22
Emo bauno ataora ana-bonene auna ge eniya.
Lu 14:15-24
Yesu nung ge eniya zo nupema susuuno sena, “Uritira mitoiya amimene nata Tuwa yero nariniya auna susuwa awiya emo tuwa zo mene mani nuna bauno pumaise sero ana-bonene yena auna pugairo sane. Nung nona sosero buro-mani iyengtinu awong baungno emo bowi mena tugata yena awong awiya yuno puro bari bamuwa ara. Baungno sewa arata awong yangduwa. Yangduwa giro emo tuwa mene buro-mani ena nupema tera iyengtiti nasani eyero sena, ‘Niye baungno emo bowi sao awiya eyero tugata yepu: Na kara nona sosetena mitiya. Wo bulimakao babuzere mamanikaka gawire awiya dema sesena dero aero yeteya ara. Ayero yero nona ewezo nibamu kora-makora yero aung yeteya ara. Arare niye bumaya name emo eno bauno pugati nasani nona mininasani yawa yawa yanene.’ Emo tuwa mene ayero senu buro-mani baungno sewa awong nigiro oko nigao ine yero zanero tere taira yero bamuwa ara. Zo nung buro nuna-una baungnu, zo nung stowa nuna-una baungnu, ora ena mene zo emo tuwara buro-mani sero pusugairo itinasani saniro puro dewa mamagayewa ara. Ayero yewa emo tuwa mene nigiro tini kapenu giro senu gorobo emo nuna mene baungno emo mani dewa magayewa awiya dero aung yero napo nunae kouyewa awena ara. Ayewa emo tuwa nung buro-mani nuna eno eyero sena, ‘Nona sairo sosao mitiya, arata emo bowi sao awiya awong awang yero yangdoteya, arare na awong abena dotinena. Arare niye napo kakamo sero baungno emo tamarineya awiya teng sero puro bumaese sinena.’ 10 Ayero senu buro-mani nuna soma sero baungno emo mekore iwaingne tebe-tabe puro bumuwa augao ibu awiya be buro mitiwa ara.
11 Mitiwa emo tuwa mene awong gari sero witiro emo zo ana-bonene yaora taung wori aung mitinu giro nung eno eyero sena, 12 ‘Otao, ning nono yero ana-bonenena taung wori oko wosogao buro mitesi?’ Ayero senu nung ge titi yero doro mitina ara. 13 Ayenu emo tuwa mene buro-mani nuna eno eyero sena, ‘Niye te wawong nuna bunero au daung mumena gaipu. Atu zi aiyamama sero be kerinasani mitae.’ ”
14 Yesu mene ungwe awiya diro aung yero ge susuuno eyero sena, “Yau sao nigao awiya daigairo ara, arata kora yero yangta gairo pumao awiya zo etoka gege.” Ayero sena arauwa.
Awong Yesu takis buro yaora atata yewa.
Mk 12:13-17; Lu 20:20-26
15 Yesu mene ayero senu Farisayo awong ewe baungno ge mene wao zo itaine yanane dariniya ayero sero ge diro kora-makora yewa. 16 Ayero nete buro-mani nunae arita Herodera Pati auna memba sao amaze ena tugata yero iyengtiwa Yesura una baungno eyero sewa, “Gipao emo, nae susuwa nina gosinonane. Ning ge iwao ge zo oko sinosa. Me gege sinosa ara. Tuwa Bayaura nagibo awiya nae witaota wosao teng tugata yero nosa nigiti nonane. Ning emo witaore wosaore awiya giro awang oko yero nosa. 17 Arare nae ning atata nenane, ning se. Name Yuda emo mene takis moni Roma emora emo tuwa Sisa eno pugati nonane, awiya ning gosinosa teng yero noita aung ing?” 18 Ayero sewa nung dubo nunae-una ge iwao awiya giginu kasa yenu giro eyero sena, “Niye ge iwao emo mene me sao yero nowa. Noeno ge mene na wao itaine nei? 19 Niye takis moni pugati nowa awiya zo gipepu gane.” Ayero senu moni zo taungno gipewa giro 20 nung awong atata yero sena, “Ititire yazore monina mitiya ewiya ana ing?” 21 Ayero senu awong sewa, “Awiya Sisara.” Ayero sewa giro awong eno eyero sena, “Nona Sisara ayero sero giro Sisa eno pugaipu. Ora nona Tuwa Bayaura ayero sero giro Tuwa Bayau eno pugaipu.” 22 Ayero senu awong wawong di gauno doro bamuwa ara.
Magayaora atu iropao auna Yesu atata yewa.
Mk 12:18-27; Lu 20:27-40
23 Wari be dekaongka auna atu Sadukayo emo awong Yesura una kasa yewa ara. Emo amimene magayao awong nupema oko iroparineya ayero sinauwa ara. 24 Awong amimene kasa yero atata yero sewa, “Gipao emo, Mose nung ge eyero gaena. ‘Emo zo mene mani aung magayai giro meta nuna mene bauno noi nuna ataise. Ayero yero aune tato nuna eno mani zo pumaise.’ 25 Arare nanae-una towang tatomani metamani 7 nasani nauwa. Arare tato kiyongne nunae mene bauno puro mani oko pumao nawe magayenu, meta nuna wese mene bauno noi nuna awiya atina. 26 Nung deka ayero nete magayenu meta maingkoka zo mene bauno dekaongka amaze nupema atina. Ayero yerota yero ayero butunawe metamani 7 apakana magayero aung yewa ara. 27 Ayero yewa aune bauno noi nunae awiya ago magayena ara. 28 Arare awong apakana bauno dekaongka amaze atiwa, arare be magayao mene nupema iroparineya be aune bauno awiya ana yariniye?” 29 Ayero sewa Yesu mene awong eno eyero sena, “Niye Tuwa Bayaura ge gayao aune Tuwa Bayaura putoung awiya oko gosinowa, aeno ge meba wosopapatineya. 30 Magayao mene iropuro nupema oko wina-ati yarineya. Awong uritira angelo ine yero tebeba narineya. 31 Arare iropaora sineya aeno sane. Tuwa Bayau nung ge eyao niye eno sena amaze niye oko zazagairo gao mene saine neya, awiya! 32 Nung eyero sena,
Na Abrahamto Isaka arita Yakobo auna Tuwa yero nona.
Tuwa Bayau nung emo magayao ayero sero nonane awiya gosinoi seka gege yero nowa. Arare nung emo magayaora Tuwa okowata, nung emo seka mitowa auna Tuwa yero mitoiya.” 33 Yesu mene ge ayero senu emo bauno dubu baina amimene ge nuna awiya nigiro wawong di gauno yawa yawa yewa arauwa.
Sao tauyao ge nomi mene gitau yao baina niye, auna Yesu atata yewa.
Mk 12:28-34; Lu 10:25-28
34 Yesura ge mene Sadukayo emo puro wosina. Ayero yenu Farisayo awong nigiro au dekaongna gairo 35 otao nunae zo Yudara sao tauyao ge susuwa nigiro baingtao aeno sewa nung Yesu etegari sero eyero sena, 36 “Gipao emo, sao tauyao ge nomi mene gitau yao baina niye?” 37 Ayero senu Yesu mene eyero sena, “ ‘Ara tamao nina bainakama awiya Tuwa Bayau nina nuna-una mitaise. Ayero nasani dubore ititire kotumaore nina mene nung sou ye.’ 38 Sao tauyao ge amimene sao tauyao ge apakana awiya daigati nasani bainakama niya. 39 Nupema zo eyero mitiya awiya awongto dekaongka neyato ara. ‘Ning nika nitope aratapunosa, deka aine emo ena eno ye.’ 40 Sao tauyao ge etobe amimene Mose aune porofete ge nunae apakana auna gera poza nibamu neyato.” Ayero sena arauwa.
Yesu nung nuka nutope susuwa nuna-una awong atata yena.
Mk 12:35-37; Lu 20:41-44
41 Farisayo emo au dekaongna gairo newa Yesu mene awong atata yero sena, 42 “Niye Yuda emora Sorao Emo yazo Kristo aeno no sinowi? Nung sai ana ing?” Ayero senu awong abena eyero sewa, 43 “Nung Dawidira sai.” Ayero sewa Yesu mene abena eyero sena, “Niye Kristo nung Dawidira sai sineya, aune Dawidi noeno Oweno mene gaenu aune Kristo eno ‘Tuwa nana’ ayero seni? Ayero sinena, noeno oko, Dawidi mene eyero sena,
44 Tuwa mene tuwa nana eno eyero sena,
‘Ning buro wawong me nana-una adungno mitasa na iwo dubu nina awiya benaung nina ina pugana izarinesa.’
45 Arare aune Dawidi mene Kristo eno Tuwa nana ayero sena ara. Arare Kristo nung nono yero Dawidira sai yariniye?” 46 Ayero sinasani atata yenu awong ge abena kapete gari yero ge kau yewa ara. Ayero yero nung nupema atata yari oko kotumuwa.