23
Awong sao tauyao ge gipao emo aune Farisayo auna ge iwao awiya umo yaese sena.
Mk 12:38-39; Lu 11:43, 46; Lu 20:45-46
Be auna atu Yesu mene emo bauno dubu baina aune buro-mani nuna aeno eyero tugata yena, “Sao tauyao ge gipao emo aune Farisayo awong Mosera sao tauyao ge gipao emo yero nowa. Aeno ge sero gipero ayaya teng nigiro diungpu. Ora nao nunae ami zo ago oko nae. Noeno oko, awong be gege mene sao awiya zo sinowa, arata dimao mene zo oko dipunowa. Awong sao tauyao ge witao nona mouyao ine awiya kora yero gausero diro ninae una tame pugairo dimaese sinowa. Arata nuka nuyetope dimao zo awang sero nowa ara. Nona yero nowa amaze emo mene giro ara tamaese aeno gege yero nowa ara. Awong Tuwara ge ena gaero puro paus mamanikakara pugairo megeteta waweng diro puro naese sao* Paus megete diyao. Gitau Tuwa Bayau mene ge pungyao zo eyero sena: Ge nana dubo ninae-ina o be ninae-ina mitaise. Niye ge nana wawong ninae-ina o megoto ninae-ina sikigairo diro puro neupu. Awiya awong ge nuna yangduwao eno awang sena. Arata awong ge pungyao auna susuwa oko giro baitao yero nasani ge amaze papiyara gaero singgairo paus mamanikakara pugairo zo wawong mepora zo megete ayero sikigairo diro puro nauwa. Yuda emo witao mene paus amaze isa saora bera gege diro puro nauwa. Arata Farisayo mene zo awong taung nunae puro witari sero paus mamanikaka okowata, paus babuze-babuze amaze be ozaung sikigairo diro puro nasani yero nauwa., awiya daigairo paus babuze diro puro nowa, awiya gosineya. Nupema, taung wori bera angsi imokakaung sipunowa kirikoro yero mitoiya, awiya gosinowa. Ayero nasani ana-bonene yero minaora bera atu awong emo baina siya asero nona baina pugaya minari sinowa. Nupema yere ibura atu emo baunona benaungna atu adumari aratapunowa. Emo bauno mene kakame atu awong arugati nasani yazo bowire nunae de ika gaese aratapunowa. Ayero yero yazo nunae gipao emo asaya nigari yawa yero nowa. Arata ninae mene zo emo bauno ena mene niye gipao emo asaese oko sae. Noeno oko, gipao emo ninae dekaongka gege niya. Arare niye apakana otao gamao gege. Ayero yero tawingna emo zo eno ‘gera maung nanae’ oko sae. Maung ninae dekaongka uritira mitiya a gege ara. 10 Awong niye gitau yao asaese adeka dema oko sae. Gitau yao ninae dekaongka awiya Sorao Emo ninae Kristo ara. 11 Zo nung sou ninae yariniya amimene baina ninae yariniya. 12 Zo nung nuka nutope puro wiwitinasani nai giro Tuwa Bayau mene nung puro wosariniya. Ora zo nung wosiro nariniya, awiya Tuwa Bayau mene yazo nuna de ika gariniya.
Yesu mene Farisayo emo gera pugaina.
Mk 12:40; Lu 11:39-42, 44, 52; Lu 20:47
13 Oiye, sao tauyao ge gipao emo arita Farisayo. Niye ge iwao emo me sao yero nowa. Emo bauno awong uritira mokora towari sero nowa ninae awong musugairo nasani uritira garo be gazero nowa ara. Niye nika niyetope oko towao nasani aune awong towari sinowa awang sinowa ara. 14 [Oiye, sao tauyao ge gipao emo arita Farisayo. Niye ge iwao emo me sao yero nowa. Niye bauno yu magayao auna wau amaze sorero puro nowa. Ayero nasani pasena ninae worero me sao yero nasani isa imoko-kaungkaung sinowa. Isa imoko-kaungkaung mene pasena ninae oko worao yatei siya, awiya ago abena ninae meko maingkoka gege pumateya. Arata niye isa imoko-kaungkaung mene pasena ninae worero yero me sao yero nowa, arare auna ago abena ninae mou-mesayao nibamu tamarineya.] 15 Oiye, sao tauyao ge gipao emo arita Farisayo. Niye ge iwao emo me sao yero nowa. Niye emo dekaongka amimene tani ninae ago yaise sero tawingne witore buwagairo bautunowa ara. Arare ayao amimene niye aune dema tairo noi aune niye nung tugata yero nowa nung kowa iyaore auna gerao yero witiro niye daigatinoiya ara. 16 Oiye, gitau yao emo diti guma yetugao. Niye eyero sinowa, ‘Tuwa Bayaura ibu baina auna ikogati nasani sao tauyao awiya piti. Ora Tuwa Bayaura ibu bainana simao nona mitiya auna ikogati nasani sao tauyao amimene zo me.’ Ayero sinowa. 17 Oiye, dau emo diti guma yetugao. Tuwa Bayaura ibu baina awiya dang mitoiya aeno ibura simao nona awiya dang mitoiya ara. Arare nona nomi mene memoko nibamu niye, ibura simao meneta ibu mene niye? 18 O zo eyero sinowa, ‘Aitara ikogati nasani sao tauyao awiya me aung. Ora zawing aita tame mitiya auna ikogati nasani sao tauyao amimene me ara.’ 19 Oiye, emo diti guma yao ine. Aita awiya dang mitoiya aeno nuna-una tame zawing pugao amimene dang yero noiya ara. Arare nona nomi me noiye, zawing meneta aita mene niye? 20 Arare zo nung aitara ikogairo sai tauyai aita arita aita tame nona mitiya awiya dema gamariniya ara. 21 Ora zo nung kara Tuwa Bayaura ibu bainana ikogairo sai tauyai giro ibu baina arita Tuwa Bayau ibu bainana atu noiya awiya dema gamariniya ara. 22 Ora zo nung uritira ikogati nasani sai tauyariniya, awiya Tuwa Bayaura adumao masi aune adumaora maung aune dema gamariniya.
23 Oiye, sao tauyao ge gipao emo arita Farisayo. Niye ge iwao emo me sao yero nowa. Niye i bure ninae-ina nona piti amaze dubu wawong etobe auna atu dekaongka teng auna Tuwara gerao ayero sero pugatinowa. Ayero nasani sao tauyao gera agewa nona me — emo eno yanenese saota mono pumaota sero dimao — awiya yangdoro nowa wowosinoiya ara. Niye dubu wawong etobe auna atu dekaongka Tuwa Bayau eno pugati nasani nona me awiya dema yatei siya, awiya teng yatiya. 24 Niye gitau yao emo diti guma yao. Niye ou minao ninae auna atu kumisa gutinoi giro awang nasani u pasi pugairo yasagati nowa. Arata wo kamel nona baina awiya niye mena nukinowa arauwa. Kamel nukao. Farisayo awong Tuwa Bayaura sao tauyao ge babuze awiya yangdoro sao tauyao ge nunae mamanikaka awiya ago yero baingtiti nasani nauwa. Aeno Yesu mene sao tauyao ge babuze amaze puro wo kamel auna pugairo sena.
25 Oiye, sao tauyao ge gipao emo arita Farisayo. Niye ge iwao emo me sao yero nowa. Au-tao ninae taung tame gege saitinowa pewayero noiya. Arata auna mokora dubo-dubo yero ugaing yero nowa auna nona meko amimene be bumao mitiya ara. 26 Farisayo emo diti guma yao. Ning gitau au-tao moko sayasa pewa yai aune taung nuna deka ayero pewa yari niya arauwa.
27 Oiye, Farisayo, ge iwao emo me sao yero nowa. Niye biriti simao ayao ine. Biriti nung buyong asiyang mene simao, arata tura mokora awiya emo weture magayao gungyaore amimene mitiya ara. 28 Niye awiya deka ayao ine taung aingso ninae mene emora benaungna wosewa sao yero nowa. Arata dubo ninae mene zo ge iwaore uritira ge gera gaira yao mene bebumao arauwa.
Lu 11:47-51
29 Oiye, sao tauyao ge gipao emo arita Farisayo. Niye ge iwao emo me sao yero nowa. Porofetera biriti yero nowa wosewa yero noiya, a nasani ge emo matura biriti sipunowa. 30 Ayero nasani eyero sinowa, ‘Aya ewowo naname nasani nauwa aune natenane, awiya awong aune dema tairo porofete oko dero sisigatenane.’ 31 Ewowo ninae gitau porofete dedunauwa awiya niye ge ayero sinasani aune saisibuna nunae yero nowa auna susuwa ninae awiya keregatineya ara. 32 Arare porofete daora buro aya ewowo ninae mene zayewa, awiya yero besugaipu! 33 Niye yi mani. Niye yira mani awiso. Pasenana abena kowa iyaore auna babao awiya nugu yai niye nono yero daigarinei? 34 Arare na eyero sinena ara. Na naka natope porofete aune kotumao emo arita gipao emo ena ninae-ina iyengtana baya niye ena daya mamaga yarineya, ora ena awiya i pasaora darineya, ora ena zo yere ibu ninae-ina atu waung mene darineya, awong ena ago iniro tunaya napo sero babaya baungno pupunasani dedunasani ayero yarineya. 35 Ayero naya tawingna atu emo pewa yetugao awiya dedunauwa mamaga nauwa auna abena ninae-ina kasa yariniya ara. Gitau yemaoko otu emo pewayao zo yazo Abel awiya dewa magayena auna atu gorobo zayena awiya bumao gege butu nawe dunu ninae Berekayara mani Zekaraya nung aita tumana atu dewa magayena auna abena awiya ninae-ina kasa yariniya. 36 Na memokoba niye eno sane. Gorobo apakana auna pasenana abena awiya emo bauno yeme tawingna etu neya auna-una kasa yariniya.
Yesu mene Yerusalem napo susuwa eno sero zi sero yena.
Lu 13:34-35
37 O Yerusalem emo bauno, Yerusalem emo bauno. Niye porofete dedunowa magayero nowa. Nupema Tuwa Bayau mene ge emo ninae-ina iyengtitinoi butunowa awong awiya daba mene dedunowa magayero nowa. Kokora ai mene mani awiso nuna wati wese pugairo sanitinoiya deka ayao ine nane emo bauno niye puro pu dekaongna gari yero nona niye awang sinowa. 38 Arare Tuwa Bayau mene napo ninae yangduwai yanero mitariniya, awiya gipu. 39 Sana nigipu. Niye na oko gao nasani nete eyero sinasani aune na nupema garineya, ‘Tuwara bera butuniya nung awiya bowi yanene.’ ” Yesu mene ayero sena arauwa.

*23:5: Paus megete diyao. Gitau Tuwa Bayau mene ge pungyao zo eyero sena: Ge nana dubo ninae-ina o be ninae-ina mitaise. Niye ge nana wawong ninae-ina o megoto ninae-ina sikigairo diro puro neupu. Awiya awong ge nuna yangduwao eno awang sena. Arata awong ge pungyao auna susuwa oko giro baitao yero nasani ge amaze papiyara gaero singgairo paus mamanikakara pugairo zo wawong mepora zo megete ayero sikigairo diro puro nauwa. Yuda emo witao mene paus amaze isa saora bera gege diro puro nauwa. Arata Farisayo mene zo awong taung nunae puro witari sero paus mamanikaka okowata, paus babuze-babuze amaze be ozaung sikigairo diro puro nasani yero nauwa.

23:24: Kamel nukao. Farisayo awong Tuwa Bayaura sao tauyao ge babuze awiya yangdoro sao tauyao ge nunae mamanikaka awiya ago yero baingtiti nasani nauwa. Aeno Yesu mene sao tauyao ge babuze amaze puro wo kamel auna pugairo sena.