20
Nete Sanda bunaya dawang 1,000 mitariniya.
Uritira atu angelo zo wosinu gigiwang. Nung kotera ki aune seni baina zo dema puro nena. Nung ugama awiya yazo nuna “Yi matu” nung “Emo gera pugao emo” nupema “Sanda,” nung awiya saniro puro seni mene bunero dawang 1,000 bunaora atu mitaise sero musugainu kowara wosina ara. Wosinu kote be awiya ki yenu gaunu aune sao mung yasagainu gauna ara. Awiya Sanda mene tawing sero serora emo bauno awiya etegao ine teng oko yero mitai dawang 1,000 aung yaise sero ayero yena ara. Aung yai besaya kasa yero be apungkaka gege nariniya.
Emo bauno gitau iroparineya auna ge.
Na adumao masi simaore ena mitiwa gigiwang. Emo auna tame atu adungno mitiwa gigiwang awong awiya ge kora yao emo ara. Nupema emo bauno ena Yesura bowi sinasani Tuwa Bayaura ge awang yao aung puro nauwa aeno dubo nunae kapewa auna ititi dema gigiwang. Awong gitau wo gorobo yao arita wo auna ititi awiya oko bowi nauwa. Nupema wo auna taroro owere nunae-una megotorata wawongna atu oko dero puro nasani nauwa. Emo bauno amimene biritira atu iropumuwa gigiwang. Awong iropuro Kristo aune dema emo tuwa buro nasani nawe duwa dawang 1,000 aung yena. Arata mamagayao ena mene zo awong oko iropao dawang 1,000 aung yai gari diya mitiwa. Iropumuwa gigiwang awiya iropao namba wan ara. Iropao namba wan auna iroparineya awong amimene yawa yawa nasani dubo pewayao narineya. Emo dubu ayao awiya magayao namba tu mene puro wosao ine teng oko. Awong Tuwa Bayau ta Kristo auna pirisa dubu nunato yero narineya ara. Ayero yero nung aune dema emo tuwa buro nasani naya dawang 1,000 aung yariniya ara.
Sanda bunao kotera atu kasa yero aune aung yariniya.
Dawang 1,000 aung yai aune Sanda bunao kotera atu besaya nupema kasa yero bumariniya. Kasa yero emo dubu sero awong tawing agewarata agewara ikata enaka auna dubo sisigairo Gogo dubu arita Magogo dubu auna emo yo-dubo nunae uwai awong iwo dubu puro bumarineya. Awong namba nunae awiya yowangsa ine, zazagaine yao teng oko. Kasa yero tawing garawi baina auna baungno witiro emo pewa yetugao mene napo pugairo mitiwa awiya zimuwa ara. Napo awiya Tuwa Bayau mene giro aratapunoiya. Ayero newa aune uritira atu iyao wosiro Sandara dubu awenu mamagayero aung yewa ara. 10 Aune Sanda nung dubo nunae sisigati nasani nauna nung awiya iyao awinasani mitao gege auna augaiwa wosina ara. Wo gorobo yao aune porofete ge iwao awongto masi dekaongka auna atu mitiwato ara. Arare awong etama pingne warire yaya kokoni yao tau-tataware yao tapu nasani mitao gege mitarineya ara.
Ago koto baina kasa yariniya.
11 Adumao masi neyangyao baina zo gigiwang. Adumao masi auna atu emo zo adungno mitina, nuna benaungna atu uritire tawingne awang yero bamuwato mitao masi nunato aung yena. 12 Ayero yewato aune emo bauno mamagayao witaore wosaore amimene nuna benaungna atu adumao masi simaore auna susuwara atu dopewa gigiwang. Dodopinewa aune buku ena apena ara. Apero bautunete zo apena amimene zo nao mera buku. Arare nung mamagayaora nao auna ge bukura gayao mitina awiya gosinasani ge nunae senu aung yena ara. 13 Arare be auna atu wito mene mamagayao nuna-una mokora atu mitauwa awiya yangdunu kasa yewa ara. Nupema biriti deka ayero emo mamagayao awiya yangdunu kapetegaiwa ara. Kowa nung deka ayero emo mamagayao yangdunu kapetegaiwa ara. Ayero yewa adumao masira atu mitina amimene mamagayaora nao auna susuwa awiya gosinasani abena nunae-una ge kora yenu aung yena ara. 14 Ayero aune Magayaoto Kowa awongto awiya puro au iyao awinasani mitoiya auna gainu wosiwato ara. Iyao amimene magayao namba tu niya ara. 15 Arare emo zo dema yazo nuna nao mera bukura atu kau yero giro augaiwa iyaora wosina.