BOWI IWAING YOHANE MENE GAENA
Yohane nung Yesura buro-mani 12 auna zo. Nung Yesura ungwe ewiya tawing sero sero auna emo bauno eno gaena. Nung susuwa eyao eno sero gaena. Emo bauno apakana amimene Yesu gaya Kristo me yai nung tumo didinasani nao me iwaing tamaese. Arare nung buro Yesu mene nasani nauna awiya gege okowata, ungwe-maungwe yero nasani nauna auna ge witao awiya dema gaena.
1
Yesu Tuwa Bayaura ge puro tawing emo yero kasayena.
Ge bera* Ge bera awiya Yesu. nung nao gege nasani nauna. Ge bera nung Tuwa Bayaura benaungna atu nasani nauna. Ge bera nung nutope Tuwa Bayau. Nung awiya gitau susuwara otu Tuwa Bayau aune dema nao gege nasani nauna. Ge bera nung Tuwa Bayaura wawong yero nona apakana yero aung yena. Arare nona kasayena, awiya nung aung nona zo oko kasayena. Nao awiya nuna-una mitauna. Arare nao awiya emora-ina waegairo mitauna ara. Waegao mene mume waegainu mume mene waegao disari kaputena, arata waegatinoiya. Waegao awiya Yesu. Mume awiya Sanda dubu nuna aune.
Tuwa Bayau mene emo zo giginu kasayero nasani nauna yazo nuna Yohane. Nung amimene waegaora bowi sari buna. Emo bauno apakana waegaora Maung tumo diyaese sero Tuwa Bayau mene senu kasayena ara. Yohane nung nutope waegaora Maung okowata. Nung waegaora bowi gege maze sari buna.
Waegao me nung emo bauno apakana awiya waegao pugatinoiya, amimene be aune tawingna atu kasayero nasani nauna. 10 Nung tawingna atu mitauna. Awiya gege okowata. Tawing dema nune yena ara. Ayero yena, arata tawingna emo bauno awong nung saore oko giro baingtiwa. 11 Nung tawing nuna-una kasayena, arata dubu nuna mene nung gosinasani aune nupema oko gao ine yewa. 12 Arata ena mene awong nung otao yewa, o nung tumo diwa amimene Tuwa Bayaura mani awiso yaese sero nung yazo nunae mena puna ara. 13 Awong emora yura kasa yero Tuwa Bayaura mani awiso oko yewa. Awong emora aratamaora okowata, o emora sao tauyaora okowata, awong Tuwa Bayaura putoungna kasa yero mani awiso nuna yewa ara. 14 Ge bera nung emo yero kasayero naname-una towang atu nasani nauna. Ayero yenu nae simao waegaore nuna gigiwangne. Nung Tuwa Bayaura Mani me, arare simao waegaore nuna-una gege mitauna. Nao mere monone awiya dubo nuna-una bebunu puro wosina ara.
15 Susuwa nuna awiya Yohane mene puro daung gairo wawa sero eyero sena, “Na nung aeno eyero sewang, ‘Ago butuniya amimene nung gitau yao nana niya. Noeno okowata, na oko kasayaore nung nasani nauna.’ ” Yohane mene ayero sena ara.
16 Name apakana amimene soremao iwawaing awiya zamena simena nuna-una atu pupunasani nonane. 17 Tuwa Bayau mene sao tauyao ge name eno pugari sero Mose eno pugaina ara. Arata Tuwa Bayau mene nao mere monone awiya name eno pugari sero Yesu Kristo eno pugainu puro buna ara. 18 Tuwa Bayau nung emo zo mene oko gigina. Aung nibamu arauwa. Arare Mani nuna dekaongka nuna-una deungbera mitoiya amimene Maung nuna name eno keregaina arauwa.
Yohane ge ou zayero suwao emo amimene Yesura ge keregaina.
Mt 3:1-12; Mk 1:7-8; Lu 3:15-17
19 Yuda emora gitau yao Yerusalem atu nauwa amimene pirisa ena wati mugo nunae aune awong awiya iyengtiro sewa baungno Yohane atata yero eyero sewa, “Ning emo aweni?” 20 Ayero sewa Yohane nung susuwa nuna oko pungyao keregairo eyero sena, “Na Sorao emo ninae Kristo okowa.” 21 Ayero senu awong nupema atata yero eyero sewa, “Aune ning aweni? Ning Kristora ai mani Eliya ing?” Ayero sewa nung eyero sena, “Na Eliya okowa.” Ayero senu awong eyero sewa, “Ning porofete diya yero nonane awiya ning ari?” Ayero sewa nung eyero sena, “Aung arauwa.” 22 Ayero senu awong nupema atata yero eyero sewa, “Ora ning aweni? Nae baungno emo babuze nae seseya bumenane aeno ge no sarinenine? Ning nitope susuwa nina se niganene.” 23 Ayero sewa nung abena eyero sena, “Porofete Yesaya mene ge zo gaena awiya nana-una atu me niya.
Na bowi sao emo eu yanawira atu nasani eyero sero nona, ‘Tuwara nagibo kora yepu korosae.’ ”
Ayero sena arauwa.
24 Emo Yohanena-una bumuwa awiya Farisayo mene iyengtiwa bumuwa ara. 25 Arare awong nung nupema atata yero eyero sewa, “Ning sorao emo nanae Kristo oko siya, o Eliya oko siya, porofete oko siya, sinesa awiya gi. Arare ning nono yero emo bauno ge ou susunesi?” 26 Ayero sewa Yohane mene abena eyero sena, “Na emo bauno ou gege susunena ara. Arata ninae-una atu zo kasayero mitiya, niye nung oko gosinowa. 27 Nune nana-ina bautara bumariniya amimene emo bainakama. Na emo wosao nibamu amimene te soga nuna-una angsi besao ine teng oko yariniya. Soremao Ge zo Matiu 3:11 auna atu mitiya awiya gi.” Ayero sena ara. 28 Susuwa awiya napo Betania, ou Yodan enabara mitauna, auna atu kasa yena. Yohane mene atu nasani atu emo bauno ge ou susunauna arauwa.
Yohane mene Yesu nung Tuwa Bayaura lama asena.
29 Iya gainu Yesu mene Yohanena-una bautu nenu nung ake atu giro eyero sena, “Owiya gipu. Tuwa Bayaura lama mani ara. Nune tawing sero sero emo bauno auna pasena nunae diungno magayariniya. 30 Na nung aeno eyero sewang, ‘Ago butuniya nung gitau yao nana niya. Noeno okowata na oko kasayaore nauna.’ Nung awiya ora. 31 Na natope nung gitau oko gigiwang kasa yena. Arata Isreli emo niye bowi nuna sana nigaese sero na kasa yero ge ou zayewang.”
32 Yohane mene emo eno ge ayero sero aune zo eyero sena, “Oweno mene ni audubo ine yero uritira atu wosiro nuna-una adungno mitinu na gigiwang. 33 Na gitau nung oko gigiwang kasa yena, arata Tuwa Bayau mene na emo bauno ge ou suwanese sero eyero sena, ‘Oweno wosiro nuna-una adungno mitari niya emo amimene ge sai aune emo bauno Oweno pumarineya.’ 34 Na susuwa nuna giro eyero sinena: Nung Tuwa Bayaura Mani me.” Yohane mene ge ayero sena arauwa.
Yesu mene buro-mani siwongpatige puna.
35 Iya gainu Yohane buro-mani nuna etobe aune amimene dopero mitiwa 36 Yesu butunenu giro Yohane mene eyero sena, “Tuwa Bayaura lama ora.” 37 Ayero senu buro-mani nuna etobe mene ge awiya nigiro Yesura-una ame bamuwato ara. 38 Bautunewato Yesu mene kapetegairo giro awongto eno eyero sena, “Nito no kau neito?” Ayero senu awongto eyero sewato, “Rabai, (Ge naname-una, ‘Gipao emo’) ning garo nauna atu mitesi?” 39 Ayero sewato Yesu mene eyero sena, “Bungputo gaeto.” Ayero senu mani etobe amimene nung ago yero gare witiwato ara. Witiro wari awiya nung aune dema mitete duwato wari wosiro wari diti 4 kilok yena ara.
40 Awongto Yohanena ge nigiro Yesu ago yewato auna zo yazo nuna Anderea. Nung Simon Petorora meta. 41 Anderea nung tato nuna Simon awiya mena taungno eyero sena, “Nato Yuda emora sorao emo yazo nuna Mesia awiya tamenato.” (Mesia awiya Kristo.) 42 Ayero sero Yesura-una yuno baungno kasa yewato Yesu mene Petoro giro eyero sena, “Yazo nina Simon. Ning Yohanena mani. Arata na yazo nina sekawa Sifas asinena arauwa.” (Ge naname-una Daba Domito.) Ayero sena arauwa.
43 Iya gainu Yesu nung Galilaya tawingna babari sero nasani aune Filip giro eyero sena. “Ning na ago ye.” Ayero sena ara. 44 Filip nung Besaida napora. Andereato Petoro awong napo dekaongka auna ara. 45 Arare Filip mene Nataniel taungno eyero sena, “Emo zo Mose mene sao tauyao gera atu ge nuna gaena, arita porofete ena mene deka ayero gaewa, emo awiya tamenane. Nung Yesu Yosepera mani. Nung Nasarete napora arauwa.” 46 Ayero senu Nataniel mene ge abena eyero sena, “Nona iwaing zo mene Nasarete nape atu kasa yai teng yarinita?” Ayero senu Filip mene abena eyero sena, “Ayero sinesare bung babanano gase.”
47 Ayero senu Nataniel nung Yesura-una baungnu Yesu mene giro eyero sena, “Ewiya gipu. Emo ewiya Isreli emo me. Ge iwao dubo nuna-una oko mitiya.” 48 Ayero senu Nataniel mene Yesu atata yero eyero sena, “Na natu newang gigasi?” Ayero senu Yesu mene abena eyero sena, “Filip mene ning oko tamaore na mena ning i fik susuwara atu mitesa gigena arauwa.” 49 Ayero senu Nataniel mene abena eyero sena, “Gipao emo, ning Tuwa Bayaura Mani me. Ning Isreli emora emo tuwa.” 50 Ayero senu Yesu mene abena eyero sena, “Ning i fik susuwara atu mitesa giro sesena auna eno gege na tumo didinesa? Tani yeme gigesa awiya agewa gege. Ago nona me baina kasa yero babai gosinarinesa.” 51 Ayero sero nung eno eyero sena, “Na memokoba sane. Niye uriti be gausai Tuwa Bayaura angelo dubu mene na Emora Mani auna-una witiro wosiro anaya garineya ara.” Ayero sena arauwa.

*1:1: Ge bera awiya Yesu.

1:5: Waegao awiya Yesu. Mume awiya Sanda dubu nuna aune.

1:27: Soremao Ge zo Matiu 3:11 auna atu mitiya awiya gi.