11
Lasaro magayena.
Betani napora emo zo nauna yazo nuna Lasaro. Nung amimene yaya puro mitina. Mariato Mata, awongto awiya yaore yaore, awongto napo dekaongka auna. (Maria nung ou sereyao mene Tuwara te saero giti ai nuna mene Tuwara te dupena auna nu-emodi Lasaro amimene yaya puro mitina.) Arare awongto yaore mene Yesu eno ge eyero pugaiwato baungna. “O Tuwa, ning nigi. Otao nina yaya puro mitiya.” Ge ayero pugaiwato baungnu Yesu mene nigiro giro eyero sena, “Yaya auna me awiya magayao mene kasa yaise auna okowata, emo bauno mene Tuwa Bayau bowi yaese sao ara. Emo bauno mene Tuwa Bayaura Mani bowi yaese sero yaya awiya kasa yetiya.” Ayero sena arauwa.
Yesura aratamao awiya Mata yaore aune Lasaro awong auna-una mitauna. Arare nung yaya auna bowi ge nigina arata wari be etobe katu mitina. Atu mitete nunae-una babari sero buro-mani nuna eno eyero sena, “Bungpu! Yudaya tawingna yesese yero babanene.” Ayero senu buro-mani mene eyero sewa, “Gipao emo, be imoko oko Yuda emo atu daba mene ning dari yeteya, arare ning noeno nupema nunae-una yesese yanenese sinesi?” Ayero sewa Yesu mene buro yaora be nuna oko aung yao kara mitina awiya gaese sero ge pungyao zo eyero sena, “Buro yaora be 12 aua mitiya. Zo nung warire nagibe atu bautu nasani te oko gayariniya. Noeno okowata, nung tawingna waegao gosinoiya. 10 Zo nung pingne nagibe atu waegao aung bautunete te gaero zuwariniya.” 11 Ayero sero ge zo eyero sena, “Otao naname Lasaro auriti awiniya, arata name baungno na Lasaro uwari nena.” 12 Ayero senu buro-mani nuna mene eyero sewa, “O Tuwa, nung awinete iropariniya.” 13 Yesu mene magayaora ge awiya auriti awaora pugairo senu buro-mani nuna mene auriti maze sinita asero ayero sewa ara. 14 Arare Yesu mene keregairo eyero sena, “Lasaro magatiya.
15 Na atu oko baungno nao etu nena magayetiya, arare na niye eno dubo nana iwaing niya. Niye tumo diyao mere naese nona awiya kasa yetiya. Arare nuna-una babanene.” 16 Ayero senu Tomas yazo nuna zo Didimo nung amimene otao mani eno eyero sena, “Name baungno nung aune dema magayanene.” Ayero sena arauwa.
Yesu nung seka yero iropao aune naora maung.
17 Lasaro biritira mitinu be siwongpatige aung yenu aune Yesu baungno kasa yena. 18 Betani napo awiya Yerusalem nugu ina atu mitauna. Nagibo towang atu ang yero babao awiya 4 kilomita gege. 19 Arare Yuda emo daigairo mene Matato Mariara nu-emodi magayena awiya gari bumuwa ara. 20 Arare Mata nung “Yesu butuniya,” ayero sewa giro Maria gare atu mitina awiya doro baungno Yesu nagibe atu tauna. 21 Taungno nung eno eyero sena, “O Tuwa, ning etu natesa, awiya nu-emodi nana oko magayatiya. 22 Na susuwa nina gosinena. Ning yeme nona zo eno Tuwa Bayau isa sasa nigariniya.” 23 Ayero senu Yesu mene abena eyero sena, “Nu-emodi nina seka yero iropariniya.” 24 Ayero senu Mata mene abena eyero sena, “Ago be bainana atu seka yero iropariniya awiya gosinena.” 25 Ayero senu Yesu mene eyero sena, “Seka yero iropao o naora maung na era. Arare zo nung na tumo diyariniya amimene magayero nupema iropariniya. 26 Arata zo nung seka nasani na tumo diro nariniya amimene oko magayao seka nao gege nariniya. Ning ge awiya nigesa me nita?” 27 Ayero senu Mata mene eyero sena, “Ning Kristo, Tuwa Bayaura Mani me. Ning tawingna wosasese sao, awiya nigena me yetiya.”
28 Ayero sero baungno yao nuna Maria yau senu bunu opene eyero sena, “Gipao emo buro ning yau siniya.” 29 Ayero senu Maria mene nigiro mena iropuro Yesura-una baungna. 30 Yesu nung napo bautara atu Mata eno ge sena masi deka auna atu dopero mitina. 31 Mitinu Maria iropuro baungnu Yuda emo magayaora buro mitiwa amimene “Maria biritira atu zi sari bautuniya,” asero ago yero bamuwa. 32 Arare Maria nung wosi napo bautara yero Yesu taungno nuna-una koing gairo eyero sena, “O Tuwa, ning etu natesa, awiya nu-emodi nana oko magayatiya.” 33 Ayero sero zi senu Yuda emo Maria ago yewa amimene Maria giro deka ayero zi dema sewa. Zi sewa Yesu mene giginu mou yenu koing gaina ara.
Yesu mene Lasaro uwenu seka yero iropuna.
34 Yesu mene atata yero eyero sena, “Natu mutetei?” Ayero atata yenu eyero sewa, “Tuwa, bung gase.” 35 Ayero sewa Yesu zi senu ziziung buna. 36 Ayero yenu Yuda emo awong nung giro eyero sewa, “Gipu. Dubo nuna bainakama Lasarora-una mitiya.” 37 Ayero sewa ena mene eyero sewa, “Diti guma yao zo senu diti pagaina deka ayero emo ewiya magayoiye sero nung kora yai iwaing yao teng oko yao yetita?” 38 Ayero sinewa Yesu ge awiya nigiro moko nuna mene yaya bainakama taungno baung biritira yena. Magayaora masi awiya daba bainakama mene dereme yewa baungno be gazena. 39 Arare Yesu mene eyero sena, “Daba be gazao awiya dereme yepu babae.” Ayero senu Mata emo magayena auna nu-bauno amimene eyero sena, “Tuwa, nung wari siwongpatige kotera awiya, arare kaungwa niya.” 40 Ayero senu Yesu mene abena eyero sena, “Na eyero sesena, ‘Ning na tumo diyarinesa, awiya ning Tuwa Bayaura putoung garinesa.’ Ge awiya sesena nigesita?” 41 Ayero senu daba dereme yewa baungnu Yesu mene diti ye ika gairo eyero sena, “Mama, ning isa nana nigesa, arare na ning eno dange sinena. 42 Ning isa nana be giti nigitinosa awiya gosinona. Arata emo dubu emimene nine sasa wosiwang awiya gaya me yaise sero ge ayero sinena ara.” 43 Ayero sero yausero eyero sena, “Lasaro, ning iropuro bung.” 44 Yausenu magayao mene iropuro buna ara. Te wawong nuna mo mene dowao, aune benaung nuna mo mene worao, ayenu Yesu mene eyero sena, “Mo besepu babae.” Ayero senu mo besewa baungna arauwa.
Yesu magayaise sewa.
Mt 26:1-5; Mk 14:1-2; Lu 22:1-2
45 Yuda emo Mariara-una buro mitiwa auna awong daigairo mene tani putoungne awiya giro Yesu tumo diwa. 46 Anewa ena mene zo Farisayo emora-una baungno Yesu mene tani yena auna ge ungwe yewa. 47 Ayewa pirisa babuzere Farisayo emo awong ge awiya nigiro gitau yao dubu yausero sewa bumuwa augairo eyero sewa, “Emo amimene tani putoungne daigairo noiya, arare nung nono yari nenine? 48 Name nung duwanane tani ayao nai emo apakana nung tumo diyaya Roma emora gorobo emo mene name iwo yero buro ibu baina naname aune dubu naname aune awiya gera yarineya.” 49 Ayero sewa otao nunae zo yazo Kayafa nung dawang aune pirisa baina yero nasani nauna amimene eyero sena, “Niye kotumao aung nowa. 50 Niye eyero gipu. Nagibo iwaing eyero mitiya era. Emo dubu name meko yonine sero emo dekaongka omimene name eno abena magayaise.” Ayero sena ara. 51 Ge awiya kotumao nuna-una oko sena. Nung dawang be aune pirisa baina yero nasani nauna, arare nung porofete mene saine yero Yesu mene Yuda emo bauno dubu eno abena magayari nena auna ge sena. 52 Yesu magayari nena, awiya Yuda emo bauno eno gege okowata, Tuwa Bayaura mani awiso tawing sero sero nowa awong apakana pu dekaongna gai dubu dekaongka yero naese magayari nena. 53 Auna gitau yao dubu wari be aune Yesu daora ge buro zayewa. 54 Arare Yesu nung Yuda emora-una nupema oko kasa yero nao. Nung buro-mani nuna puro baungno napo zo yazo Efraim eu yanawira ina mitina auna atu nasani nauwa ara.
55 Yuda emora iya be dang yazo nuna Magayao mene awong Daigaina auna be nugu yenu giro napo mamanina emo daigairo mene pasena disaora burora gitau witiro baung Yerusalem yewa. 56 Anasani awong Yesu kau nasani ibu bainana atu augairo wina-se nasani eyero sewa, “Niye nono kotupunei? Nung iya dang eune barinita, aung ing?” 57 Pirisa babuzere Farisayo emo aune awong sao tauyao ge eyero sewa, “Emo zo mene nung taungno giro saise nung puro bunae.” Ayero sewa arauwa.