4
Tuwa Bayau mene Abraham giro emo pewayao ayero sena auna susuwa.
Ewowo naname Abrahamna-una pugairo sanene. Nung pewayaora susuwa no taune ayero sarinenine? Tuwa Bayau mene buro iwaing nuna-una nung emo pewayao ayero sati siya, awiya nung emo baunona benaungna atu taung nuna puro witai teng yatiya. Arata Tuwa Bayau mene nung buro iwaing nuna-una oko, tumo diyao nuna-una nung emo pewayao ayero sena, arare nung Tuwa Bayaura benaungna atu taung puro witao teng oko. Auna ge gayao zo eyero mitiya ara. “Abraham nung Tuwa Bayau tumo dinu giro tumo diyao nuna-una teng nung emo pewayao ayero sena ara.” Emo zo buro naname noi giro abena moni pugatinonane, moni awiya tebeba pugaine yao teng okowata, buro yero noiya auna teng pugatinonane. Arata zo nung pewayero nari sero kotungno aeno buro tauyao okowata Tuwa Bayau nung meba emo pasenane awiya gosinoi pewayao nowa ayero sero tumo diyariniya, awiya Tuwa Bayau mene tumo diyao nuna gai nung emo pewayao yariniya. Zo nung pewayero nari sero iwaing yaora buro zo oko yao tumo diyao gege diyariniya, awiya Tuwa Bayau mene nung emo pewayao ayero sariniya. Ayero yai emo awiya yawa yawa yariniya. Auna ge Dawidi mene deka ayero gaenu mitoiya era,
Emo bauno Tuwa Bayau mene meko nunae yangduna o pasena nunae disena, awong amimene yawa yawa yaese.
Emota bauno zo Tuwa mene gosinoi pasenane oko yao yero noiya nung amimene yawa yawa yaise.
Yawa yawa yaora ge Dawidi mene sena, awiya emo taung aingso kapaore gege eno senuta? Aung ara. Emo taung aingso oko kapao aeno dema sena ara. Noeno oko, Abraham eno eyero gosinonane. Tuwa Bayau mene tumo diyao nuna giro nung emo pewayao ayero sena ara. 10 Abraham nung nao nono yao nenu aune Tuwa Bayau mene giro nung emo pewayao ayero seni? Taung aingso kapaore nenuta taung aingso oko kapao aung nenu aune giro emo pewayao ayero seni? Nung taung aingso kapaore okowata, nung taung aingso oko kapao nenu aune Tuwa Bayau mene nung giro emo pewayao ayero sena. 11 Nung taung aingso oko kapao nasani Tuwa Bayau tumo dinu aune Tuwa Bayau mene nung giro emo pewayao ayero sena, arare Tuwa Bayau mene nung emo pewayao awiya saore gari sero taung aingso kapao awiya puro naise senu puro nasani nauna ara. Arare Abraham nung ayero nasani emo taung aingso oko kapao mene Tuwa Bayau tumo didinowa giro awong emo pewayao ayero sero noiya auna gitau yao maung nunae yena ara. 12 Ayero nung emo taung aingso kapao auna gitau yao maung dema yena. Awiya taung aingso kapaore nowa susuwa auna gege okowata, tumo diyao Abraham mene taung aingso oko kapao aune nasani nauna, te weso nuna ago nasani tumo diyaora nagibo deka auna papatinowa, susuwa aeno Abraham mene gitau yao maung nunae yena ara.
Tuwa Bayau mene Abraham nung tumo diyao nuna-una eno tawing sero sero auna maung yaise senu tau yena.
13 Tuwa Bayau mene Abraham aune saisibuna nuna tawing sero sero mamono yarineya auna ge nung eno senu tau yena. Awiya sao tauyao ge dimaora okowata, tumo diyao nuna-una teng nung emo pewayao ayero sinasani aeno yena ara. 14 Arare nona awong eno pugari senu tau yena awiya sao tauyao ge dipunowa aeno pugati siya, awiya tumo diyao naname mene me aung yatiya. Nupema nona pugari senu tauyena auna ge awiya me aung yatiya. 15 Noeno okowata, sao tauyao ge Mose mene gaena amimene nona awiya name eno oko pugariniyata, pasena naname gege keregai Tuwa Bayau mene auna abena pugariniya. Sao tauyao ge awiya aung siya, awiya nung pasena naname auna abena oko pugatiya. 16 Arare nona name eno pugari senu tauyena awiya tumo diyaora gege kasa yariniya. Nona pugari senu tauyena awiya Abrahamna saisibuna name apakana amimene pumanane naname yore yaise sero Tuwa Bayau mene mono pumao nuna gege eno name eno ayero yariniya. Yuda emo sao tauyao ge dipunasani nung tumo didinowa awong apakana aeno gege oko, Abraham mene tumo diyaora nagibo patina dekaongka awiya papatinonane name eno dema ayero yariniya. 17 Auna ge gayao zo eyero mitiya, “Ning emo daigairo auna gitau yao maung yasese sewang yasa.” Sao tauyao ge awiya Tuwa Bayaura ditira atu tauyena. Arare Tuwa Bayau nung magayao awiya uwai seka yaese sero giro kara yariniya, arita mani awiso aungna atu sai kasa yarineya, nung awiya Abraham mene tumo didinasani nauna. 18 Tuwa Bayau mene Abraham eno eyero sena, “Saisibuna nina yowangsa ine witao kasa yarineya.” Ayero senu ge awiya niginu me ine oko yena, arata saineba ayero sero mani pugari senu tauyena awiya tumo didinasani emo dubu daigairo auna gitau yao maung yena. 19 Be aune nung kara dawang nuna 100 nugu yena, arare taung nuna wosao, nupema Sara nung wagaung mani pumao ine teng oko, taung nunato wosao awiya gosinasani saineba tumo diyao nuna oko besena. 20 Arare nona ago pugaora ge Tuwa Bayau mene nung eno sena awiya nigiro tumo diyao besero dubo eto oko yena. Aung ara. Nung tumo diyao nuna-una teng tau yero nasani Tuwa Bayau bowi nauna. 21 Nung eyero giro baingtina, “Tuwa Bayau nung mani zo na eno pugari sesi tauyetiya auna me awiya nuka nune na eno tamariniya.” 22 Abraham nung tumo diyaore nauna, arare “Tuwa Bayau mene giro nung emo pewayao ayero sena.” 23 Ge ayero gaewa amimene Abraham gege oko gauna. 24 Ge amimene name dema gapuniya ara. Nung Tuwa naname Yesu magayaora atu uwenu seka yena, Tuwa Bayau awiya tumo diyanane nung name dema giro emo pewayao ayero sariniya ara. 25 Tuwa Bayau mene Yesu awiya pasena naname eno daya magayaise sero iwora waweng pugaina. Nupema name emo bauno pewayao nanenese sero nung Yesu magayaora atu uwenu seka yero iropuna ara.