10
Lama dubu mene diyara ge nigitinowa.
Yesu mene ge eyero sena, “Na memokoba sana nigipu. Zo nung lamana goma auna towari sero goma be doro demese atu goma yauseuno baung mokora yariniya, nung awiya ugaing emo. Nung nona emo ewera pao emo. Zo nung goma be iwero toitinoiya, nung amimene lama diya me ara. Nung butunoi giro goma be diya yao emo mene goma be iwinoi lama nuka nuna mene ge mapu nuna nigitinowa goma mokora atu yazo nunae yau sero yuno puro bautunoiya. Nung lama nuna yupunoi ge mapu nuna nigitinowa nung gitau noi awong nung ago yero bautunowa. Arata emo zo ewe awiya awong oko ago yarineya. Awong ge mapu nuna ewe nigiro awang yero sumarineya.” Yesu nung ge eniya awiya senu awong ge nuna-una susuwa oko yetine yero titiyewa.
Lama toitinowa auna goma be awiya Yesu.
Yesu mene eyero sena, “Na memokoba sana nigipu. Lama toitinowa auna goma be awiya na era. Na oko kasa yaore gitau kasa yewa awong awiya ugaing emo. Awong nona emo ewera pao emo. Arata lama mene ge nunae doro awang yewa. Goma be awiya na era. Zo nung goma mokora towari sero nana-una bariniya, awiya nung Tuwa Bayau mene sorero pariniya. Ayero yai nung buwana isona nasani nona zamena simena bainakama tamariniya. 10 Ugaing emo nung lama ugaing yari sero, o dari sero, o dero aung kamore yari sero butu noiya. Arata nane mene zo lama zamena simena bainakamane iwaing naese sero kasa yewang.
11 Na lama diya iwaing. Diya iwaing mene lama dubu eno nao nuna duwari niya. 12 Arata soumani mene zo nung diya me oko. Lama awiya nuna okowata, ewera arare eu sino kasa yai giro nung lama dubu doro awang yero babai eu sino mene gamai zanarineya. 13 Nung soumani gege. Nung lama dubu eno oko kotupu noiya. Arare nung doro babariniya. 14-15 Na diya iwaing nona. Nato Mamato wina-gi nasani nonato, deka ayao ine na aune lama dubu nana nae wina-gi nasani nonane. Arare na lama dubu eno nao nana dotinena. 16 Lama dubu nana zo neya, awiya awong goma euna oko. Arare na baungno yuno puro bana ge nana nigarineya. Ayero yana lama dubu dekaongka yero diya dekaongna ge nigiti nasani narineya. 17 Na nao nana doro nupema pumarinena, arare Mama nana mene na aratapunoiya. 18 Nao nana awiya emo zo mene oko sorero pariniya. Awiya kotumao nana-una duwarinena. Na nao nana doro nupema parinena auna putoung na teng mitiya. Mama nana mene ayero yanese sena ara.” Ayero sena arauwa.
19 Yuda emo awong ge awiya nigiro gausero dubu etobe yewa. 20 Dubu baina mene eyero sewa, “Iwae mene mokora toi dau niya. Noeno ge nuna nigitinei?” 21 Asewa ena mene eyero sewa, “Iwaere mene ge ayao oko sariniya. Iwae mene emo diti guma yetugao awiya sai diti pagari neita? Aung ara.” Ayero sewa arauwa.
Yesura waweng atu lama dubu nuna sorero pao ine oko mitiya.
22 Yuda emora iya be zo yazo nuna Ibu Baina Korayewa* Ibu Baina Korayewa auna oregao be. Iwo mene Yuda emora ibu baina sisigaiwa giro nupema kora yewa auna ge ungwe nuwegowi sero, awong dawang sero Desemba 10 atu zayero wari be 8 ayao oregao awiya kotupunasani mitima nowa. auna be bunu giro awong Yerusalem atu augaiwa. Be awiya yayaungna be. 23 Arare Yesu mene ibu bainana agewa zo yazo nuna Solomonna waranda auna atu puma-sauma nasani nenu 24 Yuda emo awong nung ziuno atata yero eyero sewa, “Ning noeno susuwa nina puingtinosa nae titiye zaruwe yero nonine? Ning Sorao Emo nanae Kristo me nasani giro keregairo se ganene.” 25 Ayero sewa Yesu mene awong eno eyero sena, “Na sewang nigiwa, arata nigitineya me aung ine yero niya. Buro ena na Mama nana-una bera yero nona amimene susuwa nana keregati noiya. 26 Niye lama dubu nana oko, arare ge nana nigitineya me aung ine yero niya. 27 Lama dubu nana yero nowa awong awiya ge nana nigitinowa. Arare nane awong gosinona na ago yero nowa. 28 Ayero yero nowa na nao me iwaing awong eno pugatinona oko magayao nao gege nowa. Awong wawong nana-una atu zo mene sorero paine yao oko mitiya. 29 Mama nana mene awong na eno pugaina ara. Mama nana mene emo apakana aune nona apakana awiya daigatinoiya. Arare zo mene awong Mama nana-una waweng atu sorero paine yao teng oko. 30 Na aune Mama aune nato dekaongka.” Ayero sena arauwa.
Yesu mene Yuda emo eno buro nuna-una ge sena.
31 Ayero senu Yuda emo awong daba mene Yesu nupema dari yewa. 32 Dari yewa nung eyero sena, “Buro iwaing daigairo Mamana soremaora yetena gigeya, arare niye tani nomaze yetena aeno na daba mene dari sero nei?” 33 Ayero senu awong be nuna-una puro eyero sewa, “Buro iwaing yero nosa auna okowata, ning deka tawing emo amimene Tuwa Bayau daigati nasani ning nitope Tuwa Bayau asinosa, aeno nae ning daba mene dari sero nenane.” 34 Ayero sewa nung abena eyero sena, “Sao tauyao ge ninae eyero gayao mitiya: ‘Tuwa Bayau mene eyero sena: Niye tuwa.’ 35 Ge gayao mitiya awiya doro zo sao ine oko mitiya. Arare Tuwa Bayaura ge awiya ewowo naname auna-una kasa yenu giro nung awong eno ‘Tuwa’ asena, 36 nupema Mama mene na wosi tawingna yanese giginu mitauna auna teng na senu wosiwang. Arare na natope na Tuwa Bayaura Mani asero nona niye noeno na Tuwa Bayau daigari nena asero nowi? 37 Buro yero nona awiya gaya Mama nana-una ine oko yao yariniya, awiya ge nana duwaya teng yari niya. 38 Arata gaya Mama nana-una ine yariniya, awiya ge nana-una okowata buro yao nana-una na gaya me yaise. Ayero nasani Mama mene na aune dema noiya, deka ayero na Mama aune dema nona, auna susuwa giro baingtarineya.” 39 Ayero senu giro awong nung bunari sero yewa nung awena mokora atu kasayero doro baungna arauwa.
40 Yesu kasayero doro baungno ou Yodan enabara Yohane mene gitau emo bauno ge ou susunasani nauna atu baungno nasani nauna. 41 Ayero naunu emo bauno daigairo mene nuna-una baungno eyero sewa, “Yohane nung tani putoungne zo oko yao. Arata ge Yohane mene emo eeno sena awiya me niya.” 42 Arare emo bauno daigairo mene soma auna atu Yesu tumo diwa arauwa.

*10:22: Ibu Baina Korayewa auna oregao be. Iwo mene Yuda emora ibu baina sisigaiwa giro nupema kora yewa auna ge ungwe nuwegowi sero, awong dawang sero Desemba 10 atu zayero wari be 8 ayao oregao awiya kotupunasani mitima nowa.