21
Yesu nung emo tuwa mene yaine yero Yerusalem nape witina.
Mk 11:1-11; Lu 19:28-40; Yo 12:12-19
Yesu buro-mani nuna aune bautunete Yerusalem nape kasa yari sero nasani aune Betefasi napo Oliwa diri susuwara mitina atu kasa yero Yesu mene buro-mani nuna etobe iyengtiti nasani eyero sena, “Nito baungno napo maingkoka atu mitiya gosineyato auna toiro baungno wo dongki maingne geta yao miteyato awiya tamarineyato. Taungno geta besero puro bumaeto. Nito atu nayato zo mene nito atata yai giro abena eyero seputo, ‘Tuwara buro euna mitiya.’ Ayero sayato mena pugariniya.” Ayero sena arauwa.
Nona awiya tebeba oko kasa yena. Ge porofete zo mene gitau sena awiya me yaise ayero yena ara. Porofete mene ge eyero gaena,
Niye napo Zaiyon auna emo bauno eno eyero tugata yepu nigae:
Ewiya gipu! Emo tuwa ninae mene ninae-una butuniya.
Nung dubo wosaore nasani wo dongki tame adungno butuniya.
Nung wo nona-owi dimao auna mani auna tame adungno butuniya.
Arare mani etobe baungno Yesura ge dipunasani dongki aire maingne puro bumuwato taung wori nunae mene tame ero zuwewa Yesu witina ara. Ayenu emo bauno daigairo mene taung wori nunae dutugairo birigairo nagibe atu ero zuwewa. Ora ena mene zo i gomi kapero nagibe atu ero zuwewa ara. Ayero yero emo bauno witao mene gitaure agore gazero bautu nasani wawa sero eyero sewa, “Oro, oro, Dawidira sai. Tuwara bera butunesa, ning awiya bowi yanene. Uritira atu nowa amimene Tuwa Bayau bowi yaese.” 10 Asinewa Yesu Yerusalem nape witinu napo susuwa awong zabu-butu nasani eyero sewa, “Awe mene butuni nei?” 11 Ayero sewa emo dubu baina amimene abena eyero sewa, “Awiya porofete Yesu. Nung Galilaya tawingna Nasarete nape atu kasa yena amimene butuniya.”
Yesu mene wina-piti yao emo ena Tuwa Bayaura ibu bainana atu tunena.
Mk 11:15-19; Lu 19:45-48; Yo 2:13-22
12 Yesu mene Tuwa Bayaura ibu bainana witiro nona wina-piti nasani mitiwa awong awiya tunena ara. Ayero nasani moni darawa yao emora tewo arita emo ni gumo ibu atu zawing pugao auna buro nasani nauwa auna apa adumao awiya ininu kapetegaina. 13 Ayero nasani eyero sena, “Ge gayao zo eyero mitiya era,
Ibu nana awiya isa saora ibu mitaise.
Arata ninae yeteya ibu ewiya ugaing yao emora pungyao masi ine niya.” Ayero sena arauwa.
14 Ibu bainana atu nenu emo diti guma yaore asama yaore nuna-una bamuwa kora yena ara. 15 Ayero yenu pirisa babuze aune sao tauyao ge gipao emo awong tani putoungne nuna gigiwa ara. Nupema, mani mamani mene Tuwa Bayaura ibura atu yawa yawa nasani, “Oro, oro, Dawidira sai,” ayero sewa nigiwa ara. Arare tani putoungne giro mani mamanina ge nigiro awong tini kapena. 16 Tini kapenu Yesu eno eyero sewa, “Awong emimene ge ewiya sineya nigitinesita?” Ayero sewa abena eyero sena, “Nigitinena. Arata niye ge gayao zo eyao mitiya awiya oko zazagairo gao mene saine neya, awiya!
Mani mamanikaka arita mani wuire auna dubo nunae
pumasa eo yai nunae-una bera atu bowi yao nina
iwaing kasa yariniya.”
17 Ayero sero awong doro Yerusalem nape atu wosiro Betani nape yero atu awina arauwa.
I fik zo mene Yesura bera soyena.
Mk 11:12-14; Mk 11:20-24
18 Yesu mene gora-gara napo Betani doro nupema tera Yerusalem witari sero bautunenu meri yena ara. 19 Ayero yenu nagibo deungbera atu i fik zo dopero mitinu giro i susuwara baungno me kau yero gi gege mitinu giro i aeno eyero sena, “Ning sobe yero me nupema oko iyarinesa.” Ayero sinenu nuna bera i awiya gi nuna irara yenu soyena ara. 20 Ayenu buro-mani nuna awiya giro wawong di gauno eyero sewa, “I awiya nung nono yero mena soyetiye?” 21 Ayero sewa Yesu mene eyero sena, “Na memoko sane. Niye dubo eto oko yao tumo diyao mere dema narineya amimene tani ira atu kasa yetiya ayao awiya ninae yarineya. Awiya gege oko, niye diri oeno eyero sarineya, ‘Diri, ning zokero witora gute.’ Ge sarineya, auna teng kasa yariniya. 22 Ayero yero tumo diyao mere dema nasani aune nona zota zo no eno isa saya kasa yariniya.” Ayero sena arauwa.
Yesura putoung auna susuwa gari atata yewa.
Mk 11:27-33; Lu 20:1-8
23 Yesu mene bautunete Tuwa Bayaura ibu bainana witiro emo bauno uritira ge gipinasani mitinu pirisa babuze aune Yuda emora simai amimene nuna-una baungno nung atata yero sewa, “Ning tani ena yero nosa awiya ana bera yero nosi? Awe mene ning eno senu yero nosi?” 24 Ayero sewa Yesu mene ge abena eyero sena, “Na niye eno atata zo yarinena. Niye abena na eno sarineya, awiya na deka ayero ana bera tani ayero yero noni auna susuwa sarinena. 25 Yohane ge ou suwao buro nuna awiya ana bera nauni, emora berata Tuwa Bayaura bera ing?” Ayero sinasani atata yenu awong ge no sarinenine ayero sinasani dubo gagausewa ara. Ayero yero nuka nuyetope ge wina-se nasani eyero sewa, “Name ‘Tuwa Bayaura bera’ ayero sarinenane, awiya nung eyero sariniya, ‘Arare niye noeno ge nuna oko nigao yewi?’ 26 Name ‘Emora bera’ ayero satenane, arata emo bauno mene name eno iwo yowi sero awang nenane. Noeno oko, awong Yohane gosinauwa porofete me yero nauna.” 27 Ayero sero Yesu eno eyero sewa, “Nae oko gosinenane.” Ayero sewa Yesu mene ge abena eyero sena, “Arare na deka ayero ana bera tani ewiya yero noni auna susuwa oko sarinena.”
Emo zora mani emodi etobe auna ge eniya.
28 Yesu mene eyero sena, “Ungwe diyana nigiro sepu. Emo dekaongkara mani etobe nasani nauwato ara. Arare maung mene mani zo eno eyero sena, ‘Mani, ning yeme baung wain buro yase.’ 29 Ayero senu abena sena, ‘Aungwa. Na bure oko babarinena.’ Ayero sero nete dubo darawa yero bure baungna. 30 Bautunenu maung mene nupema mani zo eno ge dekaongka kamaze tugata yero sena ara. Senu giro mani zo amimene abena eyero sena, ‘Yore, nakara yarinena.’ Ayero sero oko babao kara mitina. 31 Arare niye mani awe mene maung nuna-una ge diungna ayero sarinei?” Atata ayero yenu awong eyero sewa, “Mani ge gitau sena.” Ayero sewa Yesu mene eyero sena, “Na memoko sane. Takis pumao emore towangna baunone awong Tuwa Bayau nata Tuwa nunae yaise sero gitau nasani nuna-una mokora toitinaya ninae mene zo ago yari neya. 32 Noeno oko, Yohane kasa yero etutero naora nagibo niye eno gipenu niye ge nuna awang yero yangduwa takis pumao emore ugaing baunone mene ge nuna nigiwa ara. Ayero yewa niye gigiwa, arata niye dubo oko darawa yao, o ge nuna oko nigao yewa.” Ayero sena arauwa.
Wain buro diya yao emo memeko-mameko auna ge eniya.
Mk 12:1-12; Lu 20:9-19
33 Yesu mene eyero sena, “Na ge eniya zo sana nigipu. Emo baina zo mene tawing zora wain urero goma gaero ziuna. Ayero yero wain me mozaora kote baina zo wauno wain buro diya yao emora garo dema yero ayena ara. Ayero aung yero emo ena mene wain buro nuna diya naese sero nung tawing zo ake nibamu auna baungna ara. 34 Baungno nenu wain paora be bunu giro nung me ena pumari kotungno soumani nuna ena iyengtinu baungno diyara una kasa yero sewa giro 35 diya mene iropuro soumani zo puro dero musuna-masuna yewa, ora zo maze zo dewa magayena, ora zo awiya daba mene dewa ara. 36 Ayero yewa burora maung mene nigiro nupema soumani daigairo pugatinaunu bautunauwa nao deka ayao awong eno yero nauwa ara. 37 Ayero nawe duwa giro nung mani yo diyang nuna nibamu amaze eyero kotupu nasani iyengtina ara. ‘Mani nana baungno kasa yai awong giro ge nuna dimarineya,’ ayero sero iyengtinu baungno kasa yenu 38 diya mene mani nuna yo diyang nibamu awiya giro eyero sinasani wina-se yewa ara, ‘Nung amimene nete tawing euna maung yariniya. Arare bungpu, name mani ewiya danane magayai tawing ewiya naname yae.’ 39 Ayero sero nung bure atu musuna-masuna nete puro baungno goma bautara atu dewa magayena ara.”
40 Yesu mene ayero sero susuuno eyero sena, “Arare burora maung nung kasa yero buro diya yao emo eno nono yariniye?” 41 Ayero senu awong eyero sewa, “Nung emo memeko-mameko awiya dai oena-paena nete magayarineya ara. Ayero yero diya iwaing ena buro nuna-una pugai awong me kasa nai giro me puro buro maung eno pugati nasani narineya.” 42 Ayero sewa Yesu mene ge eyero susuuno sena, “Uritira ge gayao zo eyero mitiya, awiya niye zazagati nowita?
Garo yao emo mene daba zo gigiwa meko yenu
yangduwa ara.
Arata daba amimene garo autura ziwong yero mitoiya.
Nona awiya Tuwara bera kasa yena, arare emo mene gigenane iwaing niya arauwa.
43 Auna sana nigipu. Tuwa Bayau nata Tuwa yero nao auna nagibo awiya ninae-una atu sorero puro dubu zo eno pugarinena. Ayero yana awong buro yero me puro maung eno pugarineya. 44 [Zo nung daba auna tame atu zuwariniya amimene bezariniya. Ora daba amimene emo zora una tame zuwariniya, awiya emo awiya dai bezero pusupasu yero mamanikaka yariniya.]” 45 Ge eniya ayero senu pirisa babuze aune Farisayo emo awong nigiro eyero sewa, “Oiye, nung name eno siniya.” 46 Ayero sero puro bunari kotungno aune emo bauno mene Yesu nung porofete ayero sero nauwa giro awong emo bauno awang yero yangduwa arauwa.