25
Baunodidi wawong etobe auna ungwe.
Be baina awiya kasa yai aune uritira mitoiya amimene nata Tuwa yero nariniya auna susuwa awiya eyero kasa yariniya. Na sou baunodidi 10 auna pugairo sana nigipu. Emo zo mene bauno gerao nuna atari sero bauno gerao auna maungna una bauna. Bautunenu sou baunodidi 10 amimene emo awiya nagibe atu taungno puro bumari sero damana nunae puro bamuwa ara. Baunodidi 5 awong awiya dau, ora 5 awong mene zo kotumaore. Arare dau mene damana nunae gege pumuwa ara. Garewa nunae ou oko sukuno pumao. Arata kotumaore mene damana nunae puro ou garewara dema sukuno puro aune bamuwa ara. Arare emo awiya mena oko bumao, nimoi nenu awong diya mitete magayero giro auriti awinewa ara. Auriti awinewa ping towang daung singsang gainu aune wawa zo eyero kasayena, ‘Emo butuniya. Iropungpu, baungno tamanene!’ Arare baunodidi 10 awong nigiro giro iropuro damana nunae kora-makora yewa ara. Ayero newa baunodidi dau awong iropuro baunodidi kotumaore aeno eyero sewa, ‘Nae damana nanae sikipuniya, arare niye nae eno ou sukungpu!’ Ayero sewa baunodidi kotumaore mene abena awong eno ge eyero kapetegaiwa, ‘Aung ara. Ou name apakana auna teng oko yarinita nowa. Arare niye stowara baungno ou ninae zuma gaero pungpu!’ 10 Ayero sewa giro awong ou zuma gayari bautunewa emo awiya kasa yena. Arare sou baunodidi 5 nona kora yero damana nunae aune dopero mitiwa awiya yuno ataora ana-bonene yari maungna gare toiwa. Gare toiro garo be gazero ana-bonene nasani mitiwa ara. 11 Atu mitiwa baunodidi dau awong ago buro wawa sinasani eyero sinewa, ‘O Tuwa nanae, be towao iwe!’ 12 Wawa sinewa abena eyero sena, ‘Na memoko niye eno sane. Na niye oko gosinona!’ Ayero sena ara.” 13 Yesu mene ayero sero ge susuuno eyero sena, “Niye be awiya oko gao, arare diya yero baingtiti nasani neupu.” Ayero sena arauwa.
Yesu nung soumani etama mene moni pumuwa auna pugairo sena.
Lu 19:11-27
14 Yesu mene eyero sena, “Uritira atu mitoiya amimene nata Tuwa yero nariniya auna susuwa gaese sero na soumani etama auna pugairo sane. Emo tuwa zo mene ake-akemo babari sero diya dubu nuna gurutu dekaongna gairo moni nuna diya yaese bono yena. 15 Ayero nasani soumani zo eno K5,000 pugairo zo eno K2,000 pugairo zo eno K1,000 pugaina ara. Awiya moni tamaora putoung nunae teng gosinasani pugaina. Moni pugairo aung yero nung doro baungna ara. 16 Nung bautunenu soumani moni K5,000 pungna amimene moni awiya puro buro yero susuunota susuuno ayero nenu K5,000 ayao teng kasa yenu moni nuna K10,000 yena. 17 Ora otao nuna K2,000 pungna nung deka ayao buro yenu K2,000 susuunu moni nuna K4,000 yena. 18 Arata soumani K1,000 pungna amimene emo tuwa nuna-una moni puro baungno mutenu mitina ara.
19 Arare emo tuwa nunae be imoko-kaungkaung nawe kapetegairo buro kasa yena ara. Kasa yero soumani moni diya nauwa awiya au dekaongna gairo moni puro buro yewa nono yao kasa yeni, awiya saese sena ara. 20 Asenu giro K5,000 pungna amimene kasa yero K5,000 pugairo K5,000 zo susuuno eyero sena, ‘Tuwa nana, ning K5,000 na eno pugasa awiya na puro buro nawe dotena K5,000 ayao teng nupema kasa yetiya era!’ 21 Ayero senu emo tuwa nuna mene eyero sena, ‘Soumani iwaing ge dimaore. Ning nona maingkokaka awiya iwaing diya yasa, arare nane ning nona bainakamana diya pugarinena ara. Arare ning bung, na emo tuwa nina aune dema yawa yawa yaneno!’ 22 Ayero senu soumani K2,000 pungna awiya kasa yero eyero sena, ‘Emo tuwa nana, ning moni K2,000 na eno pugasa, awiya nane puro buro nawe dotena K2,000 ayao nupema kasa yetiya era!’ 23 Ayero senu emo tuwa nuna mene eyero sena, ‘Soumani iwaing ge dimaore. Ning nona maingkokaka awiya iwaing diya yasa, arare nane ning nona bainakamana diya pugarinena ara. Arare ning bung, na emo tuwa nina aune dema yawa yawa yaneno!’ 24 Ayero senu ago moni K1,000 pungna amimene kasa yero eyero sena, ‘Emo tuwa nana, na susuwa nina eyero gosinona. Ning emo kokoniyao. Emo zo mene nona bure urinoiya awiya ning me nuna pupunosa. Ora tawing agewa zo auna emo zo mene wuit me augatinoi kosoyero zapunoi ning wuit me nuna pupunosa. 25 Arare na aeno awang yero moni nina mutewang mitoiya. Arare yeme na moni nina ning eno pugatinena era!’ 26 Ayero senu emo tuwa nuna mene abena eyero sena, ‘Ning soumani meko timara. Emo zo mene nona bure urinoi me nuna pupunona, o emo zo mene wuit me augatinoi kosoyero zapunoi pupunona, awiya gigesa me yetiya ayero sinesa, arare 27 ning na eno ayero kotupunasani moni nana awiya moni diya yao emo eno pugasa buro yaya zapunai kasa yero pumatena, awiya teng yatiya.’ Ayero sero soumani ena eno eyero sena, 28 ‘Arare niye moni nuna sorero K5,000 puro noiya aeno pugaipu pumae. 29 Zo nung nona nung eno pugao awiya puro nasani amimene buro yai giro ena susuuno nung eno pugarinena. Ayero yana aune zamena-simena nuna-una kasa yariniya ara. Arata zo nung nona nung eno pugao awiya puro nasani amimene buro oko yao yai giro na nona maingkokaka nuna-una mitiya awiya sorero pumarinena. Ayero yana nung aung nariniya. 30 Ora soumani timara nung awiya puro ake mumena augaya atu zi aiyamama sinasani engweze-pangweze nasani mitaise.’
Yesu mene ago name awega-ziwega yariniya.
31 Nete ago na Emora Mani mene uritira waegao nana aune angelo dubure dema kasa yero Tuwara adumao masi simao zineka yao auna atu adungno mitarinena. 32 Ayero nasani tawing sero sero auna emo bauno pu dekaongna gana nana-una augarineya. Ayero yaya wo diya mene lamane memene awega-ziwega yero noiya deka ayero na emo bauno awega-ziwega yero 33 lama awiya benaung nana-una atu dubu zo gurutu yarinena ara. Arata meme zo nana-una bautara atu dubu zo gurutu yarinena. 34 Ayero yero na Tuwa mene benaung nana-una atu mitarineya awong aeno eyero sarinena, ‘Mama nana mene gao yena niye bungpu, uriti napo ninae topetae. Napo awiya gitau yemaoko tawing kasa yena be auna atu niye eno gerena. 35 Noeno okowata, niye na eno eyero yewa: Na meri magayewang giro niye na eno ma pugaiwa; na oure magayewang giro niye na eno ou pugaiwa; na esewa nasani mitao masi kau newang giro niye na kora-makora yewa; 36 na taung wori kau yewang giro niye na eno taung wori zo pugaiwa; na yaya pumuwang giro niye na eno yo-amuwa; na bunao gare mitiwang niye na soremuwa.’ 37 Ayero sana etutero nao mene ge eyero kapetegarineya, ‘Tuwa, ning natu meri magayasa ning eno nona pugaingwine? Ora ning natu oure magayasa ning eno ou pugaingwine? 38 Ning natu esewa nasani mitao masi kau nasa ning kora yewingne? Ora ning naina atu taung wori kau nasa nae ning eno taung wori pugaingwine? 39 Nupema ning natu bunao gare atu yayare mitasa ning kora yewingne?’ 40 Ayero saya na Tuwa mene eyero sarinena, ‘Na memokoba niye eno sane. Niye otao mani nana wowosigao auna zo kora-makora yewa, awiya niye na eno yewa ayero niya ara.
41 Na awong eno ayero sero aune nana bautara mitarineya awong aeno eyero sarinena, ‘Kowa iyaore auna gerao niye. Niye na doro baungpu, iyao tauyao Mama nana mene Sanda angelo dubu nuna aune eno kou yenu awao gege awinoiya auna atu nae. 42 Noeno okowata, niye na eno eyero yewa: Na meri magayewang giro niye na eno ma oko pugao yewa; na oure magayewang niye ou na eno oko pugao yewa; 43 na esewa nasani mitao masi kau newang niye na oko kora yao yewa; na taung wori kau newang niye na eno taung wori oko pugao yewa; na bunao gareta yayare mitiwang niye na oko kora yao yewa.’ 44 Ayero sana nana bautara mitarineya amimene eyero sarineya, ‘Tuwa, ning natu ma kau nasani, ou kau nasani, mitao masi kau nasani, mo kau nasani, yayareta bunao gare mitasa nae ning oko soremao yewingne?’ 45 Ayero saya na eyero sarinena, ‘Na memoko sane. Niye otao mani nana wowosigao auna zo awiya oko kora yao yewa, awiya na eno oko yao yewa ayero niya ara.’ 46 Ayero sana awong gera yao masi auna nape babarineya. Orata etutero nao mene nao me iwaing auna nape babarineya.” Yesu mene ayero sena arauwa.