IGI PAULO MENE EFESO EMO ENO GAENA
Paulo mene Roma nape atu bunao gare mitasani igi siwongpatige gaena. Zo Efeso emo eno gaena, zo Kolosai emo eno gaena, zo Filipai emo eno gaena, zo Filimon eno gaena. Igi ewiya gitau Efeso nape babai zazagaya aune napo enana babai gaese gaena. Igi emimene Tuwara dubu auna susuwa keregatinoiya. Name Tuwara dubu awiya te-wawong taung ipu nuna ara; ora nune zo gitau ato naname. Name ibu nuna ara; ora nune zo ibura ziwong. Name bauno nuna ine ara; ora nune zo yu naname ine ara.
1
Na Paulo mene Tuwa Bayaura bera Yesu Kristora aposolo yero nona amimene Tuwara dubu Efeso nape atu mitasani Yesu Kristo iniro taka sero yero nowa niye aeno igi ewiya gaitinena ara. Mama naname Tuwa Bayau aune Tuwa Yesu Kristo nunato-una atu bayao monone mene kasaye ninae-una gairo mitaise.
Tuwa Bayau nung name Yesura-una susuuno name eno gao ge pugairo aung yena.
Tuwa Bayau nung Tuwa naname Yesu Kristora maung auna yazo de ika ganene. Nung name Kristora-una susuuno ititira soremao susuwa giti uritira atu name eno pugaina ara. Nune gitau nibamu tawingna poza oko kasa yaore nuna benaungna beingti aung dubo pewayaore nanenese sero Kristo eno name yangtaka-betaka yena ara. Nung gitau giginu mitauna, arare nung name eno dubora mono pupunasani Yesu Kristora iwaing eno mani awiso nuna yero nanenese dubo eo yaore senu tau yena. Nung Mani bouwa nuna eno yero soremao nuna iwaing name eno pugaina, arare nung bowi yao gege nanene. Yesu nung yu nuna mene name zuma gaenu pasenana bunao aung nonane. Awiya pasena naname disena ara. Tuwa Bayaura soremao ou kuru ine mitoiya auna teng yena ara. Tuwa Bayau mene soremao bainakama name eno pugaina. Nung kotumao susuwa giti puro noiya amimene buro ago Kristo mene yarinena awiya mena dubo mene giro denenu pungyero mitauna amaze name eno keregaina. 10 Buro yari sinoiya awiya eyao era: Be giginu mitoiya awiya nugu nai aune nung nona apakana uritira-ta tawingna awiya pu dekaongna gai aune Kristo mene maung yariniya. 11 Tuwa Bayau nung buro ago kasa yaise kotupu nauna awiya bere gitau dubo mene kotungno deninoi mitoiya auna teng ago kasa yero noiya, arare Kristora iwaing gege eno name dubu nuna yanenese name awigairo puna. 12 Awiya name gitau Kristo tumo diro nasani naungwane nonane amimene nung bowi yao gege nanenese aeno yena ara. 13 Aeno niye deka ayero yewa ara. Niye ge me nigiwa, awiya Bowi Iwaing niye kora yena amaze sinena. Niye ge awiya nigiro puro pu dube gatinasani Kristo tumo diwa Tuwa Bayau mene Oweno name eno pugari senu tauyena awiya pugainu pumuwa amimene dubu nuna yaese sero zawang yena. 14 Oweno awiya nona Tuwa Bayau mene dubu nuna name eno pugari senu tauyena auna agewa gitau pugaina ara. Agewa amimene name nung eno gegeregati noiya ara. Arare nanane Tuwa Bayau mene name sorero pumai nung aune dema narinenane, auna be awiya diya nanenese sero Oweno name eno pugaina ara. Susuwa auna bowi nuna mene bainakama kasa yaise ayero yena.
Paulo mene awong eno isa sena.
15 Tuwa mene buro ayero nasani name kora noiya. Nupema niye Tuwa Yesu tumo didinasani ge nigao otao mani eno mono iwaing pupunowa auna ge bowi nigiro 16 niye kotungno isa sinasani be giti dange Tuwa Bayau eno sinasani nona ara. 17 Anasani niye eno isa eyero sinona ara: Tuwa naname Yesu Kristora Maung Tuwa Bayau, nung simao waegaore auna maung, amimene kotumao ninae zawagai ge nuna nigaese o susuwa nuna keregaina amaze gaya kasa yaise isa sinona. 18 Kotumao ninae zawagai aune nona eyao auna susuwa gaese: Tuwa mene niye uritira nona ipu ewa-gaewa yao auna mamono yaese yau sena, o nona ipu ewa-gaewa yao simao waegaore awiya dubu nuna name eno pugari senu tauyena, 19 nupema putoung nuna bainakama mani zo mene giro saine yao teng oko amimene name nung tumo didinonane auna atu mitasani name sorepunoiya — nona ayao auna susuwa gaese isa sinona ara. 20 Nung putoung nuna bainakama amimene gitau Kristo magayaora atu uwero puro pu uritira gainu wawong me nuna-una atu mitoiya ara. 21 Ayenu Kristo mene uritira angelo* Uritira angelo. Tuwa Yesu nung angelo iwaingne mekore awiya apakana daigatinoiya. apakana daigatinoiya — angelo diya-ta angelo putoungne-ta angelo gitau yao — auna gitau yao nunae pugaina ara. Nung emo yazore ena miteya awiya apakana daigatiniya, be yeme eune gege oko, ayero gege mitao gege mitariniya ara. 22 Tuwa Bayau mene nona apakana Kristora wese pugairo name dubu nuna auna gitau yao awiya nung pugaina ara. 23 Kristo mene emo bauno ena dubu nuna yaese sero yangtagairo puna awong awiya te-wawong taung ipu nuna ara. Arare name dubu nuna mene nuna-una atu susupunonane te-wawong taung ipu nuna teng kasa yero noiya ara. Nupema nune nona apakana awiya putoung nuna mene initinoi tau yero noiya.

*1:21: Uritira angelo. Tuwa Yesu nung angelo iwaingne mekore awiya apakana daigatinoiya.