21
Uriti sekaware tawing sekaware kasa yarineyato.
Na uriti sekaware tawing sekaware gigiwang. Noeno okowata, uriti mature tawing mature yemaoko mena aung yewato. Wito deka ayero yemaoko mena aung yena. Arare napo dang Yerusalem Tuwa Bayaura-una uritira atu wowosinenu gigiwang. Napo auna simero amero yao awiya gigiwang bauno gerao zo emo eno pugari sero sipunonane ayao ine yena ara. Arare adumao masi simaore auna atu ge baina zo eyero kasa yenu nigiwang, “Ewiya gipu! Tuwa Bayaura mitao napo emo baunona una atu kasa niya. Nune nunae-una towang atu mitao-masi yai awong emo bauno dubu nuna yero narineya ara. Tuwa Bayau nung nuka nutope nunae-una atu nasani ziziung nunae dupero aung yariniya. Magayaota dubo minaota zi be kerero saota yaya tamao amimene atu zo oko kasa yariniya. Noeno okowata, nao matu awiya aung yena ara.”
Arare adumao masi simaore auna atu mitina amimene eyero sena, “Ewiya gipu! Na nona benaung giti apakana awiya seka-aiware tapunena.” Ayero sero na eno eyero sena, “Ge awiya memoko nibamu, arare gae.” Ayero sero na eno eyero sena, “Yetena kasa yetiya. Na zayaore aung yaore auna maung. Na nona benaung giti apakana yero aung yewang. Arare zo nung ouwe yai sai giro na naora ou kurura atu dungno zuma aung pugana minariniya. Zo nung winadera gewera yero bautunete besugariniya amimene nona auna maung yariniya ara. Ayero yai nane Tuwa Bayau nuna yero nana nung deka ayero mani nana yero nariniya ara. Arata emo eyao ine amimene iyaora baungno mitarineya: winade yaora putoung awong aung, sero duwao emo, emo moko meko, mani dao magayao emo, kuma yao emo, doo kayang yao emo, tuwa etegao bowi yao emo, aune ge iwao ge sao emo ara. Awong apakana iyao awinasani mitoiya auna babaese sao ara. Iyao awiya magayao namba tu ara.
Yerusalem napo sekawa uritira atu wosariniya.
Angelo 7 awong amimene gitau emo daigairo disaora nona 7 awangna puro dopewa auna zo mene nana-una buro eyero sena, “Ning bung, Lamana bauno gerao awiya gipana gase.” 10 Ayero senu Oweno mene dubo nana topetinu diri baina zo auna na yuno punu witiro baungno dang napo Yerusalem awiya Tuwa Bayaura-una uritira atu wowosinenu na gipenu eyao ine gigiwang ara: 11 Tuwa Bayaura simao waegaore mene napo awiya waegairo duwao. Waegao nuna awiya zo, daba zuma bainane mene pipiri-peperi yaine nena. 12 Goma daba mene ziuno gaero baungno ika-kaka yao. Goma auna towao be 12, aune angelo towao be sero diya yero nowa awiya deka ayero 12. Towao be sero Isreli emo dubu 12 auna yazo nunae tere-tare gayao mitiwa ara. 13 Wari witaora ina atu towao be etama mitiwa, wosi bage ina yaora auna atu etama mitiwa, witi ika ina yaora deka ayero etama mitiwa, wari wosaora deka ayero etama mitiwa ara. 14 Napo gomara poza awiya daba 12 ziwong pugaine yewa. Arare daba 12 auna deungbera Lamana aposolo 12 auna yazo nunae 12 deka ayero gayao mitina ara.
Yerusalem napo sekawa auna ititi.
15 Angelo na eno ge sena amimene teumaora itu zo gol mene yao awiya puro dopena amimene napo towao be nuna aune goma nuna aune awiya teuna. 16 Napo awiya imoko nuna aune birigao nuna aune nupema ikapari yero witao nuna auna teumao deka dekaongka gege ara. Arare angelo mene napo awiya ziuno teumaora itu nuna amimene teunu 2,400 kilomita ayao yena ara. Imoko nuna enabare enabare deka dekaongka gege ara. Auna nupema agewa nuna awiya deka ayao ara. Wesera imoko nuna mitiya deka dekaongka ikara mitiya ayao ara. 17 Goma auna dopao nuna awiya teunu 70 mita ayao yena ara. Emo mene itu puro nasani teupunonane ayao ine awiya angelo mene itu puro nasani napo teuna ara. 18 Napo goma awiya daba iwaing mene yao ara. Nupema napo awiya gol mene yao. Napo awiya tangsao glas ine, gasa ziwariniya. 19 Napora goma auna daba ziwong pugaiwa auna atu daba mamanikaka zuma bainane amaze tame atu pugaiwa tataka sero waegati nasani mitiwa. Ziwong namba wan awiya daba iwaing glas ine yazo nuna zaspa amimene yao. Ziwong namba 2 awiya daba bungge ine yazo nuna sapaiya mene yao. Ziwong namba 3 awiya daba neyangyao yazo nuna aget mene yao. Ziwong namba 4 awiya daba gesayao yazo nuna emeral mene yao. 20 Ziwong namba 5 awiya daba neyangyaore yuyaore yazo nuna sadonikis mene yao. Ziwong namba 6 awiya daba yuyao yazo nuna konilian mene yao. Ziwong namba 7 awiya daba nozayao yazo nuna krisolait mene yao. Ziwong namba 8 awiya daba bungge ine yazo nuna beril mene yao. Ziwong namba 9 awiya daba nozayao yazo nuna topas mene yao. Ziwong namba 10 awiya daba nozayao zo yazo nuna krisopres mene yao. Ziwong namba 11 awiya daba buruma yao zo yazo nuna haiyasin mene yao. Ziwong namba 12 awiya daba yuyao zo yazo nuna ametis mene yao ara. 21 Gomara towao be 12 awiya waubebe zuma bainane amimene yao ara. Towao be zo awiya waubebe zo mene yao ara; towao be zo deka ayao waubebe zo mene yao; ayao gege yero babao. Napora nagibo awiya gol iwaing tangsao, glas ine amimene yao.
22 Tuwara ibu baina awiya napo mokora atu oko mitinu gigiwang. Noeno okowata, Tuwa Bayau putoungna maung nung nuka nutope ibu baina nunae niya. Lama mene dema ibu baina nunae ara. 23 Napo awiya inone warire mene oko waegatinoiya, arata saineba waegao oko kau yero nowa. Noeno okowata, Tuwa Bayaura simao waegaore nuna mene waegatinoiya. Nupema Lama mene izira ine yero waegatinoiya. 24 Tawing sero sero auna emo bauno awong napo auna waegaora narineya. Tawing sero sero auna emo tutuwa awong deka ayero simao nona nunae puro napo auna babarineya. 25 Napo awiya ping zo oko iyariniya. Arare gomara towao be awiya oko gazarineya, arata be iwaya ayero mitao gege mitariniya ara. 26 Emo dubu sero auna nona ipu ewa-gaewa yao zuma bainane awiya puro napo auna baungno aung yarineya ara. 27 Arata nona beingtire zo puro napo auna babao ine teng oko ara. Nupema emo zo mene nona mekota ge iwao zo puro nete napo auna babao ine awiya deka teng oko ara. Yazo nunae Lamana-una atu nao mera buku auna atu gayao mitiya amimene gege napo auna mokora babarineya ara.