22
Naora ou aune naora i auna ge.
Angelo zo mene naora ou gipenu gigiwang. Ou awiya tangtangmo sero mitiya. Awiya Tuwa Bayau aune Lamana adumao masi simaore mitina auna susuwara atu wowosinoiya. Wosiro napora nagibo towang daung singsang gairo bautuniya. Ou pao enabare enabare auna atu naora i dopero miteya. I amimene ino sero me benaung giti iro nowa. I auna gi awiya tawing sero sero auna emo bauno mene puro iwaing yarineya. Nona warure zo napo auna atu oko mitariniya. Tuwa Bayau aune Lama auna adumao masi simaore napo auna atu mitai emo bauno dubu nuna awong amimene sou buro nuna nasani nung bowi nasani narineya. Awong benaung nuna gosinasani narineya. Yazo nuna awiya nunae megete atu gayao mitariniya. Napo awiya ping oko iyariniya. Nupema damanata warira waegao eno oko sarineya. Noeno okowata, Tuwa Bayau nung nuka nutope waegao nunae yariniya ara. Ayero yai napo auna emo bauno awong diya buro yao gege yero bautunasani narineya.
Yesu mena kapetegairo bumariniya.
Angelo mene na eno eyero sena, “Ge awiya memoko ara. Tuwa Bayau mene Oweno nuna porofetera-una iyengtitinoiya amimene angelo nuna iyengti mani sou nuna niye nona be imoko aung mena kasa yaise sao awiya sero gipero ayetiya ara.”
Yesu mene eyero siniya, “Ewiya gipu! Na nimoi oko, mena kapetegairo bumarinena. Arare zo nung buku euna ge gayao awiya puro nariniya amimene yawa yawa yariniya ara.”
Na Yohane, na natope nona awiya giro aung yewang ara. Giro aung yero angelo na eno tani awiya gipena nung aeno boma gaero nung bowi yari yewang nung awang sero eyero sena, “Ayero oko yase! Na soumani otao nina, nupema porofete otao mani nina-una otao, arare buku euna ge diya yero baingtiro puro narineya auna otao dema yarinena. Ning Tuwa Bayau gege bowi ye.” 10 Ayero sero na eno eyero sena, “Ning buku euna atu tani ago kasa yariniya auna ge mitiya awiya oko gazero pungyase. Ge awiya me yaora be nuna nugu niya ara. 11 Arare emo zo nung tani meko yero noiya amimene tani meko yari yero giro ayero yaise. Ora dubo beingti yao mene dubo beingtire nari yero giro ayero naise. Ora Tuwara gera noiya amimene Tuwara gera deka ayero naise. Nupema dubo pewayao noiya amimene dubo pewayao deka ayero naise.”
12 Tuwa Yesu mene eyero siniya, “Ewiya gipu! Na nimoi oko, mena kapetegairo bumarinena. Emora yao auna abena puro bumarinena. Puro buro nao ninae-una teng pugarinena ara. 13 Na gitau yaore agore; na susuware gomine; na nona zayaore aung yaore auna maung.”
14 Taung wori nunae sainowa iwaing-kawaing noiya awong ami yawa yawa yarineya. Noeno okowata, awong awiya Tuwa Bayau mene sai naora i auna me minarineya ara. Awong napo auna mokora toiro mitarineya. 15 Napo atura emo eyao ine mene narineya: emo memeko-mameko sino ine, emo doo kayang nowa, emo kuma yero nowa, emo mani dedunowa magayero nowa, emo tuwa etegao bowi nasani puro yero nowa, aune emo ge iwao ge puro nasani gosinowa me gege yero noiya ara. Awong ayao amimene napo atura atu narineya.
Yesu mene kapetegairo bumari sinoiya, arare name abena nung bumaise sanene.
16 “Na Yesu, na natope angelo nana iyengtiwang nung amimene keregao ge awiya dubu nana niye eno keregaina ara. Na Dawidira sai, nupema osisi nuna ine ara. Na gobu baina waegaore.”
17 Oweno aune Yesura gerao dubu awong Yesu eno eyero sinowa, “Ning bung.” Zo mene ge ewiya nigiro deka ayero saise, “Ning bung.” Zo mene ouwe yai giro etu bumaise. Ora zo nung naora ou eno sinoiya amimene buro ou awiya zuma aung minaise.
Yohane mene wini ge sena.
18 Buku euna keregao ge gayao mitiya awiya zazagairo nigiro ayero yarineya niye eno wini ge sana nigipu. Zo nung kotumao nuna-una ge zo buku euna susumariniya, emo awiya nung Tuwa Bayau mene yaya-biyayare nona gorobore buku euna gayao mitiya awiya nuna-una atu susumariniya. 19 Zo nung ge euna agewa awang sero disariniya, awiya Tuwa Bayau mene naora i aune dang napo awiya buku euna gayao mitiya deka ayao ine nuna-una atu sorariniya.
20 Keregao ge ewiya soga yero noiya amimene eyero siniya, “Memoko, na mena bumarinena ara.”
Memoko, Tuwa Yesu, ning bung!
21 Tuwa Yesura mono iwaing mene ninae-una atu mitaise.