamuwato auna ge eniya.
Lu 6:47-49
24 Emo zo mene ge nana ewiya nigiro dimariniya, nung awiya emo nigao bainane. Nung emo zo garo nuna-una ziwong kote me wauno pugainu dopena ayao ine ara. 25 Ayero yenu mitinu wabamu baina denu garo tau yero mitina ara. Garora ziwong mutero baingtinare, aeno tau yero mitina ara. 26 Ora emo zo mene ge nana ewiya nigiro yangduwariniya, nung awiya emo darabi mene yaine garo ziwong tame paka yena, ayao ine yariniya. 27 Ayero yenu mitinu wabamu baina denu garo gisena ara.” 28 Yesu mene ge awiya sinete sero aung yenu emo bauno awong ge nuna dina awiya nigiro wawong di gamuwa. 29 Awiya noeno oko, nung gera susuwa mene ge diro baingtina. Awiya sao tauyao ge gipao emo awong ge gipinasani nauwa, awiya yangdoro daigairo putoungne sena arauwa.