10
Yesu mene buro-mani 70 burora babaese iyengtina.
Ago Tuwa mene buro-mani seka 70 eto eto iyengtiti nasani baungno napo babuzere mamanikakare nung nutope ago babari kotupunena auna babaese sena ara. Ayero sero awong eno eyero sena, “Nona bure atu zaungno mitiya, arata pumaora emo etoka gege.* Soremao Ge zo Yohane 4:35 auna atu mitiya awiya gi. Arare niye pumao burora maung eno isa saya nung nona pumao emo ena tamai buro nuna auna babaese. Niye burora baungpu. Na niye iyengtitinena niye wo sipsip mani mamani ine yero eu sino miteya auna-una mokora babarineya, a gipu. Niye moni worireta ketewata te soga oko pumae. Niye nagibe atu emo bauno taungno wawong iniro ge ungwe oko yae. Ora niye garo zora towari yero giro eyero sepu, ‘Emo bauno garo euna awiya Tuwa Bayaura gao mene nunae-una mitaise.’ Ayero saya emo zo uritira gao pumari aratapunoiya amimene garo auna mitariniya, awiya gao ge sarineya awiya nuna-una atu me yariniya. Ora emo zo uritira gao pumari sero ara oko tapunoiya amimene atu mitariniya, awiya gao ninae nupema kapete ninae-ina gairo mitariniya. Niye garo dekaongka auna gege atu mitao masi ninae yero neupu. Atu nona minao oure niye eno pugaya giro awiya gege mininasani mitiungpu. Noeno okowata, buro emo awiya nung buro noiya auna zuma teng pumariniya ara. Niye garo zora witiro gaya meko yai giro doro garo zora oko towae. Ora niye napo zora babaya awong niye otao yero nona niye eno pugarineya awiya puro minipu. Niye napo auna emo yayare awiya kora yero awong eno eyero sepu, ‘Tuwa Bayau nata Tuwa yero nariniya auna putoung awiya ninae-una kasa yari sero niya.’ 10 Ora niye napo zora babaya awong niye eno otao oko yao yaya giro niye baungno kakame atu dopero eyero sepu, 11 ‘Susuwa ninae meko awiya gaese sero nae napo ninae-una popo te nanae-una takasesiya awiya durere genane ninae-una babiya ara. Aeno niye susuwa ewiya giro baingtipu: Tuwa Bayau nata Tuwa yero nariniya auna putoung awiya ninae-una kasayeti niye oko pumao yeteya niye daigairo bautuniya.’ 12 Na niye eno sinena: Tuwa Bayau mene emo bauno awega-ziwega nasani abena pugariniya be aune napo Sodomna emo bauno abena mouyao tamarineya. Arata napo ge ninae awang sarineya amimene abena mou-mesa yao nibamu tamarineya.
Napo ena mene dubo oko darawa yao yewa auna ge sena.
Mt 11:20-24
13 Oiye Korasin emo! Oiye Besaida emo! Mouyao bainakama ninae-una kasa yariniya. Na tani putoungne ena ninae-una atu yero nona awiya na napo Tayato Saidon auna atu yateni siya, awiya awong yemaoko dubo darawa yero pasena nunae kotungno dubo mininasani mo taung yiurire awiya awiro awetu suwero mitateya. 14 Tuwa Bayau mene emo bauno awega-ziwega nasani abena pugariniya be aune Tayato Saidon napora emo bauno mene abena wosao tamarineya. Arata ninae mene zo abena ninae bainakama tamarineya. 15 Ora niye Kapaneam emo, emo bauno mene yazo ninae de ika yarineita? Aung ara. Awong yazo ninae puro wosarineya.” 16 Yesu mene ge ayero sero buro-mani nuna eno eyero sena, “Zo nung ge ninae dimariniya, awiya nung ge nana dipunoiya ayero yariniya. Ora zo nung ge ninae awang sariniya, awiya nung ge nana awang sesiya ayero yariniya. Nupema zo nung ge nana awang sariniya, awiya nung Tuwa Bayau na iyengtinu bumuwang auna ge awang sesiya ayero yariniya.” Ayero sena arauwa.
Buro-mani 70 awiya nupema tera kapete gairo bumuwa.
17 Ago buro-mani 70 amimene yawa yawa nasani kapete gairo Yesu eno eyero sewa, ‘Tuwa, nae yazo nina yausero nasani buro yero nonane iwae dema ge nanae nigiro doro bautunowa.” 18 Ayero sewa nung awong eno eyero sena, “Sanda nung uritira atu zuwenu gigiwang, awiya nung bibiya papari noiya amimene wiwiri-weweri yero wosaine yena. 19 Niye eyero nigipu. Na putoung niye eno pugena. Arare niye yire gogoyangne awiya pataya niye gera oko yarineya. Niye iwora putoung teng puro wosarineya ara. Ayero yaya nona zo mene niye oko gera yariniya. 20 Arata iwae mene ge ninae nigiro doro bautunowa aeno yawa yawa oko yae. Aung ara. Niye Tuwa Bayau mene yazo ninae uritira atu gaenu mitoiya aeno yawa yawa yepu.” Ayero sena arauwa.
Yesu mene yawa yawa nasani Tuwa Bayau Maung bowi yena.
Mt 11:25-27; Mt 13:16-17
21 Be aune Oweno mene Yesura moko be bunu Yesu mene eyero sena, “O Mama, ning uritire tawingne auna Tuwa. Awong nuka nuyetope gosinowa emo baina yero noiya emo ayao amimene putoung nina-una susuwa gao eno, ning puingtinosa. Arata awong nuka nuyetope gosinowa mani wuire ine yero noiya awong eno zo keregatinosa. Arare na ning bowi nena. O Mama, ning ayero gege yari ara tapunosa, arare na ning bowi nena.” Nung ge awiya Maung eno sero aung yero aune eyero sena, 22 “Mama nana mene nona apakana awiya wawong nana-una pugaina. Emo zo mene na Mamana Mani auna susuwa awiya oko gosinoiya. Mama mene nata gosinoiya. Deka ayero emo zo mene Mamana susuwa oko gosinoiya. Na Mani mene nata gosinona. Ora na Mani mene Mamana susuwa emo ena eno gipinona awong amimene Mamana susuwa gosinowa.” 23 Ayero sero kapetegairo buro-mani nuna eno gege eyero sena, “Niye nona benaung seka gosinasani neya aeno yawa yawa yepu. 24 Na niye eno sane. Gitau porofete daigairo aune emo tuwa daigairo awong amimene nona niye gosinowa awiya gari sero ara tapunasani nauwa, arata awong oko gao nawe mamagayewa. Awong ge niye nigitinowa awiya nigari aratapu nasani nauwa, arata awong oko nigao yero nawe mamagayewa.” Ayero sena arauwa.
Samaria emo zo mene iwo emo zo nagibe atu kora yena.
25 Sao tauyao ge nigao emo zo mene iropuro Yesu gaero gari sero atata yero sena, “Gipao emo, na nono yero nao me iwaing awiya tamarineni?” 26 Ayero senu Yesu mene nung eno eyero sena, “Sao tauyao ge no sero gayao mitei? Ning zazagairo gosinosita?” 27 Ayero senu nung abena eyero sena, “Ara tamao nina bainakama awiya Tuwa Bayau nina auna-una mitaise. Ayero nasani dubore ititire putoungne kotumaore nina mene nung sou ye. Ora ning nitope ara tapunosa, deka ayero emo ena eno ye.” 28 Ayero senu Yesu mene nung eno eyero sena, “Ge abena awiya iwaing sinesa. Ning ayero yero nete nao me iwaing tamarinesa.” 29 Arata sao tauyao ge nigao emo mene nung nutope yazo nuna yai iwaing yaise sero Yesu eno eyero sena, “Ora emo awe maze kora yanese sao mitiye?” 30 Ayero senu Yesu mene ge abena sari nasani ungwe eyero dina ara. “Emo zo Yerusalem doro Yeriko nape babari sero wosiro bautunenu emo memeko ena mene nagibe atu nung dewa magayari sero nenu nona nuna apakana sorero puro doro bamuwa ara. Ayero yewa nung magayari sero mitina ara. 31 Be aune pirisa zo mene nagibo awiya ago yero wosiro bautunete emo awiya giro doro daigairo deungbera ziruyero baungna ara. 32 Ayero yenu pirisa dubura wawong mugo zo mene nagibe atu bautunete nuna-una atu kasa yero nung giro deka ayero daigairo deungbera ziruyero baungna ara. 33 Ayero yewato emo zo Samaria napora amimene nagibo deka auna atu bautunete emo awiya giro yo-amao baina nung eno tauna. 34 Ayero giro nung nuna-una nugu baungno nung iniro ou wain aune uweri awiya iso nuna-una atu yasagairo dowena ara. Ayero yero ininu iropunu wo dongki nuna auna tame pugainu adunu puro baungno esewa garora atu pugairo diya yena ara. 35 Ayero nenu iya gainu nung esewa garora maung eno kina etobe pugairo eyero sena, ‘Ning emo ewiya diya yero baingti. Ora moni nina nung eno duwarinesa awiya be na kapetegairo barinena aune moni nina abena pugarinena.” 36 Yesu mene ungwe awiya diro aune emo aeno eyero sena, “Ungwe diyena awiya nigiro nono kotupunesi? Emo dewa magayari sero mitina auna-una emo etama kasa yewa, nunae-una awe mene emo korayao emo yeni?” 37 Ayero senu sao tauyao ge nigao emo mene eyero sena, “Emo nung yo-auno soreuna amimene korayao emo me yena ara.” Ayero senu Yesu mene nung eno eyero sena, “Arare ning baungno deka ayero nasani neu.” Ayero sena arauwa.
Matato Mariara ungwe.
38 Yesu buro-mani nuna aune bautunete napo zora kasa yewa bauno zo yazo nuna Mata amimene nung puro garo nuna-una baungna ara. 39 Matara yao yazo nuna Maria amimene buro Tuwara te nugu atu adungno ge nigitinasani mitina. 40 Arata Mata mene zo nona minaora buro baina nasani kotumao gayang-gayang tauna ara. Ayero yero baungno Yesu eno eyero sena, “Tuwa, yao nana na doti na nata nona minaora buro nena, awiya gigesa teng nita? Ning nung se na soremae.” 41 Ayero senu Tuwa Yesu mene ge nuna abena eyero sena, “Mata, Mata, ning nona baina auna kotumao nina sisigati nesa moko nina meko niya. 42 Arata nona dekaongka gege pumanenese sao ara. Maria nung nona iwaing ewiya pumari aratapuniya. Arare name nona iwaing awiya nuna-una atu oko sorero pumanene.” Ayero sena arauwa.

*10:2: Soremao Ge zo Yohane 4:35 auna atu mitiya awiya gi.