11
Isa saora susuwa.
Mt 6:9-15; Mt 7:7-11
Yesu nung agewa zora atu mitasani isa senu aung yenu aune ago buro-mani nuna zo mene nung eno eyero sena, “Tuwa, ning nae isa saora susuwa gipe. Gitau Yohane mene buro-mani nuna gipena, deka ayero gipase.” Ayero senu nung awong eno eyero sena, “Be niye isa sari yero giro niye eyero sepu:
O Mama, yazo nina dang mitaise.
Bung, dubo sero tawing sero auna Tuwa nanae yase.
Ma nae eno wari be sero pugatinosa awiya
yeme pugai.
Pasena emo ena mene nae eno yero nowa awiya yangdotinonane, aine ning pasena nanae yangdo.
Nae etegaora atu oko pugase.
Isa ayero sepu.” Ayero sena arauwa.
Ayero sero awong eno eyero sena, “Na eyero gosinena. Ninae-una zo mene ping tuno-tano iropuro baungno otao nuna uwero eyero sariniya, ‘O otao, ning nona minao ena mitai giro na eno pugai. Otao nana zo nung nagibe atu ang nete yemeneka keune buro nana-ina kasa yetiya. Ayero yeti na nona minao aung ware na isa nina-una butunena.’ Ayero sai garora maung mene abena eyero sariniya, ‘Ning na eno buro oko pugase. Garo be nana gazao ara. Nupema mani awiso nana na aune dema masira etu awineya ara. Arare na iropuro nona ning eno pugaine yao teng oko nena.’ ” Yesu mene ayero sero susuuno eyero sena, “Na niye eno sana nigipu. Garo maung mene emo aeno, ‘Nung otao nana,’ asero oko iropuro nona pugariniya. Aung ara. Arata saineba, nung garo be nimoi-namoi deduni giro nung iropuro nona kau niya awiya teng nung eno pugariniya. Arare na niye eno sinena: Niye Tuwa Bayau eno isa sinete aune pumarineya. Niye kau yaora buro nete aune tamarineya. Niye isa ninae mene garo be daine nasani naya Tuwa Bayau mene nigariniya. 10 Emo isa sinowa amimene pupunowa. Emo kauyaora buro nowa amimene me tapunowa. Emo isa mene garo be daine nowa auna isa awiya Tuwa Bayau mene nigitinoiya. 11 Ora ninae-una emo zora mani mene wo eno sai maung nuna mene yi meko mani eno pugarinita? Aung ara. 12 Ora mani mene maung nuna eno ni muzu zo nung eno pugaise sai gogoyang zo pugarinita? Awiya dema aung ara. 13 Niye emo memeko-mameko mene mani awiso ninae eno nona iwaing pugatinowa. Arare eyero gosinonane: Mama uritira mitoiya amimene niye emo daigati nasani Oweno emo isa sinowa aeno pugariniya.” Ayero sena arauwa.
Awong “Yesu mene Bielsebulra bera buro noiya” ayero sewa.
Mt 12:22-30; Mk 3:20-27
14 Iwae zo emo zora-una toinu dau yero ge aung nasani nauna. Arare Yesu mene iwae awiya tunenu baungnu emo awiya Yesu aune dema ge wina-se yewato emo bauno witao mene giro wawong di gamuwa ara. 15 Arata emo ena mene nung eno eyero sewa, “Nung iwae tuninoiya, awiya iwaera gitau yao Bielsebul auna putoungna tuninoiya ara.” 16 Ayero sewa, nupema emo ena mene putoung nuna atata yero uritira tani putoungne zo yai gari sewa. 17 Arata nung kotumao nunae giro awong eno eyero sena, “Dubu zo gausero iwo wina-ye yarineya, awiya ago sisigairo aung yarineya. Ora ibu be zora mani awiso awong iwo wina-ye yero nete sisigairo aung yarineya. 18 Arare Sanda mene soumani nuna eno iwo yero winade yati siya, awiya putoung nuna mene nono yero tauyero mitatiye? Niye na eno eyero sineya: Nane Bielsebulra putoungna iwae tuninona, asero nowa, 19 awiya ge ninae me siya, awiya mani awiso ninae iwae tuninowa amimene ana putoungna iwae tunatei? Awong Tuwa Bayaura putoungna iwae tuninowa, arare nunae mene ge iwao ninae auna susuwa keregarineya. 20 Na Tuwa Bayaura putoung mene iwae tuninona, arare Tuwa Bayau nata Tuwa yero nariniya auna putoung ninae-una yemaoko kasa yero mitoiya. 21 Susuwa nanato Sandato eyero mitiya era: Emo zo tauyero gi ami iniro garo nuna diya yariniya, awiya nona-owi nuna iwaing mitariniya. 22 Ayero nasani nai aune emo tau-tataware yao zo mene kasa yero emo awiya dero gi ami nuna tumo didinoiya awiya puro augariniya. Ayero yero aune nona-owi nuna awiya puro emo ena eno bono yariniya. 23 Arare zo nung na otao oko yao yariniya amimene na eno iwo yariniya. Nupema zo nung na sorepunasani puro pu dekaongna gao buro nana oko yao yariniya amimene sisi-bura-bura yao buro yariniya.
Iwae nupema tera kapetegairo bumao auna ge.
Mt 12:43-45
24 Iwae mene emo zora-una mokora atu kasa yero oregaora masi eu atu tamari babariniya. Baungno oko tamao nete giro eyero sariniya, ‘Garo nana doro bumuwang deka auna nupema kapetegairo babarinena.’ 25 Ayero sero baungno garo awiya sauno kora yeteya mitiya awiya gariniya. 26 Ayero giro baungno iwae otao mani 7 nung ine okowata, meko nibamu, awiya puro buro garo dekaongka auna toiro mitao-masi yarineya. Ayero yaya emo awiya gitau meko nasani nauna amimene meko yore nibamu yariniya.” Ayero sena arauwa.
Ge nigao mene yawa yawa yaese sena.
27 Yesu ayero senu aune emo bauno mitiwa auna-una towang atu bauno zo mene be kerero eyero sena, “Ai nina ning puro ami gaena nung amimene yawa yawa yaise.” 28 Ayero senu Yesu mene eyero sena, “Ayao okowata. Emo bauno Tuwa Bayaura ge nigiro dipunasani nowa amimene yawa yawa yaese.” Ayero sena arauwa.
Emo ena mene tani putoungne ena gari sewa.
Mt 12:38-42; Mk 8:12
29 Emo bauno witao buro augatinewa nung awong eno eyero sena, “Emo bauno be yeme tawingna etu neya awong emo bauno memeko-mameko ara. Awong tani putoungne zo yana gari sinowa. Arata tani putoungne zo oko garineya. Tani gitau Yonana-una atu kasa yena deka ayero kasa yai garineya. 30 Gitau Yona mene Tuwa Bayaura tani Niniwe emo bauno eno gipena, deka ayero na Emora Mani mene Tuwa Bayaura tani emo bauno be yeme tawingna etu neya aeno giparinena. 31 Tuwa Bayau mene emo bauno awega-ziwega nasani abena pugariniya be aune Siba tawingna bauno tuwa nung dema iropuro emo bauno be yeme tawingna etu neya auna susuwa keregai mouyao dimarineya. Noeno okowata, bauno tuwa amimene Solomonna kotumao bainakama awiya sai nigari taung dero tawing ometeoko auna atu buna ara. Arata na etu dopero mitena amimene Solomon daigatinena. 32 Tuwa Bayau mene emo bauno awega-ziwega nasani abena pugariniya be aune Niniwe emo bauno mene iropuro emo bauno be yeme tawingna etu neya auna tani meko nunae-una susuwa keregaya mouyao dimarineya. Noeno okowata, Niniwe emo bauno awong Yona mene Tuwara ge tugata yenu nigiro dubo darawa yewa. Arata na etu dopero mitena amimene Yona daigatinena.
Taungna waegao.
Mt 5:15; Mt 6:22-23
33 Name damana gaero garo wese atu kote wauno oko pugatinonane. Aung ara. Nupema au apero wese atu oko pugatinonane. Aung ara. Emo gare toitinowa amimene waegao awiya gaese sero name gerura atu ikogatinonane waegatinoiya ara. 34 Diti moko nina awiya taung nina-una damana ine ara. Arare diti moko nina iwaing mitai aune taung aingso nina deka ayero iwaing waegaore mitariniya. Ora diti moko nina meko yariniya, awiya taung aingso nina apakana deka ayero mume yariniya ara. 35 Arare waegao nina-una mokora mitiya awiya mume yoiye sero moko nina etutero diya ye. 36 Taung aingso nina apakana waegao gege mitai agewa mume oko yariniya, awiya damana me mene waegati nasani name puro pu daung gatinoiya ayao ine yariniya.” Ayero sena arauwa.
Tani meko sao tauyao ge gipao emo aune Farisayo emo mene nasani nauwa awiya keregaina.
Mt 23:1-36; Mk 12:38-40; Lu 20:45-47
37 Yesu ge awiya senu aung yenu aune Farisayo emo zo mene nung aune dema nona minaise sena. Senu giro nung Farisayora-una gare baungno tewora atu aduna ara. 38 Nung Yudara tani wawong sainasani nauwa* Soremao Ge zo Matiu 15:2 auna atu mitiya awiya gi. awiya oko yao tebeba adungno nona gege mininu Farisayo emo amimene giginu teng oko yao yena ara. 39 Arare Tuwa mene nung eno eyero sena, “Farisayo emo niye au-tao taung gege sainowa ara. Arata moko ninae ugaing yaora tani aune pasena yaora tani amimene bebumao ara. 40 Niye emo dau ara. Tuwa Bayau mene taungne mokore eto deka ayero yena ara. 41 Arata nona au-tao mokora miteya awiya niye puro emo bauno bogamasa eno pugaya aune nona ninae apakana awiya pewa yariniya ara. 42 Arata niye Farisayo emo, niye gosinasani aune neupu! Niye Tuwa Bayaura sao tauyao ge dipunasani noiwangne tagorore zawingne yangtagairo pu dekaongna gatinowa dubu wawong etobe noi aune dekaongka Tuwa Bayau eno pugatinowa ara. Arata niye tani iwaing awiya daigatinasani Tuwa Bayau eno dubora mono pumao auna tani awiya oko yao nowa. Ora niye tani yero nowa awiya nasani ena sesena awiya dema yateya, awiya teng yatiya. 43 Niye Farisayo emo, niye gosinasani aune neupu! Niye yere ibura atu emo baunona benaungna adumari arataungno yero nowa. Emo bauno mene kakame atu niye arugaese yawa yero nowa. 44 Niye gosinasani aune neupu! Biriti tawing mokora mitoi emo bauno mene oko gaine nasani biriti tame ang yero taung beingtire yero nowa, biriti ayao ine awiya niye ara.” Ayero sena ara. 45 Ayero senu sao tauyao ge gipao emo zo mene abena eyero sena, “Gipao emo, ning ge awiya sesesa nae dema gapuniya ara.” 46 Ayero senu Yesu mene abena eyero sena, “Niye sao tauyao ge gipao emo, niye gosinasani aune neupu! Niye sao tauyao ge ninae mou-mesa yao emo bauno eno pugatinowa dipunasani yaya tapunowa. Arata nika niyetope awong soreuno wawong zo oko pugatinowa aune awong nona mou-mesa yao awiya dipunowa. 47 Niye gosinasani aune neupu! Porofete aya-ewowo ninae mene dewa mamaga-simaga yewa auna biriti nunae awiya ninae siuno amero yero baingtiro nowa ara. 48 Aya-ewowo ninae mene porofete dewa mamaga-simaga yewa ninae porofetera biriti awiya siuno amero yero nowa. Ayero nasani aya-ewowo ninae-una pasena awiya gosinowa iwaing yero noiya, ayero niya ara. 49 Arare Tuwa Bayau nigao iwaingne amimene niye eno eyero sena, ‘Na porofete aposolore iyengtana nunae-una babaya emo mene tunaya zanaya ena daya mamaga yarineya ara.’ 50-51 Be tawing kasa yena auna atu zayero porofete dedunauwa mamaga nasani nauwa auna abena awiya emo bauno yeme tawingna etu neya auna-una atu kasa yaise sero Tuwa Bayau mene ayero sena. Awiya Abel dewa magayena auna atu gorobo zayena awiya bao gege butunawe dunu aune Zekaraya aita tumana atu dewa magayena ara. Arare na memokoba sinena. Porofete dewa auna abena awiya emo bauno yeme tawingna etu neya auna-una atu kasa yariniya.
52 Niye sao tauyao ge gipao emo, niye gosinasani aune neupu! Ge porofete mene sero gainasani nauwa awiya niye emo bauno eno oko keregairo baingtao yero nowa, arare niye nao me tamaora ki yemaoko zokero puro nowa ayero niya ara. Arata niye nika niyetope nao me iwaing auna gare oko towao nasani aune ena mene towari yero nowa giro gazinowa ara.” Ayero sena arauwa.
53 Yesu garo doro kasa daung yero nenu sao tauyao ge gipao emo aune Farisayo emo awong tau-tataware yero nung ge tebe-tabe saise atata daigairo yewa. 54 Ayero nasani nung etutinasani dawong yawero ge zo sai gaya meko yai giro nung kara gera pugari sero yewa arauwa.

*11:38: Soremao Ge zo Matiu 15:2 auna atu mitiya awiya gi.