9
Yesu mene emo diti guma yao zo kora yena.
Yesu nung bautunete emo zo aira tiyangna atu diti guma yao kasa yero mitauna awiya tauna. Ayero yenu buro-mani nuna mene nung atata yero eyero sewa, “Gipao emo, pasena ana mene aune emo ewiya diti guma yeni? Pasena nuna-unata aira maungna auna ing?” Ayero sewa Yesu mene abena eyero sena, “Auna okowa. Pasena nuna-unata ai maungna auna okowata. Tuwa Bayau putoung nuna-una susuwa awiya emo euna-una atu kasa daung yai gaese ayero yena arauwa. Emo bauno warire buro yero nowa ping itinoi buro dotinowa, deka ayao ine name na senu wosiwang auna buro warire nasani nanenese sao mitiya. Be zo bumai aune buro nuna yaora be aung yariniya. Na tawingna etu narinena, auna teng waegao nana mene niye waegatinasani nariniya.” Ayero sero begura ye tawingna gairo tawingne dema dawero puro emo auna ditira dupena ara. Dupero iyengtiti nasani eyero sena, “Ning baungno Siloam ou ubutu ouna atu benaung nina sae.” Ayero sena arauwa. (Siloam awiya ge naname-una “Iyengtao.”) Arare emo awiya baungno ou ubutu auna atu diti moko saenu diti moko pagaina. Diti moko pagainu yesese yenu otao manita emo bauno nung nona eno isa sero naunu gosinauwa amimene nung giro eyero sewa, “Nona eno isa sinasani mitoiya nung arita?” Ayero sewa ena mene eyero sewa, “Nung arauwa.” Arata ena mene eyero sewa, “Nung okowata, mani zo nung ine ara.” Ayero sinewa nuka nutope eyero sena, “Zo ewe oko ara. Na era.” 10 Ayero senu awong nung atata yero eyero sewa, “Nono yetesa diti moko nina iwaing yetiye?” Ayero sewa nung eyero sena, 11 “Emo zo yazo nuna Yesu amimene tawing dawero diti moko nana-una dupero eyero sero iyengtiya, ‘Siloam ou ubutura baungno benaung nina sae.’ Ayero sesi baungno saetena diti moko nana pagaiya.” 12 Ayero senu awong atata yero sewa, “Emo awiya natu niye?” Ayero sewa nung eyero sena, “Na oko gao wa.” Ayero sena arauwa.
Farisayo awong emo diti guma yao auna ge sewa.
13 Ayero senu awong emo gitau diti guma yao nauna awiya puro baung Farisayo dubura-una yewa. 14 Yesu mene tawing dawero emo auna diti mokora dupenu pagaina, awiya Sabat iya aune yena. 15 Arare Farisayo emo awong deka ayero atata yero eyero sewa, “Ning nono yetesa diti moko nina pagaiye?” Ayero sewa emo diti guma yao amimene eyero sena, “Nung tawing dawero diti moko nana-una dupeti na baungno oura atu saetena diti moko nana pagaiya.” 16 Ayero senu Farisayo ena mene eyero sewa, “Emo awiya Sabat iyara sao tauyao ge awiya deduniya, arare nung Tuwa Bayaura-una atu oko buna.” Ayero sinewa aune nunae-una ena mene eyero sewa, “Nung emo meko nao siya, awiya tani putoungne ayao ine oko yatiya.” Ayero sinasani ge wina-se yero gagausewa. 17 Ayero sinete emo diti guma yao awiya atata yero eyero sewa, “Diti nina sesi pagaiya aeno ning nung giro nono kotupunesi?” Ayero sewa nung eyero sena, “Nung porofete.” 18 Ayero senu Yuda emo mene emo diti pagaina auna ge nigiro giro, “Gitau nung diti guma yao aungta,” asero ai maungne nuna yau sewa bumuwato atata yero eyero sewa, 19 “Ewiya mani ninato ing? Nung diti guma yao ka yero tiyangna atu kasa yenuta? Ora nung nono yero diti moko pagaiye?” 20 Ayero atata yewa abena eyero sewato, “Nung mani nanato awiya gosinenato. Nung diti guma yao tiyangna atu kasa yena, awiya gosinenato. 21 Arata nono yero diti moko pagaiye auna susuwa awiya nato oko gosinenato. Nupema awe mene diti nuna sesi iwaing yetiye? awiya nato oko gosinenato. Nung bairo emo yao, arare niye nung atata yepu sai gae.” 22 Maung aire nuna mene Yuda emo awang yero ge ayero sewato ara. Noeno okowata, Yuda emo awong ge yemaoko eyero sewa tauyena, “Zo nung Yesu eno ‘Nung Kristo’ asariniya, awiya nung tunero yere ibura atu awang sari nenane.” 23 Ayero sewa, arare ai maungne awongto awang yero eyero sewato, “Nung bairo emo yao, arare niye nung atata yepu sai gae.”
24 Awong emo diti guma yao awiya nupema sewa bunu eyero sewa, “Ning Tuwa Bayaura benaungna etu ge me se. Nae emo auna susuwa gosinenane. Nung emo meko.” 25 Ayero sewa nung abena eyero sena, “Nung emo mekota nono yao i? awiya na oko gosinena. Arata na diti guma yao nawe dotena diti moko nana pagaiya susuwa ami zo na gosinena.” 26 Ayero senu awong nupema atata yero eyero sewa, “Ning eno nono yetiye, o nono yero yeti diti moko nina pagaiye?” 27 Ayero sewa nung ge abena eyero sena, “Na niye eno mena sesena ara. Niye nono yero oko nigao sero nei? Noeno sesena matu deka awiya nupema sana nigari sinei? Niye dema buro-mani nuna yari sineita?” 28 Ayero senu awong nung gona nasani eyero sewa, “Nine buro-mani nuna zo yero nesa. Nanae mene zo Mosera buro-mani ara. 29 Tuwa Bayau mene Mose eno ge tugata yena amaze nigitinonane. Arata emo awiya natu kasa yero buni, awiya nae oko gosinonane.” 30 Ayero sewa emo diti moko pagaina amimene wawong di gauno eyero sena, “Niye kasa yao nuna-una susuwa oko gosinowa arata saineba, nung yeti diti nana pagaiya ara. 31 Name eyero nigitinonane: Tuwa Bayau mene emo memeko-mameko auna isa sao oko nigitinoiya. Arata zo nung Tuwa Bayau bowi nasani Tuwa Bayaura aratamao ago yariniya auna isa awiya Tuwa Bayau mene nigariniya. 32 Arata emo zo diti guma yao aira tiyangna atu kasa yenu aune zo senu diti pagaina auna ungwe zo oko mitiya. Name ungwe ayao ine gitau otu oko nigao butunasani naungwane nonane. 33 Arare emo awiya Tuwa Bayaura-una atu oko bao yati siya, awiya nung buro ayero yaine yao teng oko yatiya.” 34 Ayero senu awong eyero sewa, “Ning aira tiyangna atu kasa yero pasena mani yero nosa amimene nae tugata yari sinesita?” Ayero sero nung yere ibura atu musugairo awang sewa arauwa.
Dubora diti guma yao auna ge.
35 Awang sewa Yesu mene nigiro nung taungno eyero sena, “Nine Emora Mani tumo didinesita?” Ayero senu abena eyero sena, 36 “O Tuwa, ning awe eno sinesi? Gipe giro tumo diyane.” 37 Ayero senu Yesu mene eyero sena, “Ning nung gigasa ara. Na ge sinena, na era.” 38 Ayero senu emo diti guma yao amimene eyero sena, “O Tuwa, na ning tumo didinena.” Ayero sero buro nuna-una te gitaura atu koing gaina. 39 Ayero yenu Yesu mene eyero sena, “Na emo susuwa ninae keregari sero tawingna wosiwang. Emo dubo ditire guma yao amimene gaese sero aeno arita emo ‘nae gao’ asinowa amimene dubo ditire guma yao mitaese sero wosiwang.” 40 Ayero senu Farisayo ena nung aune dema dopero mitiwa amimene nigiro eyero sewa, “Nae deka dema dubo ditire guma yao ing?” 41 Ayero sewa Yesu mene abena eyero sena, “Niye dubo ditire guma yao natei siya, awiya pasenana abena ninae-una oko mitatiya. Arata niye niyetope eyero sinowa, ‘Nae gao ara.’ Arare pasenana abena ninae-una mitao gege mitoiya.” Ayero sena arauwa.