8
Awong pasena bauno zo Yesura-una puro bamuwa.
Yesu nung Oliwa diri witiro atu mitinu iya gainu atu yesese yero baungno Tuwa Bayaura ibu bainana toinu emo bauno daigairo mene nuna-una buro augaiwa giro adungno ge tugata yena. Ayero nenu sao tauyao ge gipao emo aune Farisayo awong amimene bauno zo kuma nenu tamuwa awiya puro pu towang gairo Yesu eno eyero sewa, “Gipao emo, bauno emimene kuma ni tameya. Mose mene sao tauyao ge naname gainasani bauno eyao ine awiya daba mene danane magayaese sena. Arata ning nitope nono yanenese kotupunesi?” Ayero sewa, awiya noeno oko, awong nung atata yaya abena ge zo sai giro nung puro gera pugari aeno sewa. Ayero sewa Yesu nung awong eno ge abena oko sao. Nung utero tawingna atu owe nasani mitina. Ayero yenu awong nung atata yerota yero ayewa giro zutiyero eyero sena, “Ninae-una zo pasena aung noiya amimene daba puro zayero daise aune dae.” Ayero sero nupema utero tawingna atu owe susuuno nena. Ayero nenu awong ge nuna nigiro bauno awiya doro babuze mene gitau yewa tiri-tara yero baungno aung yewa ara. 10 Ayero yewa bauno nata mitinu Yesu diti yero giro nung eno eyero sena, “Awong naiye? Zo mene ning gera pugaita?” 11 Ayero senu bauno mene abena eyero sena, “O Tuwa, aung ara.” Ayero senu Yesu mene eyero sena, “Na deka ayero ning gera oko pugatinena. Ning baungno nasani pasena nupema oko yase.” Ayero sena arauwa.]
Yesu nung tawingna waegao.
12 Yesu mene emo bauno eno ge zo eyero sena, “Na tawing sero sero auna waegao. Arare zo nung na ago yariniya amimene mumena oko bautu nariniya. Nung naora waegao nuna-una mitai nariniya arauwa.” 13 Ayero senu Farisayo emo mene eyero sewa, “Ning nitope susuwa nina keregatinesa, awiya gosinenane me oko yero niya.” 14 Ayero sewa giro Yesu mene abena eyero sena, “Na natope susuwa nana keregatinena amimene me aung oko yero niya. Na natu bumuwing arita natu bautuneni, auna susuwa gosinasani aune ge sinona. Arata ninae mene zo na natu bumuwing arita natu bautuneni, auna susuwa kauyero nowa ara. 15 Niye taung nana gege giro na zaz yero nowa. Arata nane mene zo zaz yaora buro oko yero nona. 16 Arata na zaz yaora buro yatena, awiya buro me yatiya. Noeno okowata, na nata oko mitena. Nung na senu wosiwang amimene na aune dema noiya. 17 Sao tauyao ge gayao ninae auna atu ge eyero mitiya, ‘Emo etobe mene nona zora susuwa sayato teng yariniya. Ayero yai me ayero sarineya.’ 18 Arare na susuwa nana natope keregairo nona aune Mama na senu wosiwang amimene dema keregatinoiya.” 19 Ayero senu awong nung atata yero eyero sewa, “Maung nina naiye?” Ayero sewa nung abena eyero sena, “Niye na oko giro baingtao yero nowa. Arare niye Mama nana deka ayero oko giro baingtao yero nowa. Niye na giro baingtateya, awiya Mama nana dema giro baingtateya.” Ayero sena ara. 20 Yesu nung ibu bainana atu mitasani awang wau-moni pugatinauwa auna nugu dopero ge tugata nasani aune ge awiya sena. Arata magayaora be nuna oko bao, arare awong nung oko sanao yewa.
Yesu mene emo nung oko tumo diyao auna susuwa keregati nasani susuwa nuna dema keregaina.
21 Yesu mene awong eno nupema eyero sena, “Na niye doro babana na kau yero pasena ninae aune dema nete magayarineya. Na baungno narinena auna niye babao ine teng oko ara.” 22 Ayero senu Yuda emo mene eyero wina-se yewa, “Nung eyero siniya, ‘Na baungno narinena auna niye babao ine teng oko.’ Ge ayao awiya noeno siniye? Nung nutope taung nata dero magayari sinita?” 23 Ge ayero sewa Yesu mene abena eyero sena, “Niye enakara. Na ikara. Niye tawingna. Na tawingna okowa. 24 Aeno na niye eno ayero sesena, ‘Niye pasena ninae aune dema nete magayarineya.’ Na susuwa nana keregatinona, awiya nigaya me oko yao yariniya, awiya niye pasena ninae aune dema nete magayarineya.” 25 Ayero senu awong nupema atata yero eyero sewa, “Ning aweni?” Ayero sewa nung abena eyero sena, “Na sinona nigitinowa. 26 Na pasena ninae daigairo keregairo niye gera pugari sero awega-ziwega yero baingtatena. Arata nung na senu wosiwang amimene ge me sinoiya. Arare nane be nuna-una atu nigiwang awiya gege tawingna etu keregatinona.” Ayero sena ara. 27 Nung Maung eno ayero senu awong oko giro baingtao yewa giro 28 nung nupema eyero sena, “Niye Emora Mani awiya i pasaora ikogairo aune susuwa nana garineya. Be aune na buro yero nona awiya kotumao nana-una oko yero nona awiya garineya. Mama mene gipena awiya puro nasani sinona awiya dema garineya. 29 Nung na senu wosiwang amimene na aune dema noiya. Be giti awiya buro nona a giro aratapunoiya. Arare nung na oko duwao na aune dema noiya.” Ayero sena arauwa.
Pasenana soumani auna ge.
30 Yesu ge ayero senu emo daigairo mene nung tumo diwa.
31 Awong awiya Yuda emo, arare Yesu mene awong eno eyero sena, “Niye ge nana nigiro baingtiro diungno narineya, awiya niye mani dubu nana me yero narineya. 32 Niye ayero nasani ge me nigiro baingtaya amimene bunao ninae besariniya. Besai bunao aung iwaing narineya.” 33 Ayero senu abena eyero sewa, “Nae Abrahamna saisibuna. Nae emo zora soumani oko yero nonane. Nae bunao aung narinenane, awiya sesesa auna susuwa nono yero mitiye?” 34 Ayero sewa Yesu mene abena eyero sena, “Na memokoba sana nigipu. Zo nung pasena yero noiya amimene pasenana soumani yero noiya. 35 Soumani mene emo tuwa nuna-una ibu auna atu oko nao gege nariniya. Arata emo tuwara mani mene maungna ibu auna atu nao gege nariniya. 36 Arare Mani mene niye besariniya, awiya niye pasenana bunao aung narineya. 37 Niye Abrahamna saisibuna awiya na gosinena. Arata ge nana mene ninae-una mokora oko towao yero noiya, aeno niye na daya magayanese sineya. 38 Na Mama nana-una atu nona gosinasani naungwa awiya niye eno tugata yero nona, arata niye mene zo maung ninae-una nigiwa awiya yero nowa.” 39 Ayero senu awong abena eyero sewa, “Nae mama nanae Abraham.” Ayero sewa Yesu mene eyero sena, “Niye Abrahamna saisibuna natei siya, awiya niye Abrahamna tani puro nateya. 40 Tuwa Bayaura-una atu ge me susuware nigiwang awiya niye eno tugata yero nona, aune niye noeno na dari sinei? Gorobo ayero yao awiya Abraham mene oko yero nauna. 41 Arata ninae zo maung ninae-una buro yero nowa.” Ayero senu awong eyero sewa, “Nae towangna mani okowa. Tuwa Bayau nung mama nanae dekaongka.” 42 Ayero sewa Yesu mene abena eyero sena, “Maung ninae Tuwa Bayau siya, awiya niye na ara tamateya. Noeno okowata, na Tuwa Bayaura-una atu bumuwang. Na kotumao nana-una oko wosiwang. Tuwa Bayau mene senu wosiwang. 43 Niye noeno ge nana oko gao yero nowi? Niye oko gao yero nowa, noeno okowata, ge sinona awiya niye nigao teng oko. 44 Niye maung ninae Sanda auna mani awiso, arare aratamao nuna ago yero buro meko awiya yari sero sinowa. Nung gitau otu emo dedunaunu mamaganauwa, deka ayero yero butunoiya arauwa. Nung ge me oko puro noiya. Noeno okowata, ge me zo nuna-una oko mitiya. Ge iwao nuna mene nuna-una mokora atu beburo mitoiyare nung ge iwaora maung yero noiya. 45 Aeno ge me nana sinena, awiya nigitineya me aung ine niya. 46 Ninae-una zo mene na pasena emo ayero sai me yarinita? Aung ara. Na emo ayao amimene ge me susuware tugata yero nona niye noeno gosinowa me oko yao yero noiye? 47 Zo nung Tuwa Bayaura mani yero noiya amimene Tuwa Bayaura ge nigitinoiya. Niye Tuwa Bayaura mani oko yero nowa, aeno ge nuna awang sinowa arauwa.” Ayero sena arauwa.
Abraham oko kasa yaore Yesu nasani nauna noiya.
48 Ayero senu Yuda emo mene eyero sewa, “Nae ning eno eyero sinenane: Ning Samaria emo. Iwae mene nina-una mokora mitiya. Ning eno ayero sinenane awiya ge me ara.” 49 Ayero sewa Yesu mene eyero sena, “Iwae nana-una mokora oko mitiya. Na mama nana bowi yero nona, arata ninae mene zo yazo nana puro wowosinowa. 50 Na yazo bowire nana de ika yari oko sinona. Zo mitiya amimene yazo nana de ika gatinoiya. Nune zaz yero noiya. 51 Na memokoba sana nigipu. Zo nung ge nana nigiro puro nariniya amimene oko magayariniya. Nung nao gege nasani nariniya.” 52 Ge ayero senu Yuda emo awong eyero sewa, “Iwae nina-una mokora mitiya awiya gosinenane me niya. Abraham magayena nupema porofete ena awong deka ayero mamagayewa. Arata ning eyero sinesa, ‘Zo nung ge nana puro nasani nariniya amimene oko magayariniya.’ 53 Mama naname Abraham magayena. Arata nine nung daigari sinesita? Porofete deka ayero magayewa ara. Ning noeno taung nina puro wiwitinesi?” 54 Ayero sewa Yesu mene awong eno eyero sena, “Na taung nana puro witana teng oko yariniya. Mama nana noiya, awiya niye Tuwa Bayau ninae asero nowa, nung amimene na bowi noiya. 55 Niye nung oko giro baingtitinowa. Nane mene zo giro baingtitinona. ‘Na nung oko gao nona,’ ayero satena, awiya na ge iwao ge sao emo ine yero niye ine yatena. Na nung giro baingtiti nasani ge nuna dipunasani nona. 56 Maung ninae Abraham nung kasa yaora be nana gari sero yawa yawa nasani nauna. Arare nung be nana giro yawa yawa yena.” 57 Ayero senu Yuda emo mene abena eyero sewa, “Ning dawang nina 50 oko yao amimene Abraham gasita?” 58 Ayero sewa nung eyero sena, “Na memokoba sana nigipu. Na Abraham oko kasa yaore naungwa nona era.” 59 Ayero senu awong daba puro nung daya magayaise sero yewa ibu mokora atu tara yero kasayena arauwa.