19
Bauno yangduwaora ge.
Mk 10:1-12; Lu 16:18
Yesu nung ge noyao benaung giti awiya sero aung yero Galilaya tawing doro Yudaya tawing agewa ou Yodan deung enabara mitina atu baungna ara. Bautu nenu emo bauno dubu baina mene nung ago yewa ara. Tawing auna atu newa nung emo yayare kora yena ara. Atu nenu Farisayo nung gaero gari sero kasa yero nung atata yero sewa, “Zo nung bauno nuna susuwa zota zo eno yero yangduwai teng yarinita?” Ayero sewa nung abena eyero sena, “Niye Tuwara ge eyero mitiya awiya oko zazagairo gao mene saine neya, awiya!
Yaora Maung mene nung tawing zayaora atu emo yari nasani emore baunone teng yena. Yero aune eyero sena, ‘Arare emo mene ai maung nuna yangdoro bauno nuna aune dema gauno baingtiro awongto dubore taungne dekaongka yero narineyato.’
Arare awongto etobe okowata, dekaongka yero narineyato. Tuwa Bayau mene awongto pu dekaongna gainu atiwato, arare emo mene oko kapaese.” Ayero senu awong abena eyero sewa, “Ayao siya, awiya Mose mene noeno eyero seni, ‘Emo zo mene bauno nuna yangduwari yero giro igi pugairo sai babaise.’ Mose mene noeno ayero seni?” Ayero sewa Yesu mene abena eyero sena, “Mose nung niye Tuwa Bayaura ge nigao awang gaung yero nauwa susuwa aeno wina-yangduwaora ge sewa nigina ara. Arata zayaora atu nagibo ayao ine zo oko mitauna. Arare nane sana nigipu. Zo nung bauno nuna yangdoro zo atariniya nung amimene susumao nunato awiya kapero nung kuma yetiya aine yariniya. Arata bauno nung emo zore nete meko yero nai aune emo zo mene atiro aune awang sariniya, awiya wina-yangduwaora pasena awiya bauno mene dimariniya. Emora oko yariniya.” 10 Ayero senu buro-mani nuna mene eyero sewa, “Arare sao auna susuwa ayero mitai giro name bauno aung nao amimene zo iwaing mitaora nagibo ara.” 11 Ayero sewa Yesu mene abena eyero sena, “Emo dubu baina mene ge amaze nigiro pu dube gao ine aung. Emo putoung mena pugao pumao gege mene puro pu dube garineya. 12 Emo ena aira tiyangna atu kasa yero bauno ataine yao teng oko somono nowa; ora ena awiya emo mene taung aingso nunae gera nowa bauno oko atao yero nowa; ora ena mene zo uritira ge eno bauno oko atao somono nowa. Arare zo auna putoung mitai giro ge ewiya puro pu dube gaise.” Ayero sena arauwa.
Yesu mene mani mamanikaka gao yena.
Mk 10:13-16; Lu 18:15-17
13 Emo bauno awong mani mamanikaka nunae puro baung Yesura una yero wawong paka ziye yero isa saise sewa. Ayero yewa buro-mani nuna mene emo bauno awang sewa ara. 14 Awang sewa giro Yesu mene eyero sena, “Niye mani mamanikaka yangdopu nana-una bumae. Nagibo nunae oko gazae. Ayao amimene uriti napora gerao.” 15 Ayero sero wawong nuna paka ziyo nunae-una yero awong gao yena. Ayero yero aune tawing awiya doro baungna ara.
Emo zo wau bainane amimene Yesu bauta potena.
Mk 10:17-31; Lu 18:18-30
16 Emo zo mene Yesura una kasa yero atata yero sena, “Gipao emo, na buro iwaing zo nomaze yero aune nao me iwaing tamarineni?” 17 Ayero senu Yesu mene eyero sena, “Nona iwaingna susuwa gari sero noeno na atata nesi? Iwaingna susuwa auna Maung awiya dekaongka gege niya. Arare ning nao me iwaing auna gerao yari yero giro sao tauyao ge nuna diung.” 18 Ayero senu giro nung sao tauyao ge awiya noiye ayero sinasani atata yenu Yesu mene eyero sena, “Na sao tauyao ge eyao eno sinena: ‘Ning emo oko dasa magayae. Ning kuma oko yase. Ning ugaing oko yase. Ning emo zo gera pugatinasani ge oko iwase. 19 Ning ai maung nina-una ge diung. Ora ning nika nitope aratapunosa, deka aine emo ena eno ye.’ Amaze sinena ara.” 20 Ayero senu emo taung seka amimene abena eyero sena, “Awiya yemaoko otu mena diungno butunona. Arare zo nono yero yana teng yariniye?” 21 Ayero senu Yesu mene eyero sena, “Ning etutero nari kotungno giro baungno nona nina apakana pugasa emo mene zuma gaero pumaya wau moni nina awiya emo bogamasa eno bono yasa pumae. Ayero yasa wau nina uritira atu mitariniya. Ayero yero aune ning buro na ago yase.” 22 Ayero senu emo taung seka amimene ge awiya nigiro kotung-katung nasani doro baungna. No eno oko, wau moni nuna witao. 23 Baungnu Yesu mene buro-mani nuna eno eyero sena, “Na memoko sane. Emo wau moni bainane mene uritira towari nete buro bainakama yariniya. 24 Na nupema sane. Wo kamel mene zai mo gayao auna enora towao awiya teng oko. Deka ayero emo wau moni bainane mene Tuwa Bayaura napo auna babao awiya deka teng oko.” 25 Ayero senu buro-mani awong ge awiya nigiro yangka sero eyero sewa, “Arare awe mene* Yesura buro-mani ge ayero sewa, noeno okowata, Yuda emora gitau yao mene eyero sinauwa, “Emo wau bainane mene uritira babari sero nete waura oko yero babarineya. Arata emo bogamasa mene uritira babari sero nete waura bainakama yarineya.” Arata Yesu mene zo ayero oko sena. Arare buro-mani nuna mene iwawa yero eyero kotumuwa. “Emo waure mene uritira babao ine teng oko siya, awiya name bogamasa mene nono yero uritira babarinenine?” Ayero kotumuwa ara. uritira baungno nao me iwaing tamao teng niye?” 26 Ayero sewa Yesu mene awong anuwing nasani eyero sena, “Awiya emo mene yao ine teng oko. Arata Tuwa Bayau mene ayero yai teng yariniya.” 27 Ayero senu Petoro mene bera puro eyero sena, “Ayero nae nona nanae apakana nuwe gatigairo ning ago nonane. Arare nete auna abena no nanae-una kasa yariniye?” 28 Ayero atata yenu Yesu mene eyero sena, “Na memoko sane. Nete nona apakana seka yero iwaing kasa yariniya be aune na Emora Mani mene adumao masi simaore nana-una atu adungno mitana na ago yewa niye deka ayero emo tuwara adumao masi 12 auna atu mitasani aune Isreli emo dubu 12 amaze awega-ziwega yarineya. 29 Arare zo nung na eno nasani metamani o nu ai amono, o meto mani, ai maungne mani awiso, o napo, o tawing yangduwariniya — nung amimene abena nona daigairo ipu ewa-gaewa yao puro auna tame nao me iwaing dema maung yariniya ara. 30 Arare emo gitau neya awena-una ena mene ago yarineya. Ora ago neya awong auna ena mene gitau yarineya.

*19:25: Yesura buro-mani ge ayero sewa, noeno okowata, Yuda emora gitau yao mene eyero sinauwa, “Emo wau bainane mene uritira babari sero nete waura oko yero babarineya. Arata emo bogamasa mene uritira babari sero nete waura bainakama yarineya.” Arata Yesu mene zo ayero oko sena. Arare buro-mani nuna mene iwawa yero eyero kotumuwa. “Emo waure mene uritira babao ine teng oko siya, awiya name bogamasa mene nono yero uritira babarinenine?” Ayero kotumuwa ara.