20
Wain buro yero nowa auna ge eniya.
Tuwa Bayau nata Tuwa yero nari niya auna susuwa awiya wain burora maung zora pugairo sane. Wain burora maung zo mene wain buro nuna eno kotungno giro buro emo pumari gora-gara baungna. Ayero yero ena puro buro be dekaongka auna zuma nuna K1.00 ayero keregainu gigiwa teng yenu giro buro nuna-una iyengtinu bamuwa. Wari witiro 9 kilok nenu nung nupema baungno emo ena napo kakame atu tebeba newa giro eyero sena, ‘Wain buro nana mitiyare niye baungno buro yaya zuma teng pugarinena.’ Ayero senu giro wain buro nuna-una bamuwa ara. Ayero yero 12 kilok aune mani ena puro 3 kilok nupema ena puna. Ayero 5 kilok nupema baungno emo ena buro aung newa taungno giro eyero sena, ‘Niye noeno wari eune buro oko yao timara neya ture itiniye?’ Ayero senu awong abena eyero sewa, ‘Awong buro ge zo nae eno oko sao.’ Ayero sewa giro nung awong iyengtiti nasani eyero sena, ‘Wain buro nana-una buro mitiya arare baungpu yae.’ Burora maung mene ayero nenu ture inu buro diya yao emo nuna yau senu bunu eyero sena, ‘Ning buro emo au dekaongna gairo zuma pugai pumae. Ago kasa yeteya atu zayero pugairo bautunete gitau kasa yeteya atu besugai.’ Ayero senu giro ago bumuwa awiya senu bumuwa K1.00 pugairo aung yena. 10 Pugainu gitau bumuwa awong giro eyero kotupunewa, ‘Zuma puro witiro pugariniya.’ Ayero sinasani mitiwa, arata diya mene K1.00 dekaongka amaze awong eno pugaina. 11 Pugainu puro gugumama sinasani burora maung eno kotumuwa meko yena. Ayero nasani eyero sewa, 12 ‘Ago bumeya awong buro wan aua gege yeteya. Arata nanae mene zo wari baina auna atu yaya kokoni yao tapunenane ture iya, awiya ning noeno ago bumeya aeno zuma teng ayero pugatinesi?’ 13 Ayero sewa burora maung mene nunae-una zo eno eyero sena, ‘Otao, na niye eno oko meko nena. Na K1.00 sesena nigesa teng yetiya. 14 Arare moni nina puro baung. Na ago beya awiya ning eno teng ayero pugari kotumena teng yetiya. 15 Nona nana ware, eyerota ayero yana teng yariniya. Ning bayao nana-una awong eno dubo mou tapunesita?’ ”
16 Yesu mene ungwe awiya diro besugairo ge susuuno eyero sena, “Arare ago neya amimene gitau yarineya. Ora gitau neya amimene ago yarineya.” Ayero sena arauwa.
Yesu magayero iropariniya auna ge bowi senu be etama yena.
Mk 10:32-34; Lu 18:31-34
17 Yesu nung Yerusalem nape babari sero wiwitinete aune buro-mani nuna 12 awiya gege puro baung ewe yero aune awong nuka nuye gege nagibe atu bautunasani eyero tugata yena, 18 “Sana nigipu. Name Yerusalem babari wiwitinenane. Atu kasa yanane aune awong na Emora Mani awiya pirisa babuze aune sao tauyao ge gipao emora waweng pugaya na magayanese sarineya. 19 Magayanese sero na puro emo Yuda okora waweng pugaya na izinasani waung mene dedunasani anete i pasaora daya magayarinena. Magayana wari be etama aung yai aune nupema iroparinena ara.” Ayero sena arauwa.
Yakoboto Yohanena ai mene awongto baina yaetose sena.
Mk 10:35-45
20 Be auna atu Zebedira aro mene mani nuna etobe puro Yesura una nugu baungno koing gairo nona zo eno isa sena ara. 21 Ayero yenu nung atata yero sena, “Ning no eno sinesi?” Ayero senu giro nukara eyero sena, “Ning sasa mani nana etobe ning Tuwa baina kasa daung yarinesa be auna atu awongto nina una nugu zo wawong mera zo wawong mepora* Gitau otu emo tuwara wati mugo namba wan mene emo tuwara wawong mera adungno mitauna. Ora emo tuwara wati mugo namba tu mene emo tuwara wawong mepora adungno mitauna. Arare Yakoboto Yohane awongto susuwa awiya kotupu nasani Yesura wati mugo yero nari sewato. mitaetose.” 22 Ayero senu Yesu mene abena eyero sena, “Ning ge sinesa auna susuwa oko gosinesa. Na ou dokowang yao zo minarinena, awiya nito teng minarineyato?” Ayero senu awongto sewato, “Yore, teng minarinenato.” 23 Ayero sewato nung awongto eno abena eyero sena, “Ou dokowang yao zo minarinena, awiya minarineyato. Arata nito nana-una zo wawong mera zo wawong mepora adungno mitarineyato auna ge awiya nane saine yao oko. Mama nana nung dubo nuna mene mani ena kotupunasani masi awiya sosenu mitoiya, arare awong amimene masi auna adungno mitarineya.” Ayero sena arauwa.
24 Asewa buro-mani 10 awong ge awiya nigiro otao nunae etobe eno gigiwa meko yena ara. 25 Anewa giro Yesu mene awong yau senu bumuwa eyero sena, “Tawingna emo tuwa mene emo bauno awong sou yaese sinowa. Nupema, emo babuze mene emo bauno puro wosiro awong witao nunae ine yero nowa, awiya gosineya. 26 Ora ninae mene zo ayero oko yae. Ninae-ina zo mene baina yari yero giro enana soremao yero naise. 27 Ora gitau yao yari yero giro enana soumani yero naise. 28 Na Emora Mani mene deka ayero emo bauno na sou yaese okowata, naka natope sou buro nasani nete magayero emo bauno daigairo mekora atu sorero pumari bumuwang.” Ayero sena arauwa.
Yesu nung Yeriko napora emo etobe kora yenu diti pagaiwato.
Mk 10:46-52; Lu 18:35-43
29 Yesu buro-mani nuna aune awong Yeriko napo buwagairo doro bautunewa emo bauno dubu baina amimene awong ago yero bamuwa. 30 Bautunewa emo diti guma yao etobe nagibo deungbera atu adungno mitasani Yesu buro bautuniya ayero sewa nigiro yanakana wawa sinasani eyero sewato, “Tuwa, ning Dawidira sai mene nato eno yo aung!” 31 Yanakana wawa sewato emo bauno mene awongto giro sinasani awang sewa ara. Awang sewa awongto nigiro oko nigao ine yero gewera yero wawa sinasani eyero sewato, “Tuwa, ning Dawidira sai mene nato eno yo-aung!” 32 Ayero sewato giro Yesu mene nagibe atu dopero senu bumuwato awongto atata yero sena, “Na no maze nito eno yanese sineito?” 33 Ayero senu abena eyero sewato, “Tuwa, diti nanato sasa pagaise sinenato.” 34 Ayero sewato Yesu mene awongto ka eno yo-auno diti nunato ding yenu mena pagaiwato ara. Ayero yero Yesu ago yewato arauwa.

*20:21: Gitau otu emo tuwara wati mugo namba wan mene emo tuwara wawong mera adungno mitauna. Ora emo tuwara wati mugo namba tu mene emo tuwara wawong mepora adungno mitauna. Arare Yakoboto Yohane awongto susuwa awiya kotupu nasani Yesura wati mugo yero nari sewato.