2
Tuwa Bayau mene Kristora iwaing eno nao me name eno tauna.
Niye gitau pasena tebe-tabe nasani nauwa amimene ititi ninae taragairo emo magayao ine yero nasani nauwa ara. Awiya tawingna nao meko auna nagibe atu nasani ititi mekora emo tuwa auna ge dipunasani nauwa ara. Ititi meko amimene be yeme eune ge dao emo baunona mokora atu buro noiya. Name gitau ge dao emo bauno aune dema tairo nasani dubo matu naname auna aratamao awiya ago yero nasani naungwane ara. Ayero nasani taung aingso naname aune kotumao naname auna ge dipunasani naungwane ara. Arare name emo memeko aune dema mekora gerao yewangne ara. Arata Tuwa Bayau nung mono pumaora maung. Arare nung name eno dubora mono bainakama puro nasani nauna. Name ge dao naname mene senu emo ititi magayaore ine yero nasani naungwane be aune nung name Kristo aune dema magayaora atu uwena. Nigitineya: Nung dubo bayao nuna-una niye kora yena ara. Nung name Kristo aune dema uwero nung aune dema uriti masira atu adumanenese sero pugaina. Awiya Kristo Yesura iwaing eno ayero yena ara. Tuwa Bayau mene name eno mono iwaing pupunasani Kristo Yesu iyengtinu buna. Ayero nasani dubo bayao nuna bainakama ou kuru ine auna susuwa keregaina. Keregai kasayero daung mokera atu mitao gege mitaise yena. Nung niye eno mono iwaing pupunasani tumo diyao ninae auna atu niye kora yena. Awiya yao ninae eno oko, Tuwa Bayau nung nuka nutope dubo bayao nuna-una niye eno ayero yena ara. Iwaing ninae eno oko yena. Iwaing ninae eno niye kora yati siya, awiya niye teng taung puro witateya. 10 Nune name yenu kasa yewangne. Nung name nao iwawaing nanenese sero Yesu Kristora iwaing eno nao seka name eno pugaina ara. Nao iwawaing awiya name yerota yero ayero nasani nanenese Tuwa Bayau mene gitau sosena ara.
Kristo mene Yuda emo ena aune emo Yuda oko ena aune awiya puro pu dekaongna gainu dubu dekaongka yewangne.
11 Niye emo Yuda oko mene gitau taung aingso oko kapao aung nasani nauwa, awiya kotupu nasani neupu. Taung aingso oko kapao aung nasani nauwa Yuda emo taung aingso kapao amimene niye maze “Taung aingso oko kapao” asinaungwane. Taung aingso kapao awiya nona wawong mene yao gege ara. 12 Arare niye eeno kotupu nasani neupu: Niye be awiya Kristo aune dema oko nasani nauwa. Nupema Isreli dubu nuna kasupuro ake atu nasani nauwa. Nupema soremao Tuwa Bayau mene dubu nuna eno pugari senu tauyena awiya oko tumo didinasani nauwa. Arare Tuwa Bayau aune dema tairo nao awiya oko mitauna ara. 13 Arata be yeme eune niye gitau ake atu nasani nauwa amimene Kristo Yesura-una susupuneya Kristora yu mene niye puro baung Tuwa Bayaura-una nugu kasaniya. 14-15 Nung nuka nutope mono puro bunu name mono nuna-una mokora atu nonane ara. Gitau Yuda emo nae gausero niye emo Yuda oko aune iwo wina-ye nasani naungwane ara. Iwo amimene goma ine yero mitauna ara. Arata Kristo mene taung aingso nuna gera nasani goma awiya denu bezenu name dubu etobe amimene dubu dekaongka yewangne ara. Nung maganasani Yuda emora sao tauyao ge apakana — sao tauyao gere o wini gere — awiya puro wosinu putoung aung yena. Awiya dubu etobe gausero nasani naungwane amimene nuna-una atu susuuno dubu dekaongka yero monone nanenese ayero yena ara. 16 Nung dubu etobe awiya pu dekaongna gai dubu dekaongka yanenese sero i pasaora atu magayena ara. Ayero nasani dubu etobe gitau iwo wina-ye nasani naungwane iwo auna putoung arita Tuwa Bayaura iwo auna putoung awiya etobe deka ayero denu aung kamore yewato nung name Tuwa Bayau aune dema pugainu tairo nonane ara. 17 Nung kasa yero niye ake atu nauwa aune nae nugu atu naungwane name apakana aeno monona ge tugata yenu nigiwangne ara. 18 Kristo mene Maungna garo be awiya apenu nae Yuda emo ge nigao aune niye emo Yuda oko ge nigao name dubu etobe amimene Oweno dekaongka awiya puro aune Maungna-una kasa yero nonane.
Name dubu nuna mene Tuwara ibu yero nonane.
19 Arare be yeme eune niye emo Yuda oko ge nigao mene waina tawingna atu oko nowa. Arata niye Tuwa Bayaura natopo tawing auna atu nowa ayao ine niya ara. Niye ge nigao emo enane susuuno Tuwa Bayaura dubu yero nowa ara. Niye Tuwa Bayaura mani awiso yero nowa ara. 20 Niye garo zo Tuwa Bayau mene gapunoiya ayao ine ara. Aposolo arita porofete awong garo auna ziwong ine ara. Awong niye diungno nowa dodopinowa ara. Ora Yesu Kristo mene zo garo autura ziwong yero mitoiya ara. 21 Nune emo apakana garora soo sagiya ine yero tairo didinoi Tuwara ibu dang kasa yero bautunoiya. 22 Niye deka ayero Tuwa Bayau mene Kristora-una susupunoi Owenona mitao ibu yero nowa.