26
Awong Yesu dari opene ge diwa.
Mk 14:1-2; Lu 22:1-2; Yo 11:45-53
Yesu nung ge awiya apakana sinete sero aung yero buro-mani nuna eno eyero sena, “Wari be etobe aung yai aune Magayao mene awong Daigaina auna iya be kasa yariniya, awiya gosineya ara. Arare be auna atu awong na Emora Mani i pasaora magayanese sero puro emora waweng pugarineya.” Ayero sena ara.
Arare be auna atu pirisa babuze aune Yuda emora simai awong pirisa baina yazo Kayafa nuna-una augao gare witiro Yesu opene puro dari ge diwa ara. Ayero nasani eyero sewa, “Emo bauno yo-dubo uwanane tini kapai gorobo yowi sero, oregao be baina aune oko yanene.” Ayero sewa ara.
Bauno zo mene Yesu ou sereyao suwenu pungna.
Mk 14:3-9; Yo 12:1-8
Yesu mene Betani nape baungno Simon bozo tauyaore nenu kora yena auna gare atu nona mininasani mitinu bauno zo mene nuna-una baungno ou sereyao zuma bainakamane garewa daba mene yao auna sukumao, awiya puro nuna-una ziye yasagainu suwena ara. Ayero yenu buro-mani nuna mene giro dung yero eyero sewa, “Nona zuma bainane awiya noeno gera niye? Amimene moni witao tamai emo bogamasa eno pugaoware.”
10 Ayero sewa Yesu mene nigiro awong eno eyero sena, “Niye noeno bauno eno ge bautara sinei? Bauno nung na eno mono pupuni iwaing niya. 11 Emo bogamasa awong niye aune dema be giti yero nowa narineya. Arata nane mene zo niye aune dema oko nao gege narinena. 12 Na be maingkokaka nete magayana mutarineya. Arare nung bere-bere taung nana siuno sosiniya. 13 Na memokoba sana nigipu. Bowi Iwaing tawing sero sero bautunai aune tani iwaing na eno yetiya auna bowi awiya dema sero sero ayaya babariniya.” Ayero sena arauwa.
Yudas mene Yesu keregairo iwora waweng pugari moni pungna.
Mk 14:10-11; Lu 22:3-6
14 Arare buro-mani nuna 12 nunae-una zo yazo nuna Yudas Iskeriot, nung amimene pirisa babuzera-una baungno 15 eyero sena, “Na Yesu keregairo pu wawong ninae-una gana niye na eno moni nazigo pugarinei?” Ayero atata yenu awong silva moni 30* Silva moni 30. Awiya moni baina oko. Moni awiya K60 ayao ine gege ara. zazagaiwa pungna ara. 16 Puro Yesu gera pugaora nagibo tamari buro yena arauwa.
Yesu nung buro-mani nuna aune dema Magayao mene awong Daigaina auna bonene miniwa.
Mk 14:12-21; Lu 22:7-14; Lu 22:21-23; Yo 13:21-30
17 Magayao mene awong Daigaina auna iya be kasa yenu Yuda emo bauno mene yis semini nasani newa aune Yesura buro-mani mene nung atata yero sewa, “Nae yeme garo natu Magayao mene awong Daigaina auna bonene nina sairo kora-makora yanenese kotupunesi?” 18 Ayero sewa nung abena eyero sena, “Niye Yerusalem nape baungno emo zo gitau sewang gigiwa aeno eyero sepu nigae: ‘Gipao emo nanae nung ning eno eyero siniya: Be nana nugu niya, arare nina-una buro buro-mani aune dema Magayao mene awong Daigaina auna bonene minarinenane sinena,’ ayero sepu gae.” Yesu mene ayero sena ara.
19 Yesu mene ge awiya senu buro-mani nuna mene diungno Magayao mene awong Daigaina auna bonene sairo kora-makora yewa ara.
20 Ture inu Yesu nung buro-mani nuna 12 puro Yerusalem baungno garo auna witiro Magayao mene awong Daigaina auna bonene miniwa ara. 21 Mininasani Yesu mene eyero sena, “Na memokoba sane. Ninae-una zo mene na keregairo iwora waweng pugariniya.” 22 Ayero senu buro-mani nuna dubo mininasani dekaong dekaong nung atata yero sewa, “Tuwa, na eno sinesita?” 23 Ayero sewa nune eyero sena, “Na aune dema ame sura dusarinenato nung amimene na keregariniya. 24 Na Emora Mani mene nagibo na eno sero gaewa auna babari sero nena ara. Arata emo na keregariniya nung awiya, oiye! abena nuna nono yao pumariniye? Ai nung oko pumao yatiya, awiya nung meko oko yatiya.” 25 Ayero senu Yudas keregao emo amimene deka ayero nung atata yero sena, “Gipao emo, na eno sinesita?” Ayero senu abena eyero sena, “Sinesa ara.” Ayero sena arauwa.
Yesu mene bonene pugaina.
Mk 14:22-26; Lu 22:14-20; 1Ko 11:23-25
26 Awong nona mininasani mitiwa Yesu mene poro puro Tuwa Bayau eno dange sero eegairo buro-mani nuna eno pugatinasani eyero sena, “Puro minipu. Ewiya goi nana.” 27 Ayero sero awang ou wainne zo puro Tuwa Bayau eno dange sero awong eno pugatinasani eyero sena, “Niye apakana amimene minipu. 28 Ewiya yu nana. Yu amimene Tuwa Bayau aune tairo nao auna ge inai tau yariniya. Emo bauno daigairo auna pasena disaise yasagarinena. 29 Sana nigipu. Na ou wain yeme mininenane ewiya doro oko minao nete Mama nana nata Tuwa yai aune niye aune dema ou wain seka zo minarinenane ara.” Ayero sena ara. 30 Awong yere zo gauno aune iropuro Yerusalem doro baungno diri yazo Oliwa auna witiro mitiwa ara.
Petoro mene nung bewae yariniya auna ge sena.
Mk 14:27-31; Lu 22:31-34; Yo 13:36-38
31 Nagibe atu bautunasani aune Yesu mene eyero sena, “Ping eune niye apakana awang yero na doro zanarineya. Noeno okowata, ge gayao zo eyero mitiya awiya me yariniya,
Na Tuwa Bayau mene wo sipsip diya emo dana magayai wo sipsip sisi-bura-bura yarineya.
32 Arata na magayaora atu iropuro Galilaya tawingna babana niye ago bumarineya.” 33 Ayero senu Petoro mene eyero sena, “Awong apakana ewiya iwo awang yero ning yangduwaya nane zo ning oko yangduwarinena.” 34 Ayero senu Yesu mene eyero sena, “Na memoko sana nigi. Nine ping eune kokora ge oko saore na bewae yasa be etama yariniya.” 35 Ayero senu Petoro mene eyero sena, “Awong na ning aune dema daya magayanese sarineya, arata saineba, na ning oko bewae yarinena.” Ayero senu buro-mani otao mani ena mene deka ayero nung soreuno sewa ara.
Gesemani i burora bamuwa isa sena.
Mk 14:32-42; Lu 22:39-46
36 Yesu buro-mani nuna aune bautunete i buro zo yazo Gesemani auna kasa yero Yesu mene buro-mani nuna eno eyero sena, “Niye etu adungno mitaya nane zo otu baungno isa sarinena.” 37 Ayero sero Petoro aune Zebedira mani etobe puro bamuwa ara. Bamuwa Yesu nung dubo mininasani dubo mou yenu 38 awong eno eyero sena, “Na dubo minao bainane tapunena dubo minao mene na puro wosi magayanese niya. Arare niye na aune dema etu seka mitasani umo neupu.” 39 Ayero sero awong doro baungno ake yero diti benaungne nuna pu tawingna gairo eyero sinasani isa sena, “Mama nana, ning nigasa yaine yao yai giro yaya baina ewiya na daigae. Arata ge nana okowata, ge nina mene me yaise.” 40 Isa ayero sero mani etamara-una kapetegairo awong auriti awinewa giro Petoro eno eyero sena, “Niye na aune dema aua dekaongka gege seka yero mitao teng oko, awiya! 41 Niye etegaora atu iyangyao eno, seka yero mitasani isa sepu. Dubo ninae mene buro iwaing yaora eo niya, arata taung mene zo mou niya.” Ayero sena ara.
42 Arare nung nupema baungno ge eyero sinasani isa sena, “Mama nana, yaya baina ewiya na daigaise nigasa teng oko yao yai giro saineba diungno aung yana ge nina mene me yae.” 43 Isa ayero sero kapetegairo buro-mani awong diti morenu auriti awinasani mitiwa gigina ara. 44 Giro doro nupema baungno isa senu be etama yena. Ge gitau sena deka awiya sinasani isa sena ara. 45 Isa sero aung yero buro maingna-una kapetegairo eyero sena, “Niye auriti gege awinasani miteya. Be kasa yetiya. Emora Mani keregeya pasena emora waweng wiwitinena. 46 Keregao emo butuniya. Iropungpu, nunae-una babanene.”
Iwo mene Yesu pumuwa.
Mk 14:43-50; Lu 22:47-53; Yo 18:3-12
47 Ayero sinenu buro-mani 12 auna otao nunae Yudas mene iwo dubu baina gitau yenu kasa yewa ara. Iwo dubu awiya pirisa babuze aune Yuda emora simai amimene iyengtiwa gorobo yari sero iwire ami dawangne puro buro kasa yewa ara. 48 Gitau keregao emo mene iwo dubu baina eno ge zo gipero eyero sena, “Emo nane saniro toko yarinena, nuka ara. Nung awiya saniro pumarineya.” 49 Arare kasa yero mena Yesura-una baungno, “O gipao emo nana,” ayero sero toko yena. 50 Ayero yenu Yesu mene eyero sena, “Otao, buro nina yari sero bumesa awiya ye aung yae.” Ayero senu awong buro nung puro wawong bunewa ara. 51 Anewa Yesu aune dema newa auna-una zo mene iwi nuna geingna atu ininu gururu senu pirisa bainana soumani awiya dari yero dawong nuna kesena ara. 52 Ayero yenu Yesu mene eyero sena, “Iwi nina geingna pugai towae. Zo nung gorobo yariniya amimene abena nuna deka awiya gorobo tamariniya. 53 Ning susuwa nana mitiya awiya oko gao nasani aeno ayero nesita? Mama nana eno isa sana yemeneka keune angelo 70,000 pugai wosiro na soremateya, arata dotinena. 54 Ayero wosiro na soremaya ge gayao mene nagibo nana eyero kasa yaise sinoiya amimene nono yero me yariniye?” 55 Ayero sero emo dubu baina nung pumari bumuwa aeno eyero sena, “Niye iwire ami dawangne puro butuneya, awiya gorobo emo zo puro bunari bumaine neya. Be giti awiya na niye aune dema ibu bainana atu yero nona niye atu noeno na oko pumao yero nowi? 56 Arata tani ewiya porofete mene ge gaewa awiya me yero aung yaise kasa niya.” Ayero senu buro-mani nuna awong apakana nung doro zanero aung yewa ara.
Awong Yesu puro pirisa baina auna gare witiro ge buro yewa.
Mk 14:53-65; Lu 22:54-55; Lu 22:63-71; Yo 18:13-14, 19-24
57 Emo Yesu iniro saniwa amimene nung puro baungno pirisa baina yazo nuna Kayafa auna gare puro witiwa. Garo auna atu sao tauyao ge gipao emore simaire amimene augairo mitiwa ara. 58 Yesu puro bautunewa Petoro nung ake atu ago nasani pungyero-pungyero baungna ara. Bautunete kasa yero pirisa baina auna-una goma mokora toina ara. Toiro pirisa bainana soumani auna-una towang atu eyero sero adungno mitina, “Yesura ge nono saya tau yariniye, etu mitasani nigane.”
59 Arare pirisa babuze arita gitau yao dubu awong teng mitasani emo zo mene Yesu eno ge iwai Yesu gera pugairo daya magayaise sero ge iwao ge yangtaka-betaka yewa ara. 60 Ayero nasani ge iwao daigairo sewa kasa yenu nigiwa mou oko yao yenu giro ge iwao ge iwaing zo tamari sero buro nasani mitiwa. Ayero nasani mitiwa emo etobe iropuro eyero sewato, 61 “Yesu nung eyero senu nigiwangto, ‘Nane Tuwa Bayaura ibu baina kasero wari be etama gege aung yai nupema yana dopariniya. Na ayero yao ine teng.’ Ayero senu nigiwangto ara.” 62 Ayero sewato pirisa baina amimene iropuro Yesu eno eyero sena, “Ning noeno ge nina sineyato auna abena oko sao bora bora yero mitesi?” 63 Ayero senu Yesu mene ge abena oko sao bora bora yero dopero mitina ara. Ayero yenu pirisa baina mene nupema atata yero sena, “Tuwa Bayau putoungne auna benaungna ning atata yana se tau yae. Ning Yuda emora Sorao Emo yazo Kristo, Tuwa Bayaura Mani meta aung ing?” 64 Atata yenu Yesu mene eyero sena, “Sinesa ara. Arata zo sana nigipu. Nete na Emora Mani mene Tuwa Bayau Putoungne auna wawong mera atu adungno mitana garineya. Na uritira bereze tame adungno mitana wosiro buro kasa yai garineya.” 65 Ayero senu pirisa baina amimene ge awiya niginu meko yenu nung taung wori nuka nuna ininu kerenu emo dubu nuna eno eyero sena, “Nung Tuwa Bayau daigari nasani siniya, arare name noeno emo ena buro nung gera pugaese sarinenine? 66 Ge meko awiya nika niyetope nigiro no sarinei?” Ayero senu awong eyero sewa, 67 “Nung magayaora gerao niya ara.” Ayero sero Yesura benaungna begura pisero nung dero musuna-masuna yewa ara. Anewa ena mene zo wawong petata yero nung sowena dero 68 nung eno eyero sewa, “Oiye, Sorao Emo Kristo. Ning porofete me yai giro se, emo ning deduniya auna yazo aweni?”
Petoro mene Yesu bewae yena.
Mk 14:66-72; Lu 22:56-62; Yo 18:15-18, 25-27
69 Ayero nasani newa Petoro nung goma mokora napo kakame atu mitina ara. Mitinu soumani baunodi zo mene nuna-una baungno eyero sena, “Ning amimene Yesu Galilaya emo oune dema nosa ara.” 70 Ayero senu nung emo mitiwa auna benaungna atu bewae nasani eyero sena, “Ning ge sinesa awiya na kau nena.” 71 Ayero sero iropuro goma towao bera ina baungno mitinu nupema soumani baunodi zo mene giro emo atu mitiwa aeno eyero sena, “Emo ewiya nung Yesu Nasarete napora aune dema noiya.” 72 Ayero senu Petoro mene Tuwa Bayaura benaungna senu tau yenu nupema bewae nasani eyero sena, “Na emo owiya oko gosinona.” 73 Ayero sero dodopinenu be apungkaka aung yenu emo mitiwa amimene Petorora-una baungno eyero sewa, “Nae ge mapu nina nigitinenane Galilaya emora ge ine niya. Ning meba dubu nuna-una zo ara.” 74 Ayero sewa nung nupema Tuwa Bayaura benaungna ge eyero senu tau yena, “Na ge iwarinena, awiya Tuwa Bayau na dai magayarinena. Na emo awiya oko gosinona.” Ayero sinenu kokora mene ge sena ara. 75 Petoro kokora ge nigiro Yesu mene gitau nung eno ge eyero sena awiya kotungna. “Kokora ge oko saore nine na bewae yasa be etama yariniya.” Nung ge awiya kotungno kasa daung yero zi bainakama sena ara.

*26:15: Silva moni 30. Awiya moni baina oko. Moni awiya K60 ayao ine gege ara.